pondělí 12. února 2024

Komentář Eleison DCCCLXV – Důvod pro „Odpor“ (2024)

 

Komentář Eleison DCCCLXV – Důvod pro „Odpor“ (2024)

(865)

10. února 2024


DŮVOD PRO „ODPOR“  

Ani ne před měsícem, 24. ledna, zveřejnil biskup Tomas Aquinas, brazilský převor tradičního benediktinského kláštera v Santa Cruz, sídlícího ve vysokých horách za Rio de Janeirem, tvrdou kritiku jednoho předního vůdce, který je aktivní v celosvětovém tradičním katolickém hnutí. Ale tradicionalisté určitě mají dost problémů z vnějšku Tradice i bez toho, že budou bojovat také mezi sebou. Takové je obvykle zdravé katolické uvažování, nikoliv však když je v sázce samotný základ katolicismu, katolická Víra. V boji mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. byla v sázce vždy. Ať čtenáři sami posoudí, jestli biskup Tomas jakožto pastýř stáda Našeho Pána svou kritikou tohoto vlka v rouše beránčím dělal něco jiného než svou povinnost:

Důvod, proč existuje Odpor, není žádný jiný než Dom Fellay a jeho slova a skutky. Jeho slova bagatelizovala vážnost krize a koncilu. Jeho skutky vystavovaly Tradici tomu, že bude mít tentýž osud jako komunity Ecclesia Dei.

Dom Fellay nehovořil jako arcibiskup Lefebvre. Dom Lefebvre tvrdě odsuzoval chyby koncilu a také ty, kdo byli příčinou těchto chyb. Vlastně všechny papeže upozorňoval na jejich odpovědnost. Janu Pavlu II. řekl, že pokud bude pokračovat na cestě ekumenismu, už nebude dobrým pastýřem a na komiksové kresbě týkající se Assisi bylo obrazem a slovem vyjádřeno, že Jan Pavel II. půjde do pekla, pokud bude dále ekumenikem. Kardinálu Ratzingerovi řekl, že je [Ratzinger] proti pokřesťanštění společnosti. Arcibiskup odsuzoval apostazi Druhého vatikánského koncilu. (...) Bránil kněze a věřící před modernistickou nákazou. Byl vystaven neplatné, ale neblaze proslulé exkomunikaci. Nevzdal se při obraně Francie tváří v tvář muslimskému nebezpečí.  Chránil nás proti blízkému pokušení ze strany Dom Gérarda. Krátce řečeno, byl jako dřívější biskupové: obránce křesťanství a základu křesťanství, kterým je víra. Byl mužem teologických ctností, který udržoval naši víru a všechny ctnosti.

A Dom Fellay? Pokračoval v jednání Dom Lefebvra? Ne. Slovem i činem se Dom Fellay od Dom Lefebvra distancoval. Pokud jde o náboženskou svobodu, bagatelizoval závažnost toho, co prohlásil koncil. Neodsuzoval omyly jako Dom Lefebvre. Nehovořil o dvou církvích jako Dom Lefebvre. Nerozlišoval jasně mezi oficiální církví a katolickou Církví, ale mluvil o „skutečné církvi“ a mátl věřící a dokonce i kněze. Jaká přesně je konkrétně tato církev? Musíme v této církvi být? My jsme v katolické Církvi. Uznáváme papeže, ale ne koncilní církev, o které hovořil kardinál Benelli. Uznáváme papeže, ale ne jeho nauku nebo jednání odporující Tradici. Takové kroky nejsou katolické, ale protikatolické.

Generální kapitula [FSSPX] v roce 2012 pod vlivem Dom Fellayho změnila princip formulovaný kapitulou z roku 2006: Nemůže existovat praktická shoda bez věroučné shody. To se Dom Fellaymu nelíbilo a změnilo se to. Za určitých podmínek teď může Bratrstvo dosáhnout praktickou shodu bez věroučné shody. Jedná se o právní mezeru. Právní mezeru, která by Bratrstvo mohla zavést na cestu komunit Ecclesia Dei. Nezašel tak daleko, ale snížil ostražitost a Řím toho využil. Dom Fellay v Bratrstvu potlačil vnitřní opozici tím, že vyloučil biskupa Williamsona a další kněze a pak potrestal jiné, jako například sedm děkanů, kteří právem protestovali proti dokumentu o manželství, který vydal Řím. Dom Fellay dezorganizoval Tradici, opustil linii arcibiskupa Lefebvra a přiměl i druhé, aby ji opustili. To byl důvod pro existenci „Odporu“ – odporování takovéto odchylce.

My chceme ve všem, v nauce i v praktických řešeních, následovat Dom Lefebvra, protože, jak učí Aristotelés i sv. Tomáš, starobylé příklady slouží jako zásady jednání. Následujeme Dom Lefebvra v nauce i jednání, zvláště ve vztahu k modernistickému Římu, abychom byli věrní věčnému Římu, učiteli pravdy a svatosti.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof