čtvrtek 5. října 2017

Smrtící injekce (2017)

 
Smrtící injekce (2017)
Correctio Filialis papeži Františkovi: protilátka vstříknutá infikovanou injekční jehlou
Christian LaSalle
30. září 2017
Dopis, otevřený novým signatářům, má nyní 62 jmen kleriků – včetně biskupa Bernarda Fellayho, generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X. – a laických učenců z 20 zemí.
Jeho název v latině je: „Correctio filialis de haeresibus propagatis“ (doslova: „Synovské napomenutí kvůli šíření bludů“). Prohlašuje, že papež skrze svou Apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia, jakož i jinými díly, skutky a opomenutími ve spojitostí s ní, vlastně podpořil sedm heretických tezí, pokud jde o manželství, mravní život a přijímání svátostí, a že byl u počátku šíření těchto heretických názorů v rámci katolické Církve.
Těchto sedm herezí bylo signatáři vyjádřeno v latině, oficiálním jazyce Církve.
Z čeho se můžeme radovat
Correctio Filialis je bleskem v katolickém světě: poprvé od krize spuštěné Druhým vatikánským koncilem je zpochybněna pravověrnost papeže, nikoliv Bratrstvem sv. Pia X., ale na mnohem širším základě. Dubia 4 kardinálů předtím také poukázala na tvrzení papeže Františka v rozporu s katolickým dogmatem.
Význam tohoto textu, kromě jeho signatářů, je tón, jejž užívá: konečně někdo hovoří o herezi, text jich dokonce vypočítává sedm, přičemž říká, že nezamýšlí být vyčerpávající! A končí srovnáním s protestantismem, tím protestantismem, který tolik pronikl celou koncilní naukou. Jde o text sice uctivý, ale bez dvojznačností: lze hovořit o skutečně synovském napomenutí.
Čeho lze litovat
Sedmnáctistránkový text, má sice mnoho odkazů na katolické Magisterium, obsahuje však i osm odkazů na Druhý vatikánský koncil (1) včetně tří na Lumen Gentium, což je jeden z nejškodlivějších textů tohoto koncilu.
Koncil je také u počátku současné krize Církve, na což Correctio Filialis odmítá poukázat. Tento text je proto zcela v hermeneutice reformy Benedikta XVI., která se snaží nalézt takovou hermenetiku, pomocí níž by se koncilní revoluce dala změnit v [organický] vývoj katolického Magisteria.
Chtít čelit herezím obsaženým v Amoris Laetitia papeže Františka, textu, který se značně opírá o Druhý vatikánský koncil, pomocí tohoto Correctio Filialis, které se také částečně opírá o Druhý vatikánský koncil, je jako zároveň s protilátkou vstřikovat jed, nebo vstřikovat protilátku infikovanou jehlou.
Podpis biskupa Fellayho
Přítomnost tohoto podpisu je překvapující. Na jednu stranu proto, že je to dlouhá doba, co biskup Fellay odmítal přímo vznášet námitky proti papeži, a soustředil se ve svém mlčení na zisk osobní prelatury, ale také proto, že tento podpis se odehrál až na podruhé, až když mu kardinál Müller a pak kardinál Luis Ladaria Ferrer, nový prefekt Kongregace pro nauku Víry, naznačili, že prelatura by mohla existovat pouze s plným uznáním Druhého vatikánského koncilu. Římská brána se zavřela a volební kapitula [FSSPX] v roce 2018 se přiblížila.
Nepříjemnějším prvkem je, že je tento podpis připojen na konec obecně dobrého textu, ale část odkazů je, jak jsme viděli, na Druhý vatikánský koncil. To se rovná podpoře tohoto přístupu hermeneutiky reformy, který dává autoritativní význam koncilu, přičemž je to tento, koncil, který je oním otráveným zdrojem Amoris Laetitia. Tento podpis ukazuje, že vlastní hlas Bratrstva sv. Pia X. umlknul, aby se připojil toliko ke kritice vycházející z konzervativních hnutí v Církvi, přijímaje přitom politováníhodné argumenty [tj. argumenty vycházející z Druhého vatikánského koncilu].
Závěr
Koncil není jen událostí, která musí být překonána, není to mylný krok, který musí být uveden do správné perspektivy, není to dvojznačný text, který musí být znovu interpretován. Druhý vatikánský koncil byl naprostou revolucí, která nevynechala nic. A Amoris Laetitia je jeho přirozeným dítětem.
„Delenda est Carthago“ [„Kartágo musí být zničeno“]: Řím pochopil, že nepřežije pod stejným nebem jako Kartágo. Tradice nemůže přežít pod stejnou záštitou jako koncilní Církev. Delendum est Concilium!
Poznámky
(1)   Stejně tak je udivující, že tyto odkazy nebyly zveřejněny ve francouzské verzi textu, jako kdyby bylo třeba se vyvarovat toho, aby byly tyto odkazy příliš viditelné.
(Zvýraznění v textu provedl REX!.)
Překlad: D. Grof, revize Fr. Jean-Nepomucene T.O.P.