středa 18. března 2015

Biskup v akci (2015)

 
Biskup v akci (2015)
17.3.2015
Promluva bratra benediktina Tomase de Aquínas z kláštera Svatého kříže v Nova Friburgo v Brazílii
 
J.E. biskup Williamson
***
V benediktinském klášteře v Nova Friburgo nás může všechny překvapit jedna událost!
Taková událost může otřást jedněmi, vystrašit jiné, překvapit mnohé, dát zvláště naději dalším a dát mnoho naděje mnohým tradičním katolíkům v Brazílii a ve světě. Jaká je to konečně událost, která může způsobit takový velký dopad? Je velmi, velmi významná. Budeme mít biskupské svěcení!
Ano, moji drazí věřící, zdá se, že nás k tomu Prozřetelnost nasměrovala. Zdá se, že budeme mít milost, čest a privilegium mít toto svěcení v našem klášteře.
V onen den tento velký a nádherný obřad zanechá navždy stopu v paměti a v historii každého z nás jako nesmazatelná známka víry a křesťanské lásky.
Mnozí by nás však mohli kritizovat, mohou mít námitky a říkat: „Jaké pohoršení, proč to došlo až sem? Je to potřebné? K čemu? Proč potřeba dalších svědectví? ... Co si myslíte?“
Na tyto kritiky a námitky odpovídáme následovně: Za prvé, to, co děláme, je pro čest a větší slávu Boží; za druhé, pro dobro duší; za třetí, pro zabezpečení Odporu a kvůli péči o Odpor.
Ano, moji drazí přátelé, náš boj je bojem za tradici, náš boj je obranou katolické víry, náš boj je za neměnnou nauku, liturgii všech časů, věčné svátosti, za nezkorumpovatelnost díla arcibiskupa Lefebvra za pomoci Kněžské unie jeho nejvěrnějších dětí. A ony pokračují navzdory slabostem a nedostatkům s Boží milostí a s pomocí Nejsvětější Panny Marie, ve velkém úkolu boje za Krista Krále, v pevném a trvalém bloku, jímž je Odpor.
Z jiného úhlu pohledu náš boj je a nadále vždy bude bojem proti jakýmkoliv zhoubným omylům, které ohrožují práva Boží a Církve, náš boj je veden proti jakémukoliv liberalismu a jeho narůstajícím obměnám, který se všude otevřeně šíří a snaží se proniknout i do katolických kruhů. Takový průnik ohrožuje naši víru, ohrožuje drahocennou ctnost víry.  A není to tím, co se stává těm, kteří přicházejí do přímého či nepřímého kontaktu s liberály a modernisty? Končí tak či onak, dříve či později, rychle či pomalu tak, že se nechají nakazit nekatolickým duchem, podvratným duchem. Příkladem toho byla pohroma Druhého vatikánského koncilu a jeho děsivé plody – ekumenismus: setkání v Assisi, náboženská svoboda: množení sekt, kolegialita: ničení hierarchické autority, atd.
Je již velmi zjevné „non possumus“. Nemůžeme se přiblížit současnému Římu, aniž bychom prvně nebyli svědky jeho obrácení, aniž bychom prvně neviděli Řím učinit jasné a veřejné vyznání celosti katolické víry. Nejsme naivní, jejich agresivní útoky nejsou až tak očividné, jsou chytré, oni vědí, jak si počkat, počkat na správný moment k úderu, k vnucení své vůle. Oni vědí, jak čekat, jako stará liška v lese – zkušená a zručná ve své praci – která je schovaná ve křoví a čeká na oběť, až půjde, aby na ní skočila a dostala ji do drápů, do svých zubů.
Když cizoložný a koncilní protestantský Řím setrvává ve svém omylu při svém fungování, je nutné udržet si odstup: odstup od jeho liberalismu, jeho zjevné frašky katolicismu. Je nezbytné udržet si odstup.
A co vidíme v Bratrstvu v poslední době?
Špatným počínáním, které Novobratrstvo koná, je sbližování s Římem, které vytváří kontakty, jež podněcují a povzbuzují smíření, regularizaci. Ale bez návratu Svaté Víry do Říma je to nemožné, je to nemyslitelné, znamená to jít proti principům, které řídí základ Bratrstva. Znamenalo by to jít s tím, co je nepřijatelné. A proto nikdy nebude schopno obnovit všechny věci v Kristu – „Instaurare omnia in Christo“.
Ať se vám to líbí nebo ne, Bratrstvo již kráčí cestou z kopce otevřenosti vůči světu, k liberalismu, a s velice lidskými vizemi teologických záležitostí, naukových problémů a s klidem a pomalu rozevírá svou náruč s perem v ruce k podepsání dokumentů budoucí dohody. Dříve či později však pravděpodobně přijde s dohodou? To ví jen Bůh. My se dohadujeme, že je to pravděpodobné, že je to předvídatelné, není to nemožné. Co dělat? Čiňte dobro, varujte se zla. Čekejte a dívejte se, co se stane. Čas a modlitba nám to řeknou, ale především se hodně modlete, jak moudře říká biskup, 15 tajemství [růžence] každý den – aby se nestalo to nejhorší a zlo nezvítězilo.
Varování: Ono [Bratrstvo] již rozptyluje to malé stádo, které bojuje proti moderním omylům, směruje armády Tradice pokřivenými cestami. Těch pár věrných ovcí je již ve společnosti vyhladovělých vlků. Znamená to velkou starost.
A co udělá Odpor ohledně toho všeho, co se děje? Koná, reaguje, v odezvě podniká akci – s Operací svěcení! Je to smělé, riskantní, ale je to nutné.
Slyším zesilující hlasy ... Slyším ozvěny agitátorů prohlašujících: „Jaká lehkovážnost! Jaký schizmatický duch, který koná bez rozumu, aniž by viděl důsledky svých činů, ten nedostatek soudu a schopnosti rozlišovat.“ Jistě ne! My věříme, že neexistuje žádná lepší cesta než posuzovat takovou věc jako akt povinnosti před Bohem a našimi dobrými druhy – kněžími, řeholníky, věřícími.
Jsme si jistí, a podle sv. Tomáše je jistota nadějí posílenou pevným přesvědčením, že máme svou důvěru v Boha a Naší Paní. Ne ve svou pouhou a malou sílu, protože lidské věci jsou slabé a chabé, ale v pomoc a schválení našeho Otce a naší nebeské Matky.
Nyní, víc než kdy jindy to, co chceme, co potřebujeme, jsou skutečně katoličtí biskupové, biskupové věrní odkazu arcibiskupa Lefebvra, odkazu biskupa De Castro Mayera, aby zachránili cenné poklady katolické ortodoxie, naukové integrity, která není ničím, není-li věrností k tradici. Oni [biskupové], tím že jsou pevní ve víře, zajišťují nauku, předávání toho, co bylo obdrženo. Ve svém postoji týkajícím se přístupu ke koncilnímu Římu máme a nadále budeme mít postoj odstupu, nutné, ale pozorné, udržování odstupu, nepřetržité ale již mající dost okupovaného, progresivistického Říma, který zničil věčné pojetí Pravdy, spáchal cizoložství, co se týká víry, svátostí, liturgie, teologie takřka v celé své úplnosti. Bez jeho návratu k jediné katolické víře v celé své úplnosti a rozsahu, nemůžeme mít dohodu, nemůžeme se sjednotit, nemůžeme se dát pod autoritu, která ztratila věčnou víru, autoritu, která ztratila neměnnou pravdu.
Oni jsou nespolehliví a jakkoliv mohou mít dobré úmysly, nejsou důvěryhodní.
Progresivistické směřování je nebezpečné a všude, kde se pokusili zabít vládu Krista Krále, ztrácejí duše, odkřesťanšťují svět. To jsou věci, které chtějí. Konec konců, cožpak nejsou [modernisté] nejhoršími nepřáteli Církve?
Musíme tomu odporovat a bojovat za opačné směřování, pracovat pro Krista Krále, pro jeho vládu, pro spásu duší a pokřesťanštění společnosti. To jsou naše cíle. A arcibiskup Lefebvre a biskup De Castro Mayer nesmýšleli jinak! Pro ně byl toto směr, cíl, cesta, kudy jít, s pomocí Prozřetelnosti a Neposkvrněné.
Naše linie je již načrtnutá, naše pozice je již sepsaná, vepsaná do skály, naše pozice je pozicí arcibiskupa Lefebvra, je tatáž jako pozice sv. Pia X., je pozicí biskupa Williamsona, je to pozice Našeho Pána Ježíše Krista, jsou to oni, koho následujeme a neodkloníme se ani nepřestaneme.
My odporujeme! Odpor! Odpor! My nesložíme své zbraně. A co je naší největší zbraní? Brnění víry. To, že nám sv. Josef pomáhá skrze přímluvu Panny Marie.
Biskupské svěcení – klášter Svaté kříže
Nova Friburgo / Brazílie
Čas: 9:00
Svěcený: P. Jean Michel Faure
Rukama: J.E. biskupa Richarda Williamsona
Datum: 19. března 2015 – Svátek slavného sv. Josefa, snoubence Panny Marie a univerzální štít Církve
Salve Maria, strážkyně Víry!
Viva Cristo Rey!
 
Překlad: D. Grof