pondělí 2. července 2018

Pokora a poslušnost (2018)

 
Pokora a poslušnost (2018)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 1. července 2018
6. neděle po Seslání Ducha Svatého
***
Drazí věřící!
Jedna zbožná panna jménem Úrsula Benincasa jednou přijela do Říma a věřila, že byla ve stavu extáze poslána Ježíšem Kristem, aby řekla papeži Řehořovi XIII., že musí mít větší zápal pro reformu Církve, než ukázal předtím. Upřímně sdělila papeži, který byl ve Frascati, účel svého příchodu.
Papež ji přijal, byl udiven, ale neodmítl jí. Nařídil, aby tento případ, a zvláště svatost této ženy, vyšetřil sbor kardinálů a dalších význačných mužů.
Dle jeho vůle však byl duší tohoto sboru Filip Neri, který měl pověst, že má zvláštní dar rozlišování duchů.
Jak Filip začal své šetření? Na prvním sezení užil pro tuto ženu, která seděla uprostřed místnosti, ta nejtvrdší slova. Nazval jí – před všemi kardinály a jinými kněžími – zpupnou, arogantní, nevzdělanou, blouznivou a pokryteckou ženou.
„Je možné,“ uzavřel to, „že by Bůh nenalezl úctyhodnější osobu než vás, ubohou, bídnou a nevzdělanou bytost, aby oznámil svou vůli papeži?“ Úrsula na všechny tyto výtky klidně odpověděla: „Jsem přesně taková, jak jste řekl, důstojný pane, zasloužím si každý trest. Dejte mi nápravný prostředek na mou nemoc! Je mým jediným přáním být uzdravena.“
Tato zkouška však tomuto světci nepostačovala. Nechal ji vyšetřovat následujících sedm měsíců. Použil kárání, výtky, urážky i hrozby, aby zjistil, jaké druhy ctností má.
Oddělil ji od jejích příbuzných a byla vzata k jeho dvěma duchovním dcerám, na něž se mohl spolehnout. Zakázal jim, aby se Úrsula viděla s jinými lidmi. Měli ji vždy a stále zaměstnávat nejpotupnějšími a nejnudnějšími domácími pracemi. Měli ji rušit v jejích modlitbách. A nakonec ji dokonce zakázal se modlit, chodit na mši svatou a přijímat Svaté přijímání.
Drazí věřící!
Úrsula vše vydržela s nedostižnou trpělivostí a klidem. Když Filip viděl, jak toto vše vydržela s trpělivostí, pokorou a vytrvalostí, jak jej obdivovala jako světce navzdory všemu krutému zacházení, jak poslušně vyhověla vší jeho vůli, a že dokonce i když ji hrozil inkvizicí, pokorně a zbožně odpověděla: „Otče, jsem připravena být poslušná, i když budu muset umřít.“, teprve pak uvěřil, že její ctnost a svatost byla skutečná a pravá.
Když Církev zkoumá svatost charismatické osoby – osoby, která má stigmata, může nahlížet do srdcí, může konat zázraky – daří se ji to skrze prubířské kameny pokory a poslušnosti. V těchto hříších může být jasně rozpoznán ďábel.
Spása se tudíž udála skrze ctnosti pokory a poslušnosti. Proto můžeme tyto ctnosti nalézt v životě Spasitele, Matky Boží a všech svatých. Toto jsou základní křesťanské ctnosti!
„Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť já jsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete pokoj pro sebe.“ (Mt. 11:29)
„Ponížil sebe samého, stav se poslušným až k smrti, a to k smrti kříže,“ napsal svatý Pavel Filippanům (2:8).
Pokora je uznáním Božího řádu.
Poslušnost je podrobením se Božímu řádu.
Velmi dobrý příklad pokory poskytl Otec Klement Maria Hofbauer. Když chodil a žebral pro chudé, přišel do krčmy, kde kolem stolů sedělo hodně lidí. Požádal je, aby mu dali něco pro chudé. Jeden člověk plivnul tomuto světci do tváře. Otec Klement Maria si klidně očistil svou tvář a odpověděl: „To bylo pro mě a teď mi dejte něco pro chudé. Ten člověk byl tak překvapený, že dal všechny peníze, které s sebou měl, chudým.
Bohužel, mnozí katolíci nemají žádnou reálnou představu těchto dvou ctností. Mnozí nemají žádný jasný pojem ctnosti poslušnosti. Někteří žijí ve stálé neposlušnosti vůči Božímu zákonu (žijí spolu, aniž by byli sezdaní v Církvi, doporučují a provádí potraty, nikdy v neděli nechodí na bohoslužbu atd.) a někteří považují ctnost poslušnosti za absolutní ctnost, například říkají, že člověk musí poslechnout vždy bez výjimky.
Svatý Tomáš Akvinský říká, že ctnost poslušnosti je relativní ctností, ctností, která je vždy ve vztahu [relaci] k něčemu jinému. A tím „něčím jiným“ je Desatero přikázání. Jestliže vám někdo nařídí něco, co odporuje Desateru přikázání, člověk nesmí uposlechnout. Rodiče tedy nemají dovoleno nepouštět děti na nedělní bohoslužbu. Nemají dovoleno nařizovat svým dětem klít nebo krást.
Zkouška, která má prokázat opravdovou poslušnost, proto může obsahovat pouze něco, co je slučitelné s Božími přikázáními.
Svaté Ritě nařídili, aby ve svaté poslušnosti zalévala uschlý klacek. Udělala to. A hleďme! Vypučel růžový keř.
Svatému Mikulášovi, patronovi Švýcarska, nařídil biskup z Kostnice, aby snědl kousíček chleba – poté, co léta žil pouze ze Svátosti oltářní. Uposlechl, ale takřka se udusil.
V životopise otce Pia se říká, že na konci září 1925 mu představení nařídili, aby si zakryl stigmata. Nebylo mu dovoleno, aby je ukázal lékaři, aby je prozkoumal.
Když byl v měsíci říjnu v San Giovanni dr. Festa, otec Pio mu řekl: „Jsem vážně nemocný a trpím dlouhou dobu strašnou bolestí. Udělejte mi službu a vyšetřete mě.“
Dr. Festa si povšiml velké zlomeniny s rozsáhlými srůsty a zánětu pobřišnice v pravé žeberní klenbě. Okamžitě nařídil chirurgický zákrok. Operační stůl byl připraven v klášteře, protože otci Piovi nebylo dovoleno opustit klášter. 5. října vstal otec Pio o půl čtvrté ráno na modlitbu, sloužil mši svatou v 6 hodin, zpovídal do 9 hodin a pak byl operován, ale bez chloroformu.
Chtěl být při vědomí, aby věděl, co se děje. Velice trpěl. Po tom všem se zeptal dr. Festa: „Řekněte mi, zkoumal byste moje stigmata, kdybych byl uspán chloroformem?“ Dr. Festa odpověděl, že by je zkoumal. Otec Pio byl operován bez umrtvení, aby uposlechl příkaz daný představenými.
Drazí věřící,
naučme se od Ježíše Krista ctnost pokory a poslušnosti! Amen.
Překlad: D. Grof