čtvrtek 3. srpna 2017

Nový krok Vatikánu ke svěcení žen (2017)


Nový krok Vatikánu ke svěcení žen (2017)
Atila Sinke Guimarães
31. července 2017
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti povolila, aby řeholnice oddávala. 20. července 2017 opravdu sestra Pierrette Thiffaultová z vesnice Lorainville v regionu Québec v Kanadě nahradila kněze a oddala v tomto farním kostele Cindy a Davida.
sister Thiffault
Sestra Thiffaultová pózuje poté, co se stala precedentem; dole, od roku 1984 křtí
sister Thiffault administers baptism to an infant
Sestra Thiffaultová patří do Řádu sester Prozřetelnosti a dlouhou dobu působí v roli učitelky katechismu. David, ženich na svatbě, u níž nedávno asistovala, byl od pěti let jedním z jejích žáků. Později kvůli nedostatku kněží přijala od místních náboženských autorit roli plnit některé kněžské povinnosti ve farnosti Moffet.
Dle tisku biskup Dorylas Moreau z Rouyn-Norandu povolal sestru Thiffaultovou a požádal ji, aby asistovala tomuto sňatku. Nejprve odmítla a argumentovala, že nemá žádná svěcení a že tak nemůže učinit bez zvláštního povolení od Svatého stolce. Po patřičné žádosti ze strany biskupa, přišlo v dopise datovaném 23. května 2017 povolení z Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jejímž prefektem je kardinál Robert Sarah, který je médii obvykle prezentován jako lev konzervativismu.
Asistence sestry Thiffaultové u sňatku vyvolala mnoho reakcí veřejnosti, což diecézi přimělo zveřejnit prohlášení generálního vikáře Gillese Chauvaina. V prohlášení stálo: „V katolické Církvi je toto předsedání [u sňatku] vykonáváno pouze knězem, ale mohou existovat výjimky a to, co se dnes stalo, je jednou z nich.“ (Radio Canada, 20. července 2017)
Výjimka předpokládaná v novém Kodexu
Když budeme pátrat, co k tomuto tématu říká Kodex kanonického práva z roku 1983, dočteme se:
Kánon 1112 - § 1: „Kde chybí kněží a jáhni, může diecézní biskup po předchozím příznivém vyjádření biskupské konference a obdržení dovolení od Apoštolského stolce, zmocnit laiky, aby oddávali.“
Někdo se tedy může zeptat: Povolili kanadští biskupové tento druh výjimky? Odpověď: Ano, povolili. 16. září 1983 kanadská biskupská konference přijala výnos dovolující laikům svědčit při sňatcích ve všech kanadských diecézích. (srovej Canon Law Society of America, New Commentary on the Code of Canon Law, New York, NY, 2000, str. 132)
Komentátoři, kteří analyzují tento kánon, mohou bezpečně potvrdit, že jakmile biskupská konference vydá dovolení a biskup se dotáže a obdrží dovolení od Svatého stolce, může si [biskup] zvolit jakéhokoliv laika, muže či ženu, jehož považuje za vhodného, aby oddával ve jménu Církve.
Povinnosti, které tato osoba může vykonávat, mohou být dokonce ještě rozšířeny oproti těm, o nichž podává zprávu tisk v případě sestry Thiffaultové. Aby je čtenář mohl posoudit, přepisuji zde komentáře Společnosti kanonického práva (Canon Law Society) ke kánonu 1112:
„Měla by se věnovat péče výběru laiků pro asistování při uzavírání manželství. Měli by mít osobní kvality, jež je činí vhodnými pro tento úkol a schopnost provést patřičné předmanželské poučení snoubenců a řádně vykonat liturgii uzavření manželství. Při samotném sňatku předsedá laický delegát liturgii slova, během níž může kázat a požádat o manželský slib a obdržet jej.“ (tamtéž) [Tento komentář přímo vychází z § 2 téhož kánonu – pozn. překl.]
Bishop Moreau with female ministers serving at a novus ordo mass
Biskup Dorylas Moreau podporuje při svých mších „ministrantky“
Takže kromě toho, o čem média podala zprávu, že to sestra Thiffaultová učinila, mohla také snoubencům přednést kázání, když je oddávala.
Rád bych čtenářům připomněl, že Kodex kanonického práva z roku 1917 dovoloval slavit sňatky pouze biskupům a kněžím (srovnej kánon 1094-1096).
Byl to Kodex kanonického práva z roku 1983, který otevřel dveře pro výjimku, kterou dnes vidíme zavádět do praxe v Kanadě.
Proto těm, kteří obviňují biskupa Moreaua z Royun-Norandy nebo kardinála Saraha z Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za to, co se stalo v Kanadě, radím, aby se do své analýzy ponořili o něco hlouběji. Výjimka, že žena může oddávat, byla přítomná v aktuálním textu kánonu 1112 Nového kodexu, který byl zaveden Pavlem VI., a schválen a promulgován Janem Pavlem II. v roce 1983.
To, co vyvolalo pobouření mnohých, kteří četli o sestře Thiffaultové, jež celebrovala sňatek, byly nové principy, které směřují Nový kodex kanonického práva, jež nejsou ničím jiným než progresivistickými principy, které inspirovaly Druhý vatikánský koncil.
Otevírání dveří pro jáhenky
Případ sestry Thiffaultové je nicméně velice důležitý, protože je to první precedens oficiálně povolený Svatým stolcem, dovolující ženě nahradit kněze v jeho kněžské úloze při uskutečňování svátosti manželství. Kromě toho, že žena může provádět křest, asistovat při Eucharistii a kázat, je jí nyní také dovoleno svědčit při svátosti manželství.
Tento případ sestry Thiffaultové se zdá být povolen, aby se podnikl další krok ke svěcení žen na jáhenky, což je otázka, která byla znovu otevřena více než před rokem, kdy František ustanovil komisi k prostudování této možnosti.
Slova sestry Thiffaultové jdou stejným směrem. Když pro tisk komentovala precedens, který při vysluhování svátosti manželství nastavila, řekla: „Je to velká služba poskytnutá Církvi i mně. Představuje otevřenost vůči ženám v našem společenském prostředí a také v diecézi.“
Měla pravdu. Je to obří krok k zavedení ženských jáhenek a pak ženských kněží.
Překlad: D. Grof