středa 11. července 2018

Maškarní bál dovršil půlnoc (2018)

 
Maškarní bál dovršil půlnoc (2018)
Louie Verrecchio
3. července 2018
Jak informovaly Vatican News, němečtí biskupové zveřejnily směrnice „ohledně sdílení Svatého přijímání“ s protestanty, kteří jsou sezdaní s katolíky.
Sdělení publikované na webových stránkách Německé biskupské konference prohlašuje:
Máme starost o poskytnutí duchovní pomoci těm, kteří se zabývají otázkami svědomí v jednotlivých případech, kdy na sebe berou pastorační péči za mezikonfesní sezdané páry, jež mají vážnou duchovní potřebu přijmout Eucharistii.
Tato jediná věta potvrzuje přesně ten rozhodující faktor, který jsme identifikovali počátkem května: ti, kteří upřednostňují tzv. „interkomunio“ [připuštění nekatolíků ke Svatému přijímání – pozn. překl.] – jako hlavní mezi nimi Jorge Bergoglio – prostě nevěří, že Svátost oltářní je Tělem, Krví, Duší a Božstvím Krista.
Co víc, oni nevěří ani samotným slovům Našeho Pána. Jednoduchá, objektivní realita jako taková je, že tito lidé prostě nezastávají katolickou víru. TEČKA.
Dejte dobře pozor na to, co němečtí biskupové předkládají: Někteří lidé mají „vážnou duchovní potřebu přijmout Eucharistii“. Jiní ne až takovou.
Co řekl Náš Pán?
Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jísti Tělo Syna člověka a píti jeho Krev, nebudete míti v sobě život. (Jn 6:54)
Je to prosté, lidičky: Buď člověk věří v tato slova Ježíše Krista, který dokonale objasnil, že každý má vážnou duchovní potřebu jíst Jeho Tělo a Krev v Nejsvětější svátosti oltářní (tj. je katolíkem), nebo nemá (tj. nenárokuje si katolicitu).
Nepřehlédněme však skutečnost, že Jorge Bergoglio a jeho veselá partička modernistů nejsou ani tolik revolucionáři, jako spíše produkt revoluce.
Během své poslední tiskové konference na palubě letadla, otevřela Jeho Poníženost doširoka cestu pro „sdílení Svatého přijímání“ s protestanty poukazem na kanonické právo, když řekl, že je na místním biskupovi, aby rozhodl, jak postupovat:
[Kodex kanonického práva] předvídá kompetenci diecézního biskupa [ve věci interkomunia ve zvláštních případech], ale nikoliv biskupské konference. Proč? Protože něco schváleného v biskupské konferenci se okamžitě stává obecně platným.
V tom má částečně pravdu. Kánon 844 [CIC 1983 – pozn. překl.] (kán. 671 v Kodexu kánonů východních církví) ukládá tuto kompetenci „rozhodnutí diecézního biskupa nebo biskupské konference“. 
V tomto případě bych nebyl překvapen, kdyby Jeho Poníženost nakonec připustila svou chybu.
V každém případě Kodex kanonického práva z roku 1983 (rozuměj koncilní) uvádí, že protestant (např. metodista pijící džus a pojídající kvašený chléb) může obdržet Svaté přijímání v katolické Církvi, jestliže to diecézní biskup dovolí, a jestliže „se nemohou obrátit na udělovatele ze svého společenství, [a] jestliže sami o to požádají.“ (tamtéž)
Mohou o to požádat?
Zamyslete se nad tím, co jste právě četli: Kodex kanonického práva promulgovaný Janem Pavlem Velikým Ekumenistou (podle některých kanonizovaným světcem) ve skutečnosti staví na stejnou úroveň „svačinku“, která se podává v heretických komunitách (“to“), a Nejsvětější svátost oltářní!
Kodex z roku 1983 je, stejně jako Karol Wojtyla, přímým důsledkem revoluce – všemohoucího koncilu – téhož, který pomazal heretické komunity a jejich liturgické akty jako spásné. (viz Unitatis Redinegratio – 3)
Těm, kteří dávají pozor, je dokonale zjevné, že maškarní bál dovršil půlnoc a katolické masky se snímají – jedna po druhé.
Toto je nádherná věc u bergogliovské okupace [papežského stolce] obecně a u současného skandálu ohledně interkomunia konkrétně – obojí dokonale objasňuje závažné omyly a mylné nauky, které přinesl koncil, a pak byly svědomitě šířeny jeho lidmi na špinavou práci.
Zatímco možná mohl člověk v letech ihned po koncilu rozumně tvrdit, že omyly schované v textu Druhého vatikánského koncilu, jsou v jistém smyslu nečinné nebo ne zcela zjevné (tj. byly to „časované bomby“, jak to nazval Michael Davies); nyní už to neobstojí.
Bezvěrci v katolickém kostýmu, jako Jorge Bergoglio, denně odkrývají svou skutečnou totožnost, aby ji všichni viděli. Jistě, nadále sami sebe identifikují jako katolíky – to jest jako nové a vylepšené katolíky – ne všichni jsou však oklamáni.
Jejich rozmanité hereze a rouhání se setkávají s hlasitou opozicí, odsuzováním a napomínáním od vzrůstajícího počtu pravých věřících na všech úrovních v Církvi – mezi obyčejnými laiky, teology, řeholníky, kněžími, biskupy a dokonce i mezi určitým počtem lidí z kardinálského kolegia.
Masky však nepadají jen z bergogliovských tváří, protože i slepí, zbabělí a ti, co nesou spoluvinu, také odkrývají svou pravou identitu.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof