sobota 24. března 2018

Komentář Eleison DLVIII – Rozšifrovaný zmatek (2018)


Komentář Eleison DLVIII – Rozšifrovaný zmatek (2018)
(558)
24. března 2018
ROZŠIFROVANÝ ZMATEK
Právě před svatým týdnem je dobrá chvíle rozjímat o pašijích (utrpení) katolické Církve. Jeden čtenář píše: „Můžete nám říct, co se to u všech všudy děje s FSSPX, biskupem Fellayem a dalšími? Tady dole slýcháme některé podivné příběhy a tak docela nevíme, čemu věřit. VĚCI JSOU ROZTŘÍŠTĚNY TAKŘKA K NEUVĚŘENÍ – VŠUDE. Počínaje od (1) Novus Ordo, máme (2) FSSPX, (3) sedesvakantisty, (4) FSSPX Odpor, a (5) skupinu P. Pfeiffera, kde nastane nepochybně ještě další rozdělení! Co má u všech všudy „papež“ František za lubem? Všechen svůj čas tráví politickými hrátkami, ničím duchovním! A člověk slýchá, že Fellay se honí za šarlatovým kloboukem! Co to znamená?“
Milý příteli, katolická Církev je ve stavu zmatku, díky spravedlivému Božímu trestu, protože Jeho Církev je „světlem světa“ a „solí země“, ale všude ve světě se od Něj lidstvo odvrací, dokonce včetně Jeho vlastních duchovních. Nemá ani smysl, aby Bůh zasáhl příliš brzy, aby zachránil Svou Církev, protože by se pouze obrátili a roztrhali jej (Mt. VII, 6), asi jako zavraždili Jana Pavla I. Celý svět tedy bude v temnotě (žádné světlo) a zkažení (žádná sůl), dokud nebude dostatečný počet lidí tak zachvácen dnešním rychle pokračujícím zmatkem, že se vrátí zpátky na kolena, aby úpěnlivě prosili Boha, aby ve Svém milosrdenství papeže, který, jak říkáte, v tuto chvíli namísto náboženství hraje politické hrátky, postavil zpátky na nohy.
Papež je klíčový, protože on je skála, na níž je zbudována Církev (Mt. XVI, 18), takže pokud je roztříštěný skrze to, že chce následovat zkažený svět namísto toho, aby jej vyvedl z jeho zkažení, pak, jak říkáte, „jsou věci roztříštěny takřka k neuvěření – všude.“ Když byl Náš Pán bit v Getsemanské zahradě, všichni apoštolové se rozprchli (Zachariáš XIII, 7; Mt. XXVI, 31). Papež František je dnes tak tvrdě bit, že autorita v Církvi je v podstatě zničena.
Problém papeže Františka jde zpět k Druhému vatikánskému koncilu (1962-1965), protože tehdy a tam se papežové vzdali odporu vůči úpadkovému modernímu světu a rozhodli se jej namísto toho následovat. Až do Pia XII. včetně (1939-1958), papeži vzdorovali tomuto úpadku, byl však tak okouzlující a pronikavý, že Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. všichni sami sobě dovolili být pošetilí (nikoliv bez své vlastní viny). Vytvořili vaši (1) Novus Ordo neboli koncilní církev, pojmenovanou po novém mešním řádu, který obrátil masy katolíků na faktické protestanty. Papež František nejen sdílí omyly onoho prokletého koncilu těchto papežů, ale také je nanejvýš destruktivně uvádí do praxe, čímž způsobuje v Církvi více zmatku než kdy jindy.
A přesto brzy po koncilu Bůh pozvedl jednoho katolického arcibiskupa, aby založil kongregaci, aby se postarala o všechny duše, jež odmítly opustit katolickou Tradici, která tehdy byla opouštěna papeži a velkým množstvím duchovních. To bylo vaše (2) FSSPX neboli Bratrstvo sv. Pia X., které vzkvétalo, dokud arcibiskup v roce 1991 nezemřel. Ale než umřel, započali také vaši (3) „sedesvakantisté“, kteří jsou tak pohoršení koncilními papeži, že odmítají třebas jen věřit, že to jsou praví papežové, A poté, co arcibiskup zemřel, jeho mladší nástupci v čele Bratrstva, odkojení moderním světem, se potýkali se stejnými omyly jako koncil, zvláště biskup Fellay, který docela dobře může usilovat o kardinálský klobouk jako odměnu za své zkažení odporu Tradice vůči Novocírkvi. Tato zrada arcibiskupova pravého odporu dala z nitra Bratrstva povstat vašemu (4) FSSPX „Odporu“, v němž roztříštění kněží volně drží pohromadě, aby udrželi katolickou Víru, která je nyní kažena uvnitř Novus Ordo i FSSPX. Dobří katolíci touží, aby bylo méně oné uvolněnosti, ale půl století koncilních papežů nyní v podstatě zničilo katolickou strukturu. Avšak povstala vaše (5) skupina P. Pfeiffera, pro niž se (4) „Odpor“ nezdál dostatečně odporovat.
Stručně řečeno, v rámci těchto všech pěti skupin existují rozptýlené katolické ovce, o nichž Bůh ví, a které mají víru a chtějí a zamýšlí být katolíky, ale koncilní papeži nejsou schopní shromáždit katolíky v pravé Víře. A protože nikdo menší než papež při pravých smyslech nemůže tuto funkci naplnit, pak „co se nedá vyléčit, musí se přetrpět“, dokud nezasáhne Bůh. Aby Bůh zasáhl, ať se každý katolík – nebo nekatolík! – modlí 15 tajemství růžence každý den, aby se Matka Boží přimlouvala u svého Syna.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof