úterý 3. července 2018

Komentář Eleison DLXXII – Životně důležitá volba (2018)

 
Komentář Eleison DLXXII – Životně důležitá volba (2018)
(572)
30. června 2018
ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ VOLBA
Na nadcházející volbě tři hlavních oficiálních představitelů Bratrstva sv. Pia X. asi za dva týdny závisí mnoho. Prvních dvacet let své existence bylo [Bratrstvo] jedinečnou překážkou v cestě novému, na člověka zaměřenému, náboženství přebírajícímu a okupujícímu katolickou Církev bezprostředně po Druhém vatikánském koncilu. Bohužel posledních dvacet let jeho generální představený činí to, že Bratrstvo čím dále méně vzdoruje oficiálním koncilním představitelům v Římě, kteří jsou v čele tohoto nového náboženství. Bude v půlce července znovuzvolen na třetí volební období nebo ne? Bude-li znovuzvolen, je obtížné pochopit, jak by Bratrstvo nedospělo pod koncilní kontrolu. Nebude-li znovuzvolen, tak kdokoliv, kdo bude zvolen na jeho místo, bude potřebovat Boží zázrak nebo mnoho lidského umu, aby Bratrstvo přivedl zpět do linie s původním záměrem svého zakladatele, aby uvedl Ježíše Krista zpět na Jeho trůn jakožto Boha a Krále celé lidské společnosti. Nejsou to nepřátelé, ale přátelé Bratrstva, kteří poukazují na to, jak bylo liberalismu dovoleno do něj proniknout.
Možná byl ušlechtilý pokus arcibiskupa Lefebvra bojovat proti bezbožnému liberalismu založením Bratrstva v roce 1970 od počátku odsouzen k záhubě. Konec konců měl na jednu stranu při sobě Všemohoucího Boha, jak prokazuje mnoho kvazizázračných zásahů v raných dějinách Bratrstva. Na druhou stranu, měl proti sobě celý moderní svět a koncilní Církev, takže to, co se za všechna staletí od rané Církve apoštolů a mučedníků stalo normálním, jmenovitě křesťanská civilizace, bylo v jeho době [už] skrz na skrz nenormálním. A jak tedy mohli mladí muži, kteří k němu byli nasměrováni v 70. a 80. letech 20. století, a kteří jsou dnes v čele jeho Bratrstva, znát relativně normální řád Církve, jak jej poznal on sám mezi dvěma světovými válkami? A jak mohli vybudovat to, co neznali? A lidsky řečeno, jak mohli nebýt zranitelní ze strany všeobecného tlaku dnešní nenormálnosti?
Pro lidi se totiž skutečně stalo normálním nevěřit v Boha, nebo jestliže v Něj věří, nakládat s Ním, jako by měl jen malou důležitost. Vše, co musí udělat, je ustoupit z cesty. Lidská strana mince vítězí nad Boží stranou mince. Konec konců Bůh je tak dobrý, že by nikdy nezavrhnul jakéhokoliv člověka do věčných plamenů pekla a lidé jsou tak dobří, že pouze tím, že jsou lidmi, jsou tak hodnotní, že si všichni zaslouží jít do nebe. On nám tento život dal, abychom si jej užívali. Vůbec nemohl zamýšlet, aby nás jeho Desatero přikázání zastavilo při užívání si ho. Církev včerejška působila tímto dojmem, ale z věků vzešel člověk technologií po staletích zpozdilého venkovanství, a tak byl nejvyšší čas, aby ona stará Církev ustoupila církvi nového světového pořádku, církvi rozzářené inkluzí namísto exkluze, se svobodou namísto zákazů, s liberalismem namísto katolicismu!
A tak, božsky řečeno, ať nikdo nevylučuje možnost zázračné pomoci z nebe, díky níž generální kapitula Bratrstva vybere tři vrcholné představitele, kteří chápou, co chce Bůh od Bratrstva, a zamýšlejí Mu to s Jeho pomocí dát, konkrétně pokračující nebo obnovené svědectví Bratrstva v celé Církvi o společenské vládě Krista Krále a o jediném pravém náboženství ustanoveném Vtěleným Bohem. Ale řečeno lidsky, ať nikdo nemá žádné iluze o možnosti takové zázračné pomoci. Bůh nikomu nedluží Své zázraky. Zázrakem bylo už to, že Bratrstvo vzniklo, přežilo a prospívalo 40 let, a zářilo v celé Církvi. Mohlo sehrávat svou roli v předávání Tradice tak dlouho, jak to Bůh zamýšlel, a nyní jediné, co musí udělat, je, dívat se, zatímco je tatáž pochodeň předávána jiným. Bůh ví. Lidé si volí. Bůh rozhoduje.
Pokud jde o nás, modleme se: Blahoslavená Matko Boží, úpěnlivě tě prosíme, abys od svého Božského Syna pro generální kapitulu Bratrstva docílila, aby za své vůdce na dalších dvanáct let zvolila Jeho služebníky, kteří nekladou čistě lidské kalkulace nebo ambice před Jeho zájmy samotné – obnovu Jeho vlastní královské vlády nad celým lidstvem, Vítězství tvého vlastního Neposkvrněného Srdce a spásu duší. Amen.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof