úterý 24. července 2018

Novota ve struktuře FSSPX: generální poradci (2018)


Novota ve struktuře FSSPX: generální poradci (2018)
P. Patrick Girouard
21. července 2018
https://tradidi.com/sites/default/files/fellay-schmidberger.jpg
Drazí věřící,
na [webu] Cathinfo jsem se dozvěděl (a ověřil si to na DICI, kde to dnes potvrdili), že generální kapitula FSSPX ve své manažerské struktuře vytvořila dvě nové vysoce výkonné administrativní pozice. Kapitula skutečně zřídila funkci „generálního poradce“, kterou budou vykonávat dva členové FSSPX zvolení kapitulou. Jejich oficiální povinností je pomáhat generálnímu představenému (a jeho dvěma asistentům) při každodenní administraci Bratrstva. Budou součástí generální rady.
To je pro Bratrstvo novota. Opravdu jsem se podíval na svůj výtisk Statutů FSSPX a je velice jasné, že její generální rada je tradičně složena z generálního představeného a jeho dvou generálních asistentů. Takže teď s tímto novým výtvorem bude mít rada pět členů namísto tří.
I když je zcela v pravomoci generální kapituly udělat takovou změnu Statutů, vyvolává takový krok v takovémto období dějin Bratrstva některé vážné otázky. Zesíleno je to skutečností, že tito dva oficiální představitelé zvolení kapitulou, aby tyto nové pozice obsadili, nejsou nikdo jiný než biskup Bernard Fellay a P. Franz Schmidberger!
Ti, kteří jsou obeznámeni s liberální cestou oficiálně přijatou Bratrstvem od roku 2012 na jeho generální kapitule, a neoficiálně od schválení GREC biskupem Fellayem v roce 1997, okamžitě pochopí důležitost těchto dvou faktorů. (Pro ty, kteří nevědí, GREC byla skupina zformovaná z kněží FSSPX, indultních kněží a kněží Novus Ordo, vytvořená za účelem působit na smíření mezi neobráceným Římem a FSSPX).
Vytvoření těchto dvou pozicí a nominace těchto dvou oficiálních představitelů, aby je obsadili, skutečně nemůže značit nic jiného než zintenzivnění úsilí generální kapituly o to, aby Bratrstvo dosáhlo oficiální dohody s neobráceným Římem.
A k tomuto závěru docházím z několika důvodů:
  1. Rozvoj Bratrstva od poslední kapituly (2012) není takový, že obvyklá generální rada potřebuje mít dva další členy, aby řídili Bratrstvo při jeho každodenním fungování.
  2. Původní Statuty již bývalé generální radě poskytují mechanismy zajišťující, že může dostat další a dočasnou pomoc od kteréhokoliv člena Bratrstva, kdykoliv cítí, že ji potřebuje. To již bylo učiněno například na setkání vyšších představených v Albanu v říjnu 2011, jež se sešlo, aby prostudovalo návrhy učiněné Římem měsíc předtím. Nebyla tudíž žádná potřeba vytvořit tyto dvě nové pozice, pokud…
  3. Tyto dvě osoby vybrané, aby byly prvními generálními poradci, měly během doby, kdy byly generálními představenými (1982-1994 / 1994-2018), obě časté a významné schůzky s římskými oficiálními představiteli, někdy dokonce i s papeži. Je proto rozumný předpoklad myslet si, že byly kapitulou zvoleny, PROTOŽE měly takovou velkou zkušenost s jednáním s moderním Římem, a PROTOŽE jejich postoj ve prospěch takové dohody je dobře zdokumentován.
  4. Po tom, co jsme řekli, si myslím, není přitažené za vlasy, věřit, že tyto dvě nové pozice byly ve skutečnosti VYTVOŘENY ZVLÁŠTĚ PRO TYTO DVA LIDI, aby mohli pracovat „za kulisami“ s římskými hodnostáři a mít přitom určitý stupeň oficiální důvěryhodnosti v očích Říma. A tak by tito dva generální poradci mohli být generálním představeným využiti jako „zvláštní výbor“ pověřený základní přípravou dohody s Římem.
  5. Zatímco by tento „zvláštní výbor“ pracoval za kulisami s římskými oficiálními představiteli, generální představený sám a jeho dva generální asistenti by si mohli udržet svůj oficiální odstup od takových jednání. Mohli by se tak, pokud to bude nutné, dovolávat „přijatelného popření“, když by čelili nepohodlným dotazům týkajícím se vztahů Bratrstva s Římem.
Jinak řečeno: takováto změna Statutů Bratrstva je jasným indikátorem, že generální kapitula je „skutečně odhodlaná“ ve věci dohody s neobráceným Římem. Vyšší představení se drsným způsobem poučili, že takový krok se musí udělat s nejlepšími dostupnými nástroji, a nikoliv nahodile jako předtím. Zdá se, že si uvědomili, že původní Statuty určující administrativní mechanismy Bratrstva, nebyly přizpůsobeny požadavkům dosažení dohody s Římem. Bouřlivá činnost od roku 2012 jim skutečně ukázala, že taková jednání se musí dělat „prozíravěji“, aby se vyhnuli otevřenému odporu ze strany řadových členů Bratrstva. Proto změnili Statuty a vybrali biskupa Fellayho a P. Schmidbergera, aby obsadili tyto nové pozice.
To není nic jiného než úmyslné oslepování rozumu a zatvrzování srdce. Namísto naslouchání vážným a přesvědčivým argumentům Odporu proti dohodě s neobráceným Římem, se generální kapitula rozhodla změnit Statuty, aby takové oficiální „uznání“ od Říma získala. Doufejme, že takové napodobení faraónovy zatvrzelosti nepřivolá na Bratrstvo rány, které Bůh seslal na Egypt!
Pokračujme v modlitbě a oběti! Jen Bůh nás může zachránit!
Zdroj: The Bastion
Překlad: D. Grof