čtvrtek 22. března 2018

Novus Ordo a tridentská mše v Číně (2018)


Novus Ordo a tridentská mše v Číně (2018)
Marian T. Horvat, Ph.D.
16. března 2018
Má přítelkyně Jana měla několik otázek k článkům, které Tradition In Action publikovala o Vlasteneckém sdružení čínských katolíků (VSČK, tzv. katolická církev kontrolovaná komunisty) a o podzemní katolické Církvi.
cross china 
Další kříž nedávno sňatý z katolické katedrály v provincii Henan
„Zdá se,“ řekla, „že máš pravdu ve svých obviněních, že Vatikán zrazuje podzemní církev, když požádal dva z jejich biskupů, aby rezignovali nebo odstoupili ve prospěch komunisty jmenovaných biskupů. Dále se jeví, že dojde k dohodě Číny a Vatikánu, kde bude komunistické vládě dovoleno vybírat biskupy (papež si ponechá pouze konečný souhlas); nedovoleně vysvěcení biskupové (někteří ženatí a s dětmi) budou uznáni a podzemní církev bude donucena připojit se k VSČK nebo skončit.“
„Avšak,“ pokračovala moje přítelkyně Jana, „slyšela jsem, že Vlastenecké sdružení čínských katolíků slouží mše v latině (tridentský obřad), zatímco podzemní církev slouží Novus Ordo. O co jde? Neměla bys poukazovat [spíše] na zradu tradice ze strany podzemní církve? A proč to vůbec dělají?
Zmatená situace
Máš pravdu, Jano, že situace v Číně se pro podzemní katolickou Církev, která trpí po desetiletí pronásledováním za své odmítání přijmout autoritu komunistické vlády nad katolickou Církví a vyznává věrnost Římu a Svatému Otci, stále zhoršuje.
Máš také pravdu, že byli tito věrní čínští katolíci zrazeni Vatikánem a papežem, nejen Františkem, ale také jeho předchůdci Janem Pavlem II. a Benediktem XVI., kteří uznali biskupy VSČK, podpořili jejich semináře, financovali jejich aktivity a povzbuzovali smíření mezi falešným VSČK a autentickou podzemní katolickou Církví.
Složitá liturgická situace
Na jednu stranu Vlastenecké sdružení čínských katolíků nejprve zakázalo liturgii v národním jazyce, která byla Pavlem VI. ustanovena po Druhém vatikánském koncilu, právě proto, aby odporovalo nařízením „cizí moci“ (papeže). Proto paradoxně komunisty kontrolované VSČK, jehož biskupové byli vybráni vládou a jejichž výuka úplné církevní nauky (o potratu, mravech, soukromém vlastnictví apod.) byla zakázána, mělo tridentskou mši.
communion in hand
Svaté přijímání je nyní pravidelně podáváno na ruku v komunisty kontrolovaných kostelích VSČK
Na druhou stranu podzemní čínská církev, ve svém úmyslu zůstat věrná Římu a papeži, přijala Novus Ordo bohoslužbu. Byli to pouze někteří biskupové a kněží podzemní církve, kteří ji uvedli do praxe, zvláště ne starší tradičnější klérus nebo ti ve venkovských farnostech. Ale někteří mladí kněží podporovaní konzervativními skupinami jako Mindszenty Foundation, které poskytovaly finance seminaristům podzemní církve, aby mohli studovat v zahraničních seminářích, se naučili Novus Ordo Missae.
Tito mladí muži se vrátili, aby sloužili podzemní církvi, dobře si vědomí, že mohou čelit uvěznění, pracovním táborům a pronásledování ze strany komunistických autorit za svou „věrnost“ papeži. Protože nebyli ochotní následovat vládou schválené VSČK, byli přesvědčení, že musí následovat Řím, aniž by rozpoznali „protestantizaci“ nové liturgie nebo aniž by rozpoznali dvojznačnosti Druhého vatikánského koncilu, který vedl k progresivistické a mylné věrouce.
Nuance v tomto obraze
Většina mužů vysvěcených podzemními biskupy, stejně jako samotní tito preláti, však neměla tuto progresivistickou nauku a pokračovala ve sloužení tridentské mše, zvláště ve venkovských provinciích. Věřící, spokojení s hierarchickou předkoncilní Církví, také požadovali okázalost a obřady starého ritu.
pastoral formation 
Vatikánem sponzorovaná formace katechetů VSČK v Římě zavádí novou liturgii a nauku
Protože v 80. letech 20. století dal Řím podzemní církvi fakulty světit biskupské nástupce bez schválení Říma, jakož i světit kněze bez požadované dlouhé seminární výuky, mnoho z těchto nových kněží postrádalo koncilní průpravu. To vlastně bylo jednou ze stížností Benedikta XVI. v jeho katastrofálním Dopise čínským katolíkům v roce 2007, v němž odebral tyto výsady naprosto nutné pro přežití podzemní církve, a povzbuzoval podzemní církev, aby se pro své duchovní potřeby obrátila k „těm, kteří nejsou v plném společenství s papežem [tj. VSČK]“.
Zdálo se, jako by Benedikt XVI. říkal: „Tito špatně formovaní kněží stále lnou ke starým obřadům a způsobům. Musí být lépe formováni těmi, kteří přijali novoty Druhého vatikánského koncilu.“ A v té době byla většina VSČK na cestě k sloužení Novus Ordo Missae, jak uvidíte níže.
Závěr: Mnozí biskupové a kněží podzemní církve stále slouží tridentskou mši, ale jsou Římem silně tlačeni k tomu, aby ji opustili a sloužili Novus Ordo.
Novus Ordo začíná ve VSČK převládat
Pokud jde o VSČK, je obrázek také nuancovaný. Od poloviny 80. let 20. století existoval tlak ze strany Vatikánu – který posílal finance a nabízel tichou podporu komunisty kontrolovanému VSČK – aby opustilo svou praxi sloužení tridentské mše a zavedlo Novus Ordo a reformy Druhého vatikánského koncilu.
chinese cpa bishops
Biskup Jin Luxzian s vlastnoručně vybraným nástupcem Josephem Zing Wenzhim prosazují Novus Ordo
Tohoto úkolu se chopil P. Jin Luxzian, který poté, co strávil skoro tři desítky let v domácím vězení, v převýchovných táborech a ve vězení, vyšel z této „převýchovy“ v roce 1982 jako silný podporovatel dialogu a kompromisu s komunistickou vládou.
Luxzian souhlasil, že bude nedovoleně vysvěcen ze strany biskupů VSČK a stal se biskupem Šanghaje bez svolení Vatikánu a dostal šanghajský seminář, aby jej směroval. Přestože se mu hrdinný exilový kardinál Kung vyhýbal a nevěřil mu, byl tento nový biskup Jin Luxzian podporován a schválen Janem Pavlem II.
Za jeho politiky sbližování s Římem, dovolila čínská vláda biskupovi Jin Luxzianovi přeložit mši do národního jazyka a zvýraznit roli laiků. A tak byla první Novus Ordo mše v čínském jazyce sloužena v Šanghaji 30. září 1989.
cardinal zen first novus ordo china
V roce 1989 sloužil P. Joseph Zen, dnes kardinál, první novou mši v Číně
Kdo byl tím knězem, který sloužil novou mši? Nebyl to nikdo jiný než P. Joseph Zen, dnes kardinál. A tak kardinál Zen, nyní velebený jako hrdina odporu vůči současné dohodě Řím-Peking, od počátku zastával zavedení Novus Ordo Missae a reforem Druhého vatikánského koncilu v Číně.
Nový misál VSČK byl oficiálně schválen Vatikánem na národní úrovni v roce 1993 a brzy poté byla nová mše v čínštině, s knězem čelem k lidu, šířena v celé VSČK.
Od roku 1985 byla P. Thomasovi Law Kwok-fai, jmenovanému do liturgické komise hongkongské diecéze, svěřena odpovědnost zavést Novus Ordo v pevninské Číně.
Aby kněžím VSČK přinesl aktuální informace o pokoncilní liturgii, zveřejňoval články na populárním webu, aby jim pomohl pochopit ducha a smysl této mše v kontextu Druhého vatikánského koncilu. Mnoho z jeho studentů získalo akademický titul v liturgice a nyní pokračují v úkolu učit seminaristy Novus Ordo.
seminarians china rome
Seminaristé VSČK jsou vzděláváni v Římě
Dalším důsledkem ústupků učiněných Benediktem XVI. vůči VSČK v jeho listu z roku 2007, bylo uvolnění cestovních omezení pro klérus ze strany vlády. A tak počet pevninských kněží, kteří vycestovali do Hongkongu, aby získali vzdělání, exponenciálně vzrostl, což ve VSČK podnítilo Novus Ordo.
Postupně je dle P. Law Kwok-faie Novus Ordo v čínštině zaváděn ve všech farnostech VSČK. Jen několik farností v Šanghaji, nejlidnatějším městě světa s 24 miliony obyvatel, slouží jednou časně ráno mši v latině pro postarší farníky, a tentýž proces probíhá v celé VSČK.
Souhrnně vzato, vidíme původní situaci otočenou. Dnes VSČK, podpořená Janem Pavlem II., Benediktem XVI. a Františkem, podporuje Novus Ordo liturgii a novoty Druhého vatikánského koncilu.
Je to několik věřících v podzemní církvi uvědomujících si zradu ze strany Vatikánu, kteří mají potenciál udržet si tridentskou mši nebo se k ní vrátit. Modleme se, aby vytvořili silný odpor nejen vůči nadcházející ostudné dohodě Říma a Pekingu, ale také vůči Novus Ordo mši a špatné nauce, která přišla od Druhého vatikánského koncilu.
CPA seminarians in China
Seminaristé VSČK jsou nyní v Číně formováni tak, aby následovali koncilní liturgii
Překlad: D. Grof