neděle 22. března 2015

Svatý Haštal vzor křesťanské dobročinnosti (1901)Svatý Haštal vzor křesťanské dobročinnosti (1901)
Neděle pátá postní
Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší. (Jan 8, 47).
Tak promluvil Pán Ježíš k zástupům židovským a knížatům kněžským. Avšak dojista nerozuměl slovům těmto jen tak, že ten, kdo z Boha jest, slovo Boží jen slyší, ale neplní ho, nýbrž rozuměl tomuto slyšení tak, že to co slyší, také věrně plní. Pohrdati slovem Božím, nechtíti ho ani poslouchati, jest zajisté hřích těžký; avšak slyšeti jen slovo Boží a neplniti ho, nic člověku neprospěje, nýbrž uvaluje na člověka větší zodpovědnost, poněvadž ten, kdo zákon Páně nezná, může se omlouvati touto nevědomostí, kdo ho však slyší, zná a neplní, nemá, čím by se vymluvil. A zákon Páně na prvém místě vždy připomíná lásku a dobročinnost. Proč nám připomíná Svatý apoštol ve dnešní svaté epištole nesmírná dobrodiní Páně, že za nás Pán prolil svou nejsvětější krev a tak nás očistil od hříchů našich? Činí tak ovšem z té příčiny, abychom věděli, že jsme očištěni a s Bohem smířeni; ale činí tak také proto, aby nám připomenul nesmírnou lásku Kristovu a tak nás povzbudil také k lásce. A co se naopak nejvíce protiví na židech, kteří dle svatého evangelia vinili Pána Ježíše, že má zlého ducha, a když jim dokázal, že jest pravý Syn Boží, chtěli Ho kamenovati? Zajisté jejich necitelnost, zatvrzelost, neláska. Ano kdo z Boha jest a slovo Boží slyší, má především následovati Boha v lásce a v dobrotivosti. Kdo tak nečiní, byť i slovo Boží slyšel, nebude z něho míti užitku pravého, poněvadž by byl tohoto slova jen posluchačem a ne plnitelem.
A poněvadž v úterý [26. března] slavíme památku jednoho světce Páně, který také vynikal touto láskou a dobročinností opravdu křesťanskou, totiž svatého Haštala, učiňme ho předmětem svého rozjímání. Promluvím tedy o svatém Haštalu jako o vzoru křesťanské dobročinnosti.
1. Svatý Haštal byl povoláním svým správcem císařského paláce v Římě za císaře Diokleciána. Poněvadž byl sám křesťanem, vykládal učení Kristovo pohanům a mnoho jich získal pro křesťanství. Avšak Dioklecián, jsa pohanem a to přísným, krůtě pronásledoval křesťany. Svatý Haštal pomáhal křesťanům v jejich soužení a tísni všemožně, obzvláště pak tím, že stihaným poskytoval útočiště v hořením patře paláce císařského, kde bydlel sám. Tam skrýval také římského papeže Kaja, který spravoval církev Páně od r. 283 do r. 296. Pohané slídili obzvláště po papeži, vědouce dobře, že když budou bíti pastýře, snáze rozprchne se celé stádo. To věděl také svatý Haštal, a proto skrýval svatého papeže tím horlivěji. V příbytku Haštalově scházeli se tajně přemnozí křesťané, ano tam byly konány docela služby Boží a obstarávány všecky nejdůležitější potřeby římských křesťanů. Tak se proměnila část paláce císaře pohanského nepozorovaně v chrám křesťanský, kdež věrní ctitelé Ježíše Krista dleli společně na modlitbách, posilujíce se takto na vzájem ku statečnosti, které jim bylo potřebí pro pronásledování, an žádný z nich nevěděl, kdy bude některým pohanem vyslíděn a udán, a pak veden, aby buď obětoval modlám, nebo zemřel smrtí ukrutnou na popravišti. – Svatého Haštala v jeho díle dobrém velmi podporoval jiný vzácný a zámožný občan Římský jménem Tiburcius. Oba tito znamenití křesťané byli od Boha obdařeni darem, že činili zázraky, zejména mnohé těžce nemocné zázračně uzdravovali. Pro tyto patrné důkazy moci a dobroty Boží přijímali mnozí pohané křesťanství, tak že denně počet vyznavačů víry v Ježíše Krista rostl, ač byli velmi krutě pronásledováni a vražděni. Křesťanství docházelo značné podpory také tím, že svatý Haštal tajně uváděl na víru nově obrácené křesťany ku papeži Kajovi, který je důkladně ve svaté víře vyučoval a tím také v ní utvrzoval, a mimo to, že zbožná manželka Haštalova, svatá Irena svědomitě se starala o křesťanské matky a panny. Pro toto počínání velmi obětovné a laskavé ku všem křesťanům, nazýván byl svatý Haštal „hostitelem svatých“. Poučoval všech, přijímal je pod ochranu do svého příbytku, tam je i živil, ano chránil římského papeže, aby on jako nejvyšší učitel, kněz a správce křesťanů doplnil a dokončil to, k čemu síly Haštalovy nestačily.
Ačkoliv žili křesťané ve stálé úzkosti, brzo-li budou prozrazeni, přece se jim vedlo na okolnosti, ve kterých byli, pod péči svatého Haštala dosti dobře. Slyšeli společně slovo Boží, konali společné modlitby, bývali přítomni nejdražší oběti mše svaté, přijímali Nejsvětější Svátost Oltářní a svátosti jiné. Avšak přece neušli slídivému zraku pohanů. Pohané se přece dověděli o tajném shromaždišti křesťanů v paláci královském. Následky byly hrozné. Náměstek císařský Fabián kázal ihned zatknouti svatého Haštala i všecky křesťany, kteří se u něho skrývali, a uvrhnuli je do vězení. Všichni kromě svatého Haštala byli společně vyšetřováni a vybízeni, aby obětovali modlám, Když tak učiniti nechtěli, zemřeli všichni smrtí mučenickou. Nyní došlo také na svatého Haštala. Také on byl vyzván, aby obětoval modlám s připomenutím, že, jestli tak neučiní, bude mučen. Když tedy nechtěl obětovati, byl natažen na skřipec a při tom hrozně mrskán. Mučení to opakovalo se po třikráte, a když nebylo nic platné, byl svatý mučeník uvržen polomrtvý do hluboké jámy a zasypán pískem, kdež pouť pozemskou dokončil. Později křesťané jeho svaté tělo vykopali a pochovali je s uctivostí nedaleko Říma. Hlava tohoto svatého mučeníka dostala se později do Prahy, kdež byla chována jako vzácný ostatek při chrámu svatého Víta. Po r. 1368 darována byla s jinými ostatky farnímu chrámu Páně, který jest tomuto mučeníku Páně zasvěcen, kdež se chová dosud na hlavním oltáři.
2. Křesťané nazývali svatého Haštala ještě za jeho života „hostitelem svatých“. Ze které příčiny tak činili? Zajisté proto, že skutečně svaté totiž křesťany, kteří později zemřeli smrtí mučenickou a tak skutečně dosáhli koruny slávy, přijímal do svého příbytku, podávaje jim a povzbuzuje i jiných, aby také tak činili, pokrm jak tělesný, tak hlavně duchovní, a činí toto vše z lásky ku svému Spasiteli a Pánu, Ježíši Kristu. Z té příčiny jest světec tento vzorem pravé křesťanské dobročinnosti, ve kteréž jej máme rádi a ochotně následovati. Co by prospělo veškerému pokolení lidskému, kdyby všichni učení Ježíše Krista poznali, kdyby i tomuto učení uvěřili, ale kdyby ho neplnili? Hlavní věcí a povinností naší jest, zákon Boží plniti. Věří-li křesťané, ano jestli docela tupí jinověrce a nevěrce a pohrdají jimi, ale zákona Páně neplní, nic jim to neprospívá, ano takoví křesťané jsou celému křesťanství opravdu ku škodě a ku potupě. Když přišli Španělové po objevení Ameriky Kolumbem do Ameriky a chtěli mezi tamními domorodci pohanskými, šířiti křesťanství, dílo jejich se jim nedařilo; tito pohané nechtěli přijímati křesťanství. A proč? Snad se jim nelíbilo? Snad jim ukládalo povinnosti přísné, kterých dříve neměli? Snad lpěli na bludech a nesmyslech pohanských tak houževnatě, že jich nechtěli nechati za žádnou cenu? Ó nikoliv; jest sice pravda, že tyto a podobné příčiny působily u všech pohanů, a proto také u pohanů amerických, ale hlavní příčina byla jiná. Španělové nepřinesli jen křesťanství, nýbrž také touhu po statcích pozemských, hrabivou mysl, snahu, panovati, a proto také utiskovati, a chovali se k domorodcům americkým tak pánovitě a krutě, že tito slyšíce učení křesťanské o nebi, tázali se, budou-li tam také Španělové; a když slyšeli, že ano, nechtěli přijití ani do nebe, aby se tam nemusili setkati se svými trýzniteli. Ano nelidskost, neláska, panovačnost a ukrutnost zavřela srdce mnohých pohanů před křesťanstvím. A přece prvou známkou křesťana, který chce býti křesťanem nejen slovem, nýbrž i skutkem, jest láska a to taková, která se nejeví jen slovy, nýbrž kterou máme dokazovati také skutky, dobročinností. Jeví se pak tato pravá křesťanská dobročinnost a dobrotivost již tím, že jsme ku svým bližním, ať jsou bohatí nebo chudí, ať dobří nebo zlí, vlídní a přívětiví. Pravý křesťan neodbývá nikoho hrubě, nýbrž jest vlídným ke všem; když musí i kárati nebo docela trestati, nečiní toho z hněvu nespravedlivého a ze zlosti, nýbrž ze snahy, aby prospěl svému bližnímu. A jak mile dojímá takováto vlídnost a přívětivost, popřípadě v neštěstí a nehodě útrpnost! Kdybychom nešťastníku nemohli pomoci skutečně, jak ho blaží to, když vidí aspoň, že cítíme s ním, že ho litujeme, a jak mile jej dojímá to, když vidí, že se snažíme docela, abychom mu pomohli, nebo pomáháme opravdu! Tak činil svatý Haštal a tím získal pohanů mnoho, že přijali křest. Kdyby je byl při prvém setkání přijal s mrzutostí, byl by je odpudil a v jejich pohanských bludech jen utvrdil. – Avšak nepostačí jenom vlídná tvář, byť i byla upřímná, nýbrž této tváři má také odpovídati vlídná řeč, ano dále dobrý skutek. Tak činil rovněž svatý Haštal. Přijímal pronásledované křesťany do příbytku svého a tam jim prokazoval dobrodiní nejen tělesná, nýbrž i duchovní. Tam jim dával pokrm, kterým sílil jejich tělo, tam jim dával také dílem sám dílem jinými křesťany, ano docela papežem Kajem ten pokrm, který sílil jejich duše. Tak musíme činiti také my. Upozorňuji v té příčině zejména na almužny. Jest ovšem pravda, že mnohdy žebrají lidé almužny nehodní, kteří se práce štítí a kteří chtějí žebrotou pohodlněji žíti z práce a namáhání lidí jiných; avšak přece důtklivě upozorňuji, že dávati almužnu, jest naší svatou povinností, a že jest mnohem lépe chybiti v této příčině tím, že almužnu dáme, než tím, že almužnu nedáme. I žebrák nehodný řekne: „Zaplať Pán Bůh“, a byť si při tom snad ani nic nemyslil, Bůh jeho slova přece slyší a nenechá náš dobrý skutek bez odměny. – Avšak není jenom almužna tělesná, nýbrž jest almužna také duchovní; jest to poučení, po případě pokárání, někdy i trest. Také tuto almužnu jsme dle okolnosti povinni dávati všichni. Poučení všem, kteří bloudí, kde jest jen poněkud naděje na výsledek, ano mnohdy i tu, když nekyne naděje žádná; pokárání všem, kdo chybují a jsou nám podřízeni nebo aspoň rovni; a potrestání těm, ze kterých budeme jednou odpovídati před Bohem. Vše to musí se díti s láskou, poněvadž má vycházeti z lásky a vzbuditi v srdcích bližních opět lásku. A jak mnozí lidé v této příčině chybují a to těžce! Jest pravda, že správné jest pravidlo: „Co tě nepálí, nehas!“ a že se nemáme míchati do záležitostí, po kterých nám nic není; avšak jak mnozí rodiče, páni, představení, přátelé zapomínají na své povinnosti a nekonají toho, proč hrozí Bůh jim ohněm věčným! Kdyby si byl svatý Haštal v pronásledování Diokleciánovu také pomyslil: „Co tě nepálí, nehas!“ bylo by se dostalo křesťanům útulku? Byli by mohli konati služby Boží? Byli by se mnozí pohané stali křesťany? Byl by on dosáhl koruny mučenické a tím blaženosti věčné? Toho všeho by nebylo. Avšak světec Páně věděl, že má křesťan svých bližních také poučovati, napomínati, kárati, a dle toho také jednal. Tím zachránil mnohé a získal mnoho zásluh také sobě.
Následujme tudíž příkladu jeho! Neposlouchejme jen slovo Boží, nýbrž také ho ostříhejme, dle něho jednejme! Buďme ku svým bližním přívětiví a vlídní, trpme s nimi v jejich utrpení a dle možnosti je také těšme; dávejme rádi a ochotně chudobným almužny, ale nezapomínejme nikdy také na dobré skutky milosrdenství duchovního! Tak budeme dokazovati, že jsme proniknuti za příkladem Ježíše Krista a Jeho milého mučeníka svatého Haštala pravou láskou, kteráž jest svazkem dokonalosti. (Kol. 3, 14) Amen.
Zdroj: P. František Šulc, Knihovna sv. Vojtěcha, 1901, str. 222
Zpracoval: Jakub Albert