pátek 20. května 2016

Projev generála Franka v Madridu (1939)

 
Projev generála Franka v Madridu (1939)
Projev, který generál Franco pronesl rozhlasem ke španělskému národu večer v den Vítězné přehlídky v Madridu dne 20. května 1939
 
Madriďané a Španělé! V Madridu, mučednickém městě nyní osvobozeném od tyranie barbarů, jste byli svědky Vítězné přehlídky, na níž v dokonalé formaci pochodovalo 120 tisíc bojovníků vybavených nejmodernějšími a nejúčinnějšími zbraněmi, a reprezentovalo milion mužů, kteří tvoří Národní armádu. Co naše vítězství znamená, víte lépe, než kdokoliv jiný. V sázce byla samotná existence naší země. Vy jste nejlepšími svědky, vy, kteří jste trpěli pod tyranií a viděli Španělsko uvězněné, porobené barbarským cizím jhem a poskvrněné marxistickými zločiny. Mučednictví Madridu je nejzávažnějším obviněním, které lze vznést vůči rudým vůdcům, kteří poté, co byli udoláni ve všech bitvách a beznadějně poraženi, marně obětovali hlavní město, když se zaštítili civilním obyvatelstvem a vystavili jej zvráceným metodám ruského komunismu.
Ani na chvíli horlivá aktivita našich jednotek neustala. K dosažení vysvobození muselo být naše hlavní město obsazeno bez zničení a bez toho, že by bylo pod ruinami pohřbeno tolik našich statečných bojovníků křížového tažení. Metodicky jsme přichystali cestu k vítězství, které prokázalo nepravdivost hysterického chvástání „No Pasaran“ [Neprojdou]. Dva a půl roku neustálého vojenského tažení zakalilo kovadlinu, na níž byl ukován bojový duch naší Mládeže, té Mládeže, z níž jsme obětovali to nejlepší, abychom dosáhli slávu a vítězství dneška, kdy vítězná Armáda ve svém minulém tažení potvrdila celému světu nezávislost a vznešenost Španělska. Je známo mnoho stránek nádherného heroismu v příběhu našeho tažení, ale jiné palčivé problémy v oblasti vnitřní i vnější politiky a ekonomiky, které jsme museli vyřešit, abychom naší Armádě dodali sílu a ona umožnila tato vítězství, jsou méně známé.
Naši nepřátelé brzy rozpoznali, že naše věc musí zvítězit. Uvědomili si převahu naší techniky a našeho ducha, a v mezinárodním podsvětí byly naplánovány úklady s vyhlídkou na poskytnutí účinné pomoci rudé armádě a oslabení našich sil rozséváním neshod za našimi liniemi a vytvářením atmosféry nakloněné kompromisu, který by býval znamenal zradu krve, jíž jsme prolili, a opět by odevzdal Španělsko cizincům. Naši nepřátelé a jejich komplici však nepočítali s hrdinstvím našeho lidu, ani s jeho schopností iniciativy a sebeobětování. Čelili duchu velkého a statečného lidu posíleného železnou vůlí zvítězit.
Toto vítězství by bylo nemožné, kdyby duch rozkladu vpadnul na naši půdu a kdyby chyběl duch jednoty, který všechny inspiroval ke křížovému tažení. Nyní, když byla Válka dovedena k vítěznému konci, mohu vás ujistit, že Španělsko překoná všechny překážky, protože po zkouškách, jimiž prošla, nás nic nemůže znepokojit. Jsme stoupenci míru, protože milujeme Španělsko a jsme obezřetní při prolévání krve našich mladých mužů, nad vším však je důstojnost naší nezávislosti. Chceme spolupracovat při úkolech evropského usmíření, ale pouze za předpokladu, který je trvalým pravidlem všech národů, že nebude činěn žádný pokus se byť i jen dotknout naší svrchovanosti a politické a ekonomické svobody, kvůli níž jsme povstali do zbraně. Nemůžeme zapomenout, že naši vojáci padli na bitevním poli, aby tato svoboda mohla být zabezpečena. Mimoto by bylo zbytečnou a vážnou překážkou smíření s jistými národy, kdyby zamýšlely dostat nás nepřímo pod tlak na politickém poli a usilovaly by nás hospodářsky obklíčit, a doufaly, že mohou opět otevřít dveře velkým zájmům dřívějších časů, které byly nepřátelské vůči naší nezávislosti a moci. Dávám všem na vědomí, že tyto časy jsou navždy pryč.
Od vás Španělé žádám, aby ono všeobecné nadšení a zápal pro úkol našich bojovníků nikdy neochably, protože byly základem našeho vítězství a jsou základem budovy nového Španělska. Nesmím dnes před vámi skrývat, že nebezpečí stále sužuje naši zemi; Válka na frontě skončila, boj však pokračuje na jiném poli. Naše vítězství by přišlo vniveč, kdybychom polevili v napjatém duchu hrdinských dnů a nechali věčné nespokojence a nevraživé sobce volně jednat, a dali obhájcům ekonomického liberalismu moc vykořisťovat slabé. Nemějme žádné iluze. Internacionalistický duch, který umožnil kapitalismu spojit se s marxismem a inspiroval tolik dohod s protišpanělskou revolucí, tento duch není vymýcen za jeden den, a stále dýchá v mnoha hrudích. Bylo prolito příliš mnoho krve a křížové tažení stálo španělské matky příliš velkou cenu, abychom dovolili, že bude naše vítězství zmařeno cizími agenty, kteří se infiltrovali do našich velkých společností, nebo nespokojeným mručením zlých jazyků. Španělsko, které tvoříme, je pro všechny. Vítáme do našeho tábora všechny, kteří se káli a chtějí spolupracovat na velikosti Španělska; jestliže se však včera prohřešili, nemohou očekávat pochvalu, dokud se nevykoupí činy.
Pro tento velký úkol obnovy je nutné, aby nikdo nepomyslel na návrat do normality dřívějších časů. Naše normalita není reprezentována kroužky a skupinkami majícími parciální zájmy. Naše normalita spočívá v tvrdé a obětavé práci vykonávané denně, aby byla naše nová země skutečně učiněna velkou.
Zpytujte své svědomí, lidé Madridu, a ptejte se sami sebe, zda byste, bez vaší lehkovážnosti v minulosti, museli později trpět špatnou rudou vládou, [a] zda by naši hrdinové v kasárnách Montana byli poraženi. Ujišťují vás, že nebyli, a že protišpanelská revoluce mohla zvítězit jen díky úmyslné lhostejnosti tolika Španělů. Tyto uvolněné a lehkomyslné časy, v nichž lidé žili jen přítomností, skončily. Teď budeme žít pro Španělsko. To není prázdná fráze. Pochodujeme k impériu, ale můžeme jej dosáhnout jen skrze oběť, sebezapření a kázeň. Abychom korunovali naše vojenské vítězství, musí být doprovázeno politickým vítězstvím.
Nedostačuje jen volání po posvátné jednotě, musí se ukázat prací; a tato nová doktrína se musí všude rozšířit. Vy všichni musíte být spolupracovníky v tomto novém počinu, jehož je naše hrdinská mládež neočekávanou silou. Na bitevních frontách a ve vězeních znělo poslední „Arriba Espaňa!“ na rtech tolika hrdinů. Toto je posláním našeho Hnutí. Země vyžaduje každou oběť a ten, kdo má výhrady, nebo se cítí uražen, když je odvolán ze své pozice, neplní svou roli. Naše pozice jsou zaplněny jakoby hlídkami, jež jsou stále v pohotovosti a připravené k oběti, a které si odpočinou teprve, když je přemůže lidské vyčerpání. Toto pojetí našeho Hnutí bude morálkou nového Španělska. Zajistí, že vavříny našeho vítězství nikdy neuvadnou. Arriba Espaňa! Viva Espaňa!
***
No Pasarán? – Neprojdou?
Hemos Pasado! – Prošli jsme!
 
Zdroj: The Tablet
Překlad: D. Grof