středa 30. srpna 2017

Proroctví raných církevních otců o Antikristovi (2017)

 
Proroctví raných církevních otců o Antikristovi (2017)
Sv. Cyril Jeruzalémský (315-386)
„A po nich povstane Antikrist, a když znameními a podvodnými zázraky svého magického klamu očaroval Židy, jako by byl očekávaný Kristus, bude se pak vyznačovat všemi druhy výstřelků krutosti a bezpráví...a takové věci bude páchat tři a půl roku.“
„Antikrist v zlobě, zvrácenosti, chlípnosti, špatnosti, bezbožnosti a bezohlednosti a barbarství překoná všechny lidi, kteří kdy zostudili lidskou přirozenost. Proto jej sv. Pavel důrazně nazývá „člověkem hříchu, synem záhuby, protivníkem, jehož narození a příchod přijde podle působení satanova“ (2 Tes. 2). Skrze svou velkou moc, klam a zlobu uspěje v nalákání nebo přinucení dvou třetin lidstva ke svému uctívání; zbývající třetina lidí bude nadále věrná víře a bude nanejvýš neochvějně uctívat Ježíše Krista. Ale Antikrist ve svém satanském vzteku a zuřivosti bude během tří a půl roku pronásledovat tyto statečné a zbožné křesťany, a mučit je s takovou mimořádnou krutostí, se všemi starými i nově vynalezenými mučicími nástroji, že překoná všechny dřívější pronásledovatele Církve dohromady. Všem svým stoupencům uloží mít na svém čele nebo na pravé ruce znamení Šelmy a k smrti vyhladoví všechny ty, kteří jej odmítnou přijmout.“
„Tento se zmocní moci Římské říše a bude se falešně vydávat za Krista. Jménem Kristus oklame Židy, kteří očekávají pomazaného, a skrze své magické klamy svede pohany.“
Sv. Irenej (125-202)
„Usadí se v Chrámě Božím, jako by byl Kristus, a oklame ty, kteří jej budou za Něj uctívat až přijde, a sám od sebe ve své osobě bude soustřeďovat apostazi a uskuteční cokoliv dle své vlastní vůle a volby, až bude sedět v Chrámu Božím, aby jej jeho naivní oběti mohly uctívat jako Krista...“ „Skrze události, které se vyskytnou v době Antikrista, se ukáže, že i když je apostatou a lupičem, dychtí po tom, aby byl uctíván jako Bůh; a že ačkoliv je pouhý otrok, chce být prohlášen králem. Protože obdařen vší mocí ďábla, přijde nikoliv jako právoplatný král, nikoliv jako legitimní král poslušný Boha, ale jako bezbožný, nespravedlivý a zákona nedbalý; jako zločinný a vražedný apostata; jako lupič soustředící v sobě satanskou apostazi a odsunující stranou modly, aby přesvědčil lidi, že on sám je Bohem.
Antikrist oklame Židy do takové míry, že jej přijmou jako Mesiáše a budou jej uctívat.
V době své vlády nařídí Antikrist, aby byl Jeruzalém znovu vystavěn ve své nádheře, a učiní z něj velké a lidnaté město, neporovnatelné s žádným na světě, a nařídí, aby tam byl postaven jeho palác“
Sv. Metoděj z Olympu (250-311)
„Přijde doba, kdy se nepřátelé Krista budou vychloubat: „Podrobili jsme si zemi a všechny její obyvatele a křesťané nemohou uniknout našim rukám.“ Tehdy proti nim s velkou zuřivostí povstane Římský císař...Vytasí meč a vrhne se na nepřátele křesťanství a rozdrtí je. Pak zavládne na zemi mír a kněžím se uleví od všech jejich úzkostí.“
„V posledním období křesťané nebudou doceňovat velkou Boží milost, která jim dala monarchu, dlouhé trvání míru, skvělou úrodu na zemi. Budou velmi nevděční, povedou hříšný život v pýše, marnivosti, nemravnosti, pošetilosti, nenávisti, chamtivosti, obžerství a v mnoha jiných neřestech, takže hříchy lidí budou před Bohem páchnout víc než mor. Mnozí budou pochybovat, zda je katolická Víra pravá a jediná spásná, a zda mají Židé pravdu, když stále ještě očekávají Mesiáše. Bude mnoho falešných nauk a z toho vyplývajícího zmatení. Spravedlivý Bůh dá v důsledku toho Luciferovi a všem jeho démonům moc přijít na zem a svádět jeho bezbožná stvoření...
V posledních dnech světa se kvůli dlouhému období míru a prosperity na zemi křesťané stanou nevděčnými za velké laskavosti, jež obdrželi skrze příchod velkého Monarchy, jemuž se budou těšit za jeho vlády. Mnozí lidé pak začnou pochybovat, je-li křesťanská víra jediná skutečně posvěcující víra a budou si myslet, že mají Židé možná pravdu, protože očekávají Mesiáše.“
Objeví se Syn záhuby. „Narodí se v Korozain, bude vyrůstat v Bethsaidě a vládnout v Kafarnaum. Korozain se bude radovat, protože se v něm narodil, a Kafarnaum, protože v něm vládnul. Z tohoto důvodu ve třetím evangeliu Pán říká následující prohlášení: „Běda tobě, Korozain! Běda tobě, Bethsaido! Běda tobě, Kafarnaum, nebylos povýšeno až do nebe? Až do pekla budeš svrženo!“ (Luk X, 13, 15).“
„Až se Syn záhuby objeví, bude dle Jákobova proroctví z kmene Danova. Tento nepřítel náboženství bude používat ďábelské umění, aby vytvořil mnoho falešných zázraků, takových jako, že způsobí, aby slepí viděli, chromí chodili a hluší slyšeli. Ti, kteří budou posedlí démony, budou vymýtáni. Oklame mnohé, a kdyby mohl, jak řekl Náš Pán, oklamal by i věrné vyvolené.“
„Antikrist dokonce vstoupí do Jeruzaléma, kde se v chrámu povýší na boha (i když bude jen obyčejný člověk z kmene Danova, do nějž patřil také Jidáš Iškariotský).“
„V oněch dnech Antikrist způsobí mnohá soužení; ale Bůh nedovolí, aby ti, kteří jsou vykoupení Božskou krví, byli oklamáni. Z toho důvodu pošle své dva služebníky, Henocha a Eliáše, kteří prohlásí zázraky Antikrista za falešné, a budou jej veřejně odsuzovat jako podvodníka. Po smrti a zničení mnohých, opustí Chrám ve zmatení; a mnozí z jeho stoupenců jej opustí, aby se přidali ke společnosti těch počestných. Když svůdce uvidí, že se mu dělají výčitky a je opovrhován, rozzuří se a usmrtí tyto Boží svaté. Tehdy se objeví znamení Syna člověka a on se zjeví na nebeském oblaku.“
Sv. Ambrož (340-397)
„Antikrist se z Písma svatého pokusí dokázat, že je Kristem.“
Sv. Jan Zlatoústý (347-407)
„Antikrist bude posedlý Satanem a bude nemanželským synem Židovky z Východu. Tento svět bude po narození Antikrista bez víry a zvrhlý.“
Sv. Efrém (300-373)
„Poučme se, moji přátelé, v jaké podobě přijde na zem nestoudný had, protože Vykupitel, který chtěl spasit celé lidstvo, se narodil z Panny a v lidské podobě rozdrtil nepřítele svatou mocí svého Božství. Tehdy si nepřítel, když se dozvěděl, že Pán znovu přijde z nebe ve slávě Svého Božství, usmyslel vzít na sebe podobu Jeho příchodu a podvést všechny lidi. Tak se vpravdě narodí ze znesvěcené ženy, svého nástroje. V Jeho podobě přijde ten, který je zcela nečistý, jako prohnaný zloděj, aby podvedl všechny tvory. Pokorný a mírný, nenávidějící řeč nespravedlivých, svrhávající všechny modly, uctívající zbožnost, dobrý milovník chudých, nesmírně spravedlivý, celkově dobře disponovaný, příjemný vůči všem. Aby si všechny naklonil, lstivě intrikuje, aby byl brzy milován národy; ani nepřijme dary, ani nebude mluvit ve hněvu. Nebude mrzutý, ale vždy veselý. A ve všech těchto dobře rozvržených plánech podvádí svět, dokud nebude vládnout. Protože když mnohý lid a národy uvidí takové velké ctnosti, spravedlivé skutky a moc, všichni budou jedné mysli a s velkou radostí jej korunují a budou jeden druhému říkat, že jistě neexistuje takový jiný člověk tak dobrý a spravedlivý... Proto tento nestoudník, když se chopí moci, pošle své démony do všech konců světa, aby všem ohlásili, že se ve slávě objevil velký král; přijďte tam a spatřete ho... Národy budou shromážděny a přijdou, aby mohly vidět Boha, a zástupy národů se k němu přimknou, a všechny se zřeknou svého vlastního Boha a pozvou své druhy, aby velebili syna záhuby... Podvodník, nikoliv v pravdě ukazující tyto věci, zvětší své zázraky a bude provádět svá znamení, takovým způsobem tento tyran odstraňuje hory a falešně, nikoliv pravdivě, předstírá, přičemž davy stojí poblíž, mnohé národy a lid mu za tyto klamy aplaudují... Blesky budou jeho služebníky a budou značit jeho příchod; démoni budou tvořit jeho síly a vládci démonů budou jeho učedníky; do velmi odlehlých zemí pošle velitele svých band, kteří budou uzdravovat... Velký svár, bratři, v oněch časech mezi všemi lidmi, zvláště však mezi věřícími, až zde budou znamení a zázraky konané Drakem ve velkém množství, až se opět bude projevovat jako Bůh v hrozivých přízracích ve vzduchu, a ukáže všechny démony v podobě andělů letících v hrůze před tímto tyranem, protože on hlasitě křičí a také mění své podoby, aby nesmírným děsem postihnul všechny lidi...“
„Tehdy již obloha nedá vláhu, země již neponese plody, prameny se vyčerpají, řeky vyschnou, rostliny již nevyklíčí, tráva již nevyroste, stromy uschnou od kořenů a neponesou již plody, ryby v moři a [mořské] příšery tamtéž zahynou, a tak se smrdutý puch vyvalí se strašlivým burácením, že lidé špatně dopadnou a zahynou hrůzou. A pak všechen život bude sténat v hrůze, když všichni uvidí nelítostné strádání, jež je dnem a nocím obklopuje, a nikde nebude k nalezení potrava, jíž by se zasytili... Protože přísní vládci lidu budou jmenováni každý na svém místě, a kdokoli bude mít na sobě znamení tyrana, bude si moct koupit trochu jídla.“
„Ale než tyto věci nastanou, Pán pošle Eliáše Thesbitu a Henocha soucitného, aby lidskému plemeni hlásali zbožnou úctu a otevřeně všem oznamovali vědění Boží, aby ze strachu neuvěřili, ani neuposlechli toho falešného, a budou [Eliáš a Henoch] volat a říkat: „Podvodník, ó lidé, je to; nikdo mu nevěřte.“ Ale jen nemnozí pak uposlechnou a uvěří slovům těchto dvou proroků.“
„Proto, jakmile mnozí svatí, kolik jich jen lze nalézt, uslyší o příchodu člověka zkaženosti, co nejrychleji uprchnou na pouště a ze strachu se skryjí v pouštích a v horách a v jeskyních, a budou si sypat hlínu a popel na svou hlavu, a budou strádat a lkát dnem i nocí s velkou pokorou. A toto jim bude Bohem, Jediným svatým poskytnuto: A milost je povede na stanovená místa.“
Nakonec, jako blesk z nebe, přijde Bůh, náš Král a nesmrtelný Ženich, v oblacích s nepředstavitelnou slávou. A hle, jeho Sláva povede sevřené zástupy andělů a archandělů a všichni budou vydechovat plameny a řeku plnou ohně s hrozným hřměním...“
„Jak to tedy vydržíme, moji milovaní bratři, když spatříme ohnivou řeku přicházející v zuřivosti jako divoký pěnící oceán a pohlcující kopce a údolí, a celý svět a díla v něm; pak, milovaní, s oním ohněm, řeky skončí, prameny se ztratí, moře vyschne, vzduch bude burácet, hvězdy budou padat z oblohy; slunce bude zničeno, měsíc pomine, nebesa se srolují jako svitek.“
„A až syn záhuby pro svůj účel vyčerpal celý svět, budou posláni Henoch a Eliáš, aby vyvraceli zlého.“
Člověk zlé vůle se připraví a při příchodu vstoupí do Jeruzaléma; vybuduje a založí Sion a učiní se Bohem a vejde a posadí se v chrámu, jak napsal apoštol, jako by byl Bohem.
Sv. Jan Damascenský (676-787)
„Člověk by měl vědět, že Antikrist musí přijít. Antikrist, abychom si byli jistí, je každý, kdo nevyznává, že Boží syn přišel v těle, je dokonalý Bůh a stal se dokonalým člověkem, přičemž byl zároveň Bohem. Ve zvláštním a mimořádném smyslu je však Antikrist ten, kdo má přijít při skonání světa. Je tedy nejprve nutné, aby bylo Evangelium hlásáno všem pohanům, jak řekl Pán, a pak [teprve] přijde, aby přesvědčil bezbožné Židy. Protože Pán jim řekl: „Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Jestliže někdo jiný přijde ve jménu svém, toho přijmete.“ A apoštol: „nepřisvojili si lásku k pravdě, aby byli spaseni. Proto nechá na ně Bůh působiti sílu klamu, takže uvěří lži. Tak mají být odsouzeni všichni, kdož neuvěřili pravdě, nýbrž zalíbili si v nepravosti.“ Proto Židé nepřijali Pána Ježíše Krista a Boha, ačkoliv byl Božím synem, ale podvodníka, který říká, že je Bohem, přijmou. Protože se bude nazývat Bohem, anděl, který učil Daniela, prohlašuje: „Nepřikloní se ani k bohům svých Otců.“ A apoštol: „Nedejte se jiným nijak svésti! Nejdříve totiž musí přijíti odpadnutí a objeviti se člověk hříchu, syn záhuby, protivník, jenž se bude povyšovat nade všechno, co se jmenuje Bůh anebo čemu se vzdává božská pocta; dokonce se posadí v chrámě Božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.“
„Evangelium se tedy musí prvně hlásat všem národům“ a teprve pak onen zlý bude vyjeven: „přijde podle působení Satanova se vší mocí, s podvodnými divy a zázraky a s všelikým hříšným podvodem pro ty, kdož hynou“, a jehož Pán „zahubí dechem svých úst a zničí jasem při svém příchodu.“
„Narodil se tedy ze smilstva, jak jsme řekli, a je vychováván bez povšimnutí: najednou však povstane, vzbouří se a vládne. Během první části své vlády – nebo spíše své tyranie – hraje víc roli svatosti; ale když získá úplnou kontrolu, pronásleduje Boží Církev a odkrývá všechnu svou špatnost. „A přijde s klamnými znameními a podvodnými zázraky“ – padělanými a ne skutečnými – a bude svádět ty, jejichž úmysly spočívají na shnilých a vratkých základech a přiměje je opustit živého Boha. „A kdyby mohl, oklamal by i věrné vyvolené.“
„A Henoch a Eliáš Thesbita budou posláni, „aby obrátili srdce otců k synům“, to jest, aby obrátili synagogu k Našemu Pánu Ježíši Kristu a hlásání apoštolů. A budou jím [Antikristem] zničeni. Pak z nebe přijde Pán stejně, jako Jej svatí apoštolové viděli odcházet do nebe, dokonalý Bůh a dokonalý člověk, se slávou a mocí; a zničí člověka nepravosti, syna záhuby, duchem Svých úst. Ať tedy nikdo neočekává, že Pán přijde ze země, ale z nebe, jak nás o tom sám jednoznačně ujistil.“
(redakčně kráceno)
Překlad: D. Grof