sobota 5. října 2019

Komentář Eleison DCXXXVIII – Dopis biskupů (2019)


Komentář Eleison DCXXXVIII – Dopis biskupů (2019)
(638)
5. října 2019
DOPIS BISKUPŮ
Jeden čtenář se ptá, jaké byly okolnosti za sepsáním dopisu ze 7. dubna 2012 adresovaného biskupu Fellaymu a jeho dvěma asistentům třemi ostatními tehdejšími biskupy Bratrstva sv. Pia X. Tento dopis se rychle stává dávnou historií, čtenáři si však mohou pamatovat, že tento dopis hrál důležitou roli při tom, aby si tradiční katolíci uvědomili významnou změnu směřování Bratrstva, jež se podloudně odehrávala posledních patnáct let, a jíž si mnozí nevšimli. V březnu 2012 však tento tvor právě vylezl z úkrytu, neboli vyšel na veřejnost.
V onen měsíc napsal generální představený v „Cor Unum“, což je časopis Bratrstva vycházející pro kněze třikrát do roka, že je na čase, aby Bratrstvo změnilo politiku arcibiskupa Lefebvra, že není možná žádná praktická dohoda bez věroučné shody, protože nepřátelství římských duchovních vůči katolické Tradici se zmenšuje a tak by měla důvěra Bratrstva vůči koncilním Římanům narůstat. Ve skutečnosti od počátku nultých let 21. století stále více kněží i laiků Bratrstva mělo podezření, že Bratrstvo je vedeno odlišným směrem. Nyní sám generální představený potvrzoval tato podezření. Toto „Cor Unum“ způsobilo v Bratrstvu docela rozruch.
U jídelního stolu na priorátu Bratrstva v Londýně v Anglii vydavatel těchto „Komentářů“ nahlas přemýšlel o sepsání protestního dopisu generálnímu představenému proti změně směřování a o jeho zaslání biskupu Tissierovi, aby překontroloval obsah. Jeden kněžský kolega u stolu se zeptal, jestli by tento dopis neměl být předložen také biskupu de Galarretovi v případě, že by měl být odeslán na ústředí Bratrstva jako společný protest proti takové závažné odchylce od arcibiskupovy stálé teorie a praxe „nauka především“. Tento kolega měl pravdu a tak se zrodila idea dopisu třech biskupů. Když byl ohledně tohoto projektu konzultován biskup Tissier, doporučil, aby se napsala pracovní verze dopisu, a když mu byla předložena, nadšeně ji schválil. Pak byl návrh dopisu předložen biskupu de Galarretovi, který také souhlasil, značně však návrh posílil přepsáním jeho poslední části. Konečný text byl pak podepsán všemi třemi biskupy a zaslán na ústředí v Menzingenu spolu s kopiemi generálnímu představenému a jeho dvěma asistentům.
Jejich odpověď přišla už o týden později. Ústředí jen tak pro nic neměnilo směřování Bratrstva, zatímco tuto změnu skrývalo. Skutečně si mysleli, že koncilní Řím se stává katoličtějším do té míry, že arcibiskupovy vážné výhrady, pokud jde o spolupráci s neomodernisty v Římě, byly v podstatě přežité. Arcibiskup v roce 1988 kardinálu Ratzingerovi řekl, že spolupráce je nemožná, protože FSSPX a Řím pracují v přímo protikladném směru – Řím chtěl odkřesťanštit společnost, zatímco FSSPX usilovalo o znovupokřesťanštění společnosti. Ale na ústředí FSSPX v roce 2012 byli neústupní v tom, že situace se změnila, a že odporováním těmto třem biskupům neodporují arcibiskupovi. Co by však ten řekl o vylomeninách papeže Františka? Co by neřekl? Přesto však v knize-rozhovoru nyní bývalého generálního představeného, která se nedávno objevila, biskup Fellay rázně popírá i nejmenší kritiku papeže Františka.
A tak se posledně zmíněný na předem připravené datum v červnu 2012 dostavil do Říma spolu se spolehlivým pobočníkem, aby zpečetil dohodu s Římem, která by nakonec ukončila „zbytečné třicetisedmileté hašteření“ mezi FSSPX a Římem. Zbytečné? Hašteření? Koncilní Řím je ve válce s katolickou Tradicí! A Římané se o dopisu tří biskupů zjevně dozvěděli. Jaký užitek by to pro ně v takovém případě mělo chytit do pasti oficiální vedení Bratrstva, kdyby se ostatní tři biskupové z jeho čtyř biskupů této pasti vyhnuli? Riskovalo by se, že Tradice začne zase celá znovu. A tak byl generální představený v roce 2012 poslán z Říma pryč s prázdnýma rukama. Musel zapracovat na oněch biskupech, aby je získal. Neplýtval časem…
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof