neděle 22. července 2018

Komentář Eleison DLXXV – Umělá inteligence? – II (2018)


Komentář Eleison DLXXV – Umělá inteligence? – II (2018)
(575)
21. července 2018
UMĚLÁ INTELIGENCE? – II
Umělá inteligence je ve skutečnosti protimluv. Cokoliv umělé nemůže být inteligentní. Cokoliv skutečně inteligentní nemůže být umělé. Jakékoliv inteligentní bytí musí (jako takové) být živé, duchovní a svobodné. Cokoliv umělé musí (jako takové) být neživé, materiální a nemůže být svobodné. Proto nic umělé nemůže být inteligentní v pravém smyslu slova, a nic skutečně inteligentní nemůže být umělé. Inteligence může být stvořena pouze Bohem. Člověk může tvořit jen umělé věci.
Abychom ukázali alespoň tolik, předpokládejme s „Komentářem“ z minulého týdne, že existují tři kategorie duchovních jsoucen: (1) Stvořitel, (2) andělé a (3) lidé, a čtyři kategorie hmotných jsoucen: (3) lidé, (4) zvířata, (5) rostliny a (6) nerosty. To znamená, že člověk je nejsložitější ze stvoření, protože jen on je duchovní i hmotný. Jestliže někdo tvrdí, že člověk je čistě hmotný, pravděpodobně dělá nejzákladnější chyby ve filozofii, konkrétně, že existují pouze hmotná jsoucna. Tento omyl je v našem dnešním materiálním světě široce rozšířený, buď však takový člověk nikdy nemyslel, nebo nemiloval, nebo popírá úplnou povahu své vlastní zkušenosti. Když však pak není ničím než hmotou, proč má tak ostrý smysl pro svou vlastní důstojnost? A proč se chová tak, jako že má pro něj svoboda nejvyšší důležitost?
Ve skutečnosti může být těchto šest kategorií jsoucna odstupňováno podle toho, nakolik vystoupalo z hmoty. (6) Nerost je uzavřen v hmotě, ale (5) rostliny tak uzavřené nejsou – žijí a hýbají se, ale přesto jsou upoutány na místo a neznají nic mimo sebe. (4) Zvířata žijí a pohybují se, ale nejsou fixovány na jedno místo a mají smyslové poznávání a smyslové toužení hmotných věcí mimo sebe. (5) Lidé žijí a pohybují se, nejsou fixováni na místo a nemají jen smyslové poznávání a smyslové toužení hmotných jednotlivostí vně sebe, ale také rozum a volní touhu nehmotných obecnin vně sebe, což je ohromný krok vpřed při osvobozování se od hmoty. Slovo „inteligence“ [rozum] pochází z latinského „intus-lego“, což znamená „uvnitř poznávat“, tj. že rozum poznává uvnitř věcí jejich vnímané nehmotné formy neboli podstatu. Je to proto, že rozum, a vůle, která jej následuje, jsou oboje duchovní vlohy náležející té části člověka, která je jako taková nehmotná a nad hmotou.
A nad těmito dvěma vlohami následuje svoboda (3) lidské vůle, kterou nesdílí žádní jiní (4) tvorové, kteří jsou všichni uzavřeni ve svých pudech. A tato svoboda ukazuje i nejateističtějšímu z materialistů jeho vyšší důstojnost nad všemi pouhými (4) zvířaty, pokud je jen [tento materialista] dost čestný, aby tuto skutečnost uznal. Nad člověkem jsou (2) andělé, kteří jsou čistě duchovní a inteligentní, ale stále jsou součástí tvorů, zatímco (1) Stvořitel je univerzální duchovní Bytí Samo o Sobě, neuzavřené do žádné hmoty.
Proto je (3) člověk živý a duchovní skrze svou nesmrtelnou duši s jejím rozumem a vůlí, jež jsou základem jeho svobodné vůle, která jej činí svobodným. Je cokoliv „umělého“, jako počítač nebo robot, živé nebo duchovní nebo svobodné? Zaprvé to nežije samo o sobě. Příroda rozsévá lidské, zvířecí i rostlinné sémě ve všech směrech a každé semeno obsahuje život. Ale navzdory ohromnému úsilí po mnoho let lidská kultura neuspěla ve vytvoření jediného semene s životem uvnitř sebe (a člověk předpokládá, že nikdy neuspěje). Zadruhé, jestliže nic, co je vytvořené lidskou kulturou, nežije, tím méně to může být duchovní, protože duchovní bytí předpokládá vyšší (3) formu života. A zatřetí nemůže být žádný počítač nebo robot vyrobený člověkem vůbec svobodný, protože svobodná vůle předpokládá duchovní inteligenci, kterou žádná lidská kultura nemůže zhotovit. (3) Duchovní inteligence nemůže být vytvořena ani (2) andělem, ale pouze (1) stvořitelem, Bohem.
Proto (6) počítače a počítačem řízení roboti nemohu být živí a nemohou započít nic vně toho, co do nich bylo naprogramováno. Nemohou být inteligentní v plném smyslu slova, protože to vyžaduje duchovní bytí, jež může stvořit jen Bůh. A tak nemohou být svobodní, aby činili jakékoliv rozhodnutí sami za sebe, jsou pouhými (6) stroji, uzavřenými ve svém (6) hmotném programu. Přiznat jim jakékoliv lidské vášně, původní myšlení nebo svobodu, je prostě dětinský materialismus.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof