úterý 8. srpna 2017

Deklarace 24. generální kapituly Rytířů Panny Marie (2017)

 
Deklarace 24. generální kapituly Rytířů Panny Marie (2017)
23. července 2017
Poznámka REX!: Řád rytířů Panny Marie byl založen v roce 1945 ve Francii, kde byl ustaven kanonicky podobně jako v Německu, Švýcarsku, Portugalsku a Španělsku. Po Druhém vatikánském koncilu založili někteří členové v roce 1970 rytířské bratrstvo zachovávající původní řeholi. Noví rytíři byli pasováni arcibiskupem Lefebvrem. Rytíři Panny Marie mimo jiné také byli těmi, kdo zakoupili a předali Bratrstvu sv. Pia X. do užívání nemovitosti v Écône, aby zde mohl být založen kněžský seminář. Před dvěma lety došlo k první roztržce tohoto řádu s vedením Bratrstva sv. Pia X., které na řád vyvíjelo tlak, aby změnilo své Konstituce a vydalo se stejnou cestou ke sjednocení s neomodernistickým Římem jako Bratrstvo sv. Pia X. (více viz zde). Následující deklarace z poslední kapituly je další výstrahou, že Rytíři Panny Marie nebudou Bratrstvo sv. Pia X. následovat v jeho sbližování s koncilní církví.
***
Obrana Víry
Po tom všem, co bylo řečeno a učiněno, není pochyb, že idea uznání Bratrstva sv. Pia X. ze strany Říma v poslední době urazila dlouhou cestu: rozhovory, deklarace, zpovědi a sňatky, přičemž to poslední vyvolalo reakci děkanů a řeholních představených.
1)      – Stav nouze: V každém případě je jasné, že s Římem, který je pod nadvládou neomodernistů, je obrana Víry a Tradice dnes možná pouze při spoléhání se na stav nouze kvůli závažným věroučným a pastoračním omylům koncilní a pokoncilní hierarchie a papežů. Ve skutečnosti by bylo nemožné nadále bránit Víru a Tradici, kdybychom již nemohli potírat omyly koncilní církve. Jinými slovy, jestliže se přestaneme spoléhat na „suplovanou jurisdikci“ udělovanou případ od případu kanonickým právem ve „stavu nouze“, abychom přešli pod jurisdikci poskytnutou Římem, nalezli bychom se ve stavu závislosti na koncilní hierarchii natolik, že by v praxi bylo nemožné nadále proti ní bojovat za Víru. To by bylo proti řeholi Rytířů Panny Marie, „strážců Tradice“ (1:12; 3:8), jež je nabádá „bránit Víru“ (18:1 & 3 obzvláště).
2)      – Odmítání dělat kompromisy: V případě zpovědí a pak sňatků došlo dokonce i bez formálního kanonického uznání Bratrstva sv. Pia X. k částečnému a postupnému opouštění představy stavu nouze, na němž spočívá celý boj arcibiskupa Lefebvra za Víru. Skutečnost, že by Bratrstvo sv. Pia X. přijalo osobní prelaturu nebo kanonické uznání, se rovná veřejnému uznání jeho podrobení se neomodernistické hierarchii; souhlasu s požadavkem být s ním „v plném společenství“; podpoře jeho nového Magisteria, jeho nového katechismu, jeho nového kanonického práva a přijetí „řádné jurisdikce“ udělené Svatým stolcem. Ve své Duchovní cestě arcibiskup Lefebvre řekl: „Je proto striktní povinností každého katolického kněze, který chce zůstat katolíkem, oddělit se od této koncilní církve, dokud tato znovu nenalezne tradici Magisteria Církve a katolické Víry.“ Proč ignorovat toto nabádání? Navzdory tomu, že by byl zajištěn nějaký stupeň autonomie a možných záruk, přičemž by žádná nebyla spolehlivá, připojilo by se tak Bratrstvo sv. Pia X. ke koncilnímu pluralismu, kde by se katolická tradice nestala ničím víc, než „volbou“ mezi jinými. Bratrstvo by pak překročilo práh, který by s ním Rytíři Panny Marie nemohli překročit, protože mají povinnost bránit svatou katolickou Církev proti všem sektám, bludům a omylům odsouzeným papeži, zvláště pak proti modernistické sektě, která v současnosti okupuje Řím (srov. řehole 1:4; 3:3).
3)      – Uchýlení se k „plně katolickým biskupům“: Protože všichni křesťané musí věrně žít pod autoritou biskupa – zvláště kvůli biřmováním, kněžským a biskupským svěcením – plně důvěřujeme v Boží Prozřetelnost, že nám vždy zajistí naše duchovní mezi všemi biskupy arcibiskupa Lefebvra, kteří odmítnou zradit své povolání a nesjednotí se s koncilním Římem, ani nepředají svůj episkopát do rukou Petrova nástupce, který je dalek od toho být „dokonale katolický“. Pročež se Rytíři Panny Marie budou dle svých Konstitucí (preambule § 5) nadále „uchylovat k věrným členům kléru“, tj. těm, kteří se oficiálně nepřipojili k neomodernistické hierarchii, k „plně katolickým biskupům bez jakéhokoliv kompromisu s omylem“. Ve své Duchovní cestě arcibiskup Lefebvre zdůrazňoval tuto zásadu ve vší své jednoduchosti: „Jedna jediná věc je nutná pro pokračování katolické Církve: plně katoličtí biskupové bez jakéhokoliv kompromisu s omylem, kteří by zřídili katolické semináře...“ Výslovně neuvedl „biskupy Bratrstva“, ale obecněji „plně katolické biskupy“, stejně jako řekl „dokonale katolického Petrova nástupce“ (29. srpna 1987).
Panno Maria, chraň nás před křivou přísahou!
 
 
Zdroj: soukromý archiv překladatele
Překlad: D. Grof