středa 28. května 2014

Otevřený dopis kardinálu Gantinovi (1988)

 
Otevřený dopis kardinálu Gantinovi (1988)
prefektovi Kongregace pro biskupy
Écône 6. července 1988
Eminence,
shromáždění kolem svého generálního představeného, považují představení distriktů, seminářů a autonomních domů Kněžského bratrstva sv. Pia X. za dobré, uctivě k Vám pronést následující komentáře.
Považoval jste za dobré informovat svým dopisem z 1. července Jejich Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra, biskupa Antonia de Castro Mayera a čtyři biskupy, které konsekrovali dne 30. června [1988] v Écônu, za exkomunikované latae sententiae. Necháme Vás, abyste sám pro sebe posoudil hodnotu takového prohlášení přicházejícího od autority, která se při svém uplatňování rozchází se všemi svými předchůdci až do Pia XII. v kultu, učení a řízení Církve.
Pokud jde o nás, jsme v plném společenství se všemi papeži a biskupy před Druhým vatikánským koncilem, slavíme přesně tu mši, kterou kodifikovali a slavili, učíme ten katechismus, který vypracovali, stavíme se proti těm omylům, které mnohokrát zavrhli ve svých encyklikách a pastoračních dopisech. Posuďte, na které straně se nalézá rozkol. Jsme nesmírně zarmoucení slepotou ducha a tvrdostí srdce římských autorit.
Na druhou stranu jsme nikdy nechtěli patřit do tohoto systému, který se nazývá koncilní církví a vymezuje se s Novus Ordo Missae, ekumenismem, který vede k indiferentismu a zesvětštění celé společnosti. Ano, my nemáme žádný podíl, nullam partem habemus, na panteonu náboženství Assisi; naše vlastní exkomunikace výnosem Vaší Eminence nebo jiné římské kongregace by toho byla pouze nezvratným důkazem. Nežádáme o nic lepšího, než aby bylo prohlášeno, že jsme mimo společenství s tímto cizoložným duchem, který v Církvi vane posledních 25 let; nežádáme o nic lepšího, než aby bylo prohlášeno, že jsme vně tohoto bezbožného společenství hříšných. Věříme v Jednoho Boha, Našeho Pána Ježíše Krista, s Otcem a Duchem Svatým, a vždy zůstaneme věrní Jeho jediné Nevěstě, jedné, svaté, katolické, apoštolské a římské Církvi.
Být veřejně spojení s tímto postihem, který je uvalen na šest katolických biskupů, obránců Víry v její integritě a celosti, je pro nás známkou cti a znamením pravověrnosti před věřícími. Oni mají vskutku striktní právo vědět, že kněží, kteří jim slouží, nejsou ve společenství se zfalšovanou církví prosazující evoluci, pentekostalismus a synkretismus. V jednotě s těmito věřícími si bereme za svá slova proroka: „Praeparate corda vestra Domino et servite Illi soli: et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum. Convertimini ad Eum in toto corde vestro, et auferte deos alienos de medio vestri.“ – „Otevřete svá srdce Pánu a služte jen Jemu: a On vás vysvobodí z rukou nepřátel. Obraťte se k Němu s celým svým srdcem a vyvrhněte ze svého středu jakékoliv cizí bohy.“
S důvěrou v ochranu Té, která rozdrtila všechny hereze světa, ujišťujeme Vaší Eminenci o naší oddanosti Tomu, který je jedinou Cestou spásy.
P. Franz Schmidberger, generální představený
P. Paul Aulagnier, představený distriktu, Francie
P. Franz-Josef Maessen, představený distriktu, Německo
P. Edward Black, představený distriktu, Velká Británie
P. Anthony Esposito, představený distriktu,Itálie
P. François Laisney, představený distriktu, USA
P. Jacques Emily, představený distriktu, Kanada
P. Jean Michel Faure, představený distriktu, Mexiko
P. Gerard Hogan, představený distriktu, Australasie
P. Alain Lorans, představený, seminář Ecône
P. Jean Paul André, představený, seminář Francie
P. Paul Natterer, představený, seminář Německo
P. Andrès Morello, představený, seminář Argentina
P. William Welsh, představený, seminář Austrálie
P. Michel Simoulin, rektor, Univerzita sv. Pia X.
P. Patrice Laroche, prorektor, seminář Ecône
P. Philippe François, představený, Belgie
P. Roland de Mérode, představený, Nizozemí
P.Georg Pflüger, představený, Rakousko
P. Guillaume Devillers, představený, Španělsko
P. Philippe Pazat, představený, Portugalsko
P. Daniel Couture, představený, Irsko
P. Patrick Groche, představený, Gabun
P. Frank Peek, představený, Jižní Afrika
Nedošla žádná odpověď.
Zdroj: SSPX ASIA   
Překlad: D. Grof