pondělí 12. května 2014

Pouť k svatému Janu Nepomuckému (2014)


Pouť k svatému Janu Nepomuckému (2014)
D. Grof
10. května 2014
Navzdory předpovědi počasí a odlehlosti místa (blízko česko-rakouské hranice), se tuto sobotu shromáždilo 30 tradičních katolíků, aby se účastnili pouti k svatému Janu Nepomuckému, mučedníkovi zpovědního tajemství a národnímu světci. Jednalo se o první pouť Odporu a první mši svatou celebrovanou knězem Odporu v České republice.
Akce byla připravena stoupenci katolického hnutí Odporu a mohla se konat jen díky laskavosti P. Martina Fuchse, bývalého člena FSSPX z blízkého Rakouska (viz rozhovor s P. Fuchsem zde), jemuž vyslovujeme náš hluboký vděk.
Všichni poutníci měli k dispozici zvláštní brožuru se všemi modlitbami v latině a češtině vytvořenou pro tuto příležitost.
Požehnání korouhve
Akce začala požehnáním korouhve, kterou ručně vytvořil jeden z účastníků pouti.
Korouhev „Christus Rex
Kromě P. Martina Fuchse jsme také s radostí přivítali NO kněze tíhnoucího k Tradici.
Pobožnost u sochy svatého Jana Nepomuckého
St. Joannes Nepomuceni – ora pro nobis!
Pouť s modlitbou růžence
Trasa pouti samotné měla asi 5 kilometrů. Dost na modlitby růžence...
Mše svatá
Mše svatá byla celebrována v nádherném vesnickém kostelíku, který bylo možno využít díky skutečnosti, že je vlastněn obcí, nikoliv koncilní církví.
Přede mší svatou
Výňatky z kázání P. Martina Fuchse
P. Fuchs při kázání
Poblíž rakouské národní svatyně v Mariazell je kostnice: Jsou zde nakupeny lebky mrtvých. Prodleme zde na malou chvíli. Rozjímejme chvíli.
V těchto hlavách byly vymyšleny věci, které, více či méně, změnily svět.
...
Představme si, že by zde ... byla dokonce hlava Ježíše Krista, hlava, o níž se ve mši na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v introitus říká: „Cogitationes cordis eius in generatione et generationem: ut eruat a morte animas eorum et alat eos in fame.“ „Myšlenky jeho srdce na věky: aby vytrhl ze smrti jejich duše a aby je živil za hladu.“ Proto je tak důležité přidržovat se pevně myšlenek této hlavy. Je naší povinností držet se těchto myšlenek, katolické víry. Pro myšlenky našeho Pána – který nám dal svátost svého milosrdenství – zemřel svatý Jan Nepomucký jako mučedník. ... Tento světec nemohl uposlechnout rozkaz krále Václava IV., který chtěl vědět, co jeho žena, královna Žofie, řekla při své zpovědi. ... Pronásledovatelem může být pohan, heretik nebo dokonce katolík, jak jsme to viděli v mučednictví svatého Jana Nepomuckého. ... Mučedník je skutečným vyznavačem pravé víry, který dobrovolně zemře rukou pronásledovatele katolické víry.
V naší době pravděpodobně nebudeme zabiti, ale trpíme kvůli pronásledovatelům katolické víry a trpíme dobrovolně, abychom si zachovali pravou víru.
Budeme prosit svatého Jana Nepomuckého o jeho zprostředkování. ...
Proto nechceme jakoukoliv dohodu nebo proklamaci tolerance ze strany neomodernistického Říma. Přesně víme, že toto je nebezpečím pro největší dobro, které máme: pro naši katolickou víru. Jestliže někdo mluví o „tolerování“, vyjadřuje, že bude tolerovat něco, co není dostatečně dobré, co je dokonce zlé. A toto zlo má být tolerováno. To jest:
Řím považuje Bratrstvo sv. Pia X. za zlo. Vyvoďte si důsledky! Arcibiskup Lefebvre by byl jistě velice smutný, kdyby viděl Bratrstvo v situaci, v jaké je nyní. My se však budeme modlit a vzdorovat! Amen.
(překlad autor článku)
***
Po mši svaté zašli všichni poutníci do vesnické restaurace na oběd, kde bylo také dost času volně pohovořit s P. Fuchsem a spolu navzájem. Konverzace byla velmi živá a přátelská.
Odjezd
Nakonec přišel čas odjezdu. Organizátoři pouti byli víc než šťastní, když slyšeli takřka jednohlasné přání další pouti či setkání v budoucnosti.
Opravdu jsme si užili pouť, přátelskou atmosféru, přítomnost obou kněží. Jen jedna věc se nám nelíbila: téhož dne večer jsme se dozvěděli – nikoliv k našemu překvapení – novinky o návštěvě biskupa Fellayho v neomodernistickém Římě (viz anglicky zde, česky zde a zde) a tak jsme si připomněli slova z kázání P. Fuchse: „Arcibiskup Lefebvre by byl jistě velice smutný, kdyby viděl Bratrstvo v situaci, v jaké je nyní. My se však budeme modlit a vzdorovat!
Ano, budeme se modlit. A vzdorovat!