čtvrtek 28. června 2018

Dopis P. Piverta účastníkům kapituly FSSPX (2018)


Dopis P. Piverta účastníkům kapituly FSSPX (2018)
25. června 2018
Poznámka REX!: Tento vynikající dopis P. Piverta je adresován všem členům FSSPX, kteří se zúčastní generální kapituly FSSPX v červenci 2018.
***
Otcové,
milujete pohanu?
Kážete exercicie sv. Ignáce, jejichž klíčové rozjímání sleduje plán služebníků Božích proti plánu služebníků Satana. Je to chudoba, láska k pohaně, pokora a z nich, jak tvrdí svatý Ignác, vyplývají všechny ostatní ctnosti.
Chudoba se nezdá být charakteristickým znakem Bratrstva sv. Pia X. …
A ani láska k pohaně: usilujete o schválení ze strany odpadlého Říma! Chcete být uznáni těmi, které byste měli odsuzovat a proti kterým byste měli bojovat! Kňučíte před nimi, abyste žadonili o nějaké drobky uznání. Nechcete vidět, že oni sami jsou ve vleku světa a Bilderbergu.
Podřizujete sňatky svých věřících chování světa a nikoliv přísnosti Evangelia, protože o to přesně jde: falešná [lidská] práva Druhého vatikánského koncilu jsou nakloněna rozvodu pod pláštíkem anulací, zatímco moudré požadavky Kodexu sv. Pia X formují z věřících opravdové ctitele Boha.
Pokud jde o pokoru, řeknu vám jen jednu věc: jste maloměštáci a kaplani maloměšťáctví. Cožpak muslimové nemají duše, že se je nesnažíte obrátit? Proč neposíláte své sestry, aby žily v jejich středu, jak prosil otec de Foucauld?
Apokalypsa padne na náš ubohý svět a vy nevychováváte chudobné a pokorné křesťany, kteří by milovali pohanu, kteří jediní mohou vzdorovat moci peněz, marnivosti technologií, pýše revoluce.
V ústech máte jediné slovo, jen to vychází z vašich rtů: poslušnost! Nechcete vidět své mladé, jak vám uniknou, lapeni světem.
Ach, otcové, už není čas žádat vás, abyste se vrátili o třicet let, tj. k nadšení [biskupských] svěcení z roku 1988, jimiž arcibiskup Lefebvre, pohrdající falešnou moudrostí světa, falešnou opatrností Říma, dal světu jedinou odpověď, kterou si zasloužil: misionáře Víry.
Protože od té doby jste z Bratrstva sv. Pia X. vyhodili biskupa Williamsona jako provinilce, vyhodili jste kněze a věřící služebníky Boží jako nakažlivý mor! Tím jste, jak řekl otec de Cacqueray, prokázali, že již nemají své místo v Bratrstvu sv. Pia X. Vskutku, naše místo již není ve vašem středu, a kdybyste nás chtěli přivést zpět do toho, co jste udělali s Bratrstvem sv. Pia X., odmítli bychom.
Tolikrát jsme k vám natáhli ruku, ale vy jste námi opovrhovali a pomlouvali nás, takže vás, spoléhajíce na moc Evangelia, z respektu k majestátu Božímu, slavnostně zapřísaháme, abyste se vrátili zpět ze svého zbloudění, abyste Boha prosili o odpuštění za svou zbabělost. Zrádcovští kněží [Francouzské revoluce] to učinili před vámi, proč ne vy? Poproste Pannu Marii, aby vám od Boha obstarala, skrze pokornou kajícnost, skromný apoštolát s nejubožejšími, skrytý mezi pronásledovanými lidmi moderního světa, který jste milovali, požádejte Jej o čest pokorně vyznat Víru. A toho dne, kdy vás svět bude nenávidět, kdy vás bude brát jako nejhoršího ze svých nepřátel, budete vědět, že vám bylo odpuštěno.
Otec Francois Pivert,
Kněz Ježíše Krista
 
Překlad: D. Grof, revize Fr. Jean-Nepomucene T.O.P.