neděle 1. května 2016

Komentář Eleison CDLIX – Biskupská deklarace II (2016)


Komentář Eleison CDLIX – Biskupská deklarace II (2016)
(459)
30. dubna 2016
 

BISKUPSKÁ DEKLARACE II
Zde je druhá a poslední část biskupské Deklarace při svěcení biskupa Thomase Aquinase před šesti týdny, 19. března, v Brazílii:
Nejzávažnější ze všeho je přesto v našem 21. století asi ta spousta katolíků, duchovních i laiků, kteří stále poslušně následují ničitele. Pokud jde o duchovní, jak si ničitelé mezi nimi nemohou být vědomí toho, co dělají? Musí to být oním „ďábelským zmatením“ zmiňovaným ještě před koncilem sestrou Lucií z Fatimy. A pokud jde o laiky, jak mohou mnozí stále nevidět, že katolická autorita existuje pouze, aby nastolovala katolickou Pravdu, a jakmile tuto Pravdu zradí, ztrácí své právo být uposlechnuta? Musí to být tímtéž „zmatením“. V čem přesně tedy toto zmatení spočívá? Ve ztrátě Pravdy, v postupné ztrátě veškerého smyslu samotné existence objektivní pravdy, protože lidé se chtěli osvobodit od reality Boha a jeho stvoření, a nahradit tuto realitu svou vlastní fantazií, aby si mohli dělat, co se jim zlíbí. Je to vždy působení falešné svobody.
Bůh však neopouští svou Církev a tak v 70. letech 20. století vyvýšil arcibiskupa Lefebvra, aby jí přišel na pomoc. Arcibiskup rozpoznal, že papež a jeho spřízněné duše na koncilu kvůli tomu, aby byli moderní, opouštěli Tradici Církve, a tím, že tak činili, by zničili Církev. Díky svého druhu zázraku se mu podařilo vytvořit v rámci Církve solidní odpor vůči pokračujícímu ničení, ve formě Kněžského bratrstva, které zasvětil sv. Piu X., papeži, který viděl skrze zkaženost moderní doby. Římské autority by se však nespokojily s kýmkoliv odmítajícím jejich údajnou koncilní „obnovu“, činily tedy vše, co bylo v jejich moci, aby přiměly arcibiskupův odpor zmizet.
On se jim však postavil, a aby zaručil, že jeho dílo nesmírné důležitosti pro obranu katolické Tradice přežije, přistoupil v roce 1988 k vysvěcení čtyř biskupů proti výslovné vůli pomýlených římských autorit, ale v linii s nevyslovenou vůlí všech papežů od počátku Církve, s výjimkou posledních čtyř, které si všechny získal koncil.
Toto hrdinské rozhodnutí arcibiskupa Lefebvra bylo více než dostatečně ospravedlněno událostmi, zvláště nepřetržitým úpadkem církevních autorit, jejichž jediným přáním bylo přivést Církev do souladu s dnešním zkaženým světem. Z těchto čtyř biskupů byl španělsky hovořící jmenován, aby se usídlil v Jižní Americe a pečoval o katolíky, kteří si chtěli udržet Víru všech časů, na celém tomto kontinentě, který byl dříve tak katolický, ale kde nyní nebyli již žádní biskupové, na něž by se dalo spolehnout, že povedou duše do nebe.
Bohužel úpadek od té doby pokročil, jen nyní je to arcibiskupovo Bratrstvo sv. Pia X., které je na řadě stát se obětí všeobecného zkažení skrze svou generální kapitulu z roku 2012, kde se vůdci Bratrstva pod svým generálním představeným přiklonili ke koncilu. Namísto toho, aby trvali na primátu neměnné nauky Církve, na Tradici, otevřeli dveře dohodě s oficiálním Římem, vzdali se koncilu. A tak si od roku 2012 totéž zmatení razí cestu v rámci Bratrstva, na jehož biskupy se alespoň v tuto chvíli již nedá spoléhat. To je nejsmutnější, ale docela normální za současného stavu Církve a světa. Proto je potřeba, aby byl vysvěcen ještě jeden spolehlivý biskup, aby se zajistilo, že neměnná Víra přežije, zvláště tam, kde celý kontinent duší potřebuje pravého pastýře, aby zachránil jejich duše pro věčnost.
Kéž je Bůh s ním! Modleme se k Blahoslavené Panně Marii, aby jej pod svým pláštěm zachovala věrného, věrného až do smrti.
Biskup Jean-Michel Faure
Biskup Richard Williamson
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof