čtvrtek 9. července 2015

Pozice kláštera dominikánů z Avrillé (2015)

 
Pozice kláštera dominikánů z Avrillé (2015)
7. července 2015
Poznámka autora blogu: 1. července 2015 zveřejnil P. Bouchacourt, představený Francouzského distriktu FSSPX, oficiální komuniké, v němž nevybíravě kritizoval tradiční dominikány z Avrillé. Mimo jiné je obvinil, že propagují nedůvěru v autority FSSPX, zvláště biskupa Fellayho, a generálního domu, odsoudil jejich Výzvu věřícím z roku 2014, vyčetl jim, že podpořili nedávné biskupské svěcení biskupa Faureho, přičemž P. Bouchacourt zdůraznil, že toto svěcení bylo neospravedlnitelné. Závěrem P. Bouchacourt uvedl, že Francouzský distrikt FSSPX v důsledku toho všeho nemůže dominikány z Avrillé podporovat, protože působí podvratně.
Vzhledem k tomu, že kvalitní studie a články dominikánů z Avrillé přináší v překladech i tento blog a věroučné postoje těchto řeholníků vždy byly v okruhu Tradice považovány za svého druhu vodítko pro ostatní věřící, cítím se být povinován zveřejnit jejich reakci v podobě oficiální Pozice.
Komuniké P. Bouchacourta namířené proti těmto dominikánům dnes především vypovídá o doktrinální i lidské slabosti nového FSSPX.
***
Pozice kláštera dominikánů z Avrillé
  • Pozice kláštera se od založení této komunity nezměnila, tj. pokračujeme v boji za Víru, který je dokonale shrnut ve Věroučné deklaraci arcibiskupa Lefebvra z 21. listopadu 1974.
  • Přesněji zastáváme zásadu, která byla zásadou Bratrstva od roku 1988 do roku 2012, a která byla ještě jasně zastávána generální kapitulou [FSSPX] v roce 2006:
„Kontakty, které Bratrstvo nadále příležitostně udržuje s římskými autoritami, mají za svůj jediný cíl pomoci těmto autoritám znovu si osvojit Tradici, jíž se Církev nemůže zřeknout, aniž by ztratila svou identitu, a nikoliv to, abychom usilovali o výhodu pro nás nebo abychom došli nemožné a čistě praktické dohody. Toho dne, kdy Tradice znovu získá všechna svá práva, „nebude mít problém smíření již žádný další důvod existovat a Církev zakusí nové omlazení.“ (1)
  • Proto podporujeme všechny kněze, kteří jsou ještě v FSSPX a kteří, nikoliv bez obtíží, pokračují v dobrém boji v tomto duchu. Z milosti Boží je jich slušný počet, zvláště ve Francouzském distriktu Bratrstva. Výzva k věřícím z ledna 2014 nebyla deklarací roztržky s FSSPX, ale „veřejným svědectvím o našem pevném a věrném přilnutí k zásadám, jež vždy řídily arcibiskupa Lefebvra v boji za Víru“.
  • Jestliže vně Bratrstva existují kněží, kteří jasně a bez dvojznačnosti pokračují v boji arcibiskupa Lefebvra, není důvod je nepodporovat. Podporovat je, neznamená „stranit“ jednomu Bratrstvu před jiným. Nemáme žádný úmysl dělat cokoliv „proti“ Bratrstvu, a nepřejeme si jeho zhroucení – nikdo jej nechce.
  • Návrh těm, kteří chtějí zůstat věrní boji arcibiskupa Lefebvra: před slovem „Odpor“ upřednostňujeme vyjádření „boj za víru“, nejen proto, že se člověk nedefinuje něčím negativním, ale proto, že toto vyjádření existuje od počátku Tradice a zahrnuje všechny ty, kteří věrně pokračují v boji arcibiskupa Lefebvra, bez ohledu na to, do jaké organizace patří.
Poznámky:
1)      Arcibiskup Lefebvre, Dopis papeži Janu Pavlu II., 2. června 1988.
Překlad: D. Grof