pondělí 9. října 2017

Obrázek Naší Paní (2017)

 Obrázek Naší Paní (2017)

Kázání P. Martina Fuchse v Praze 8. října 2017

***

Drazí věřící,

když Američané okupovali Filipíny, spadla jednomu vojákovi z lodi bunda. On požádal o dovolení dostat svou bundu zpátky. Nebylo mu to však dovoleno. Nicméně, on skočil do moře. Všichni si mysleli, že je nedisciplinovaným vojákem. Po chvíli se vrátil zpět se svou bundou. Okamžitě byl uvězněn a později odsouzen na několik let do vězení.

Generál Dewey, soudce, se jej nakonec zeptal, proč skočil do moře kvůli takové otrhané bundě. Námořník vytáhl ze své kapsy obrázek, ukázal jej soudci a řekl: „To je moje matka.“

Měl obrázek své milované matky v bundě. Chtěl dostat její obrázek zpět za každou cenu. Jeho matka by s ním měla být ve všech situacích jeho života, zvláště v nebezpečích na moři. Soudce si s vojákem potřásl rukou a vrátil jeho trest k novému projednání. Řekl: „Námořníci, kteří dají život za obrázek své matky, také dají život za svou zem.“

Drazí věřící,

úcta tohoto vojáka ke své matce je jen chabou kopií lásky, kterou bychom měli mít pro svou nebeskou Matku. Všichni světci měli u sebe obrázek Panny Marie – zázračnou medailku, škapulíř, růženec nebo nějaký jiný obrázek. Bránili jej, když byl v nebezpečí, že bude znetvořen heretiky, a činili to i tak, že dali svůj život.

Křesťanské umění chránilo pravý obraz Panny Marie, aby se naplnilo proroctví učiněné v Alžbětině domě: „Neboť hle, od této chvíle budou mě blahoslaviti všechna pokolení..“(Lukáš 1:48)

Každé období v dějinách Církve mělo své zvláštní boje. A každé období tudíž zdůrazňovalo své vlastní typické atributy Panny Marie. Stojí za to zamyslet se nad různými zpodobněními.

Z počátku 3. století máme pravděpodobně nejstarší obrázek Naší Paní v katakombách svaté Priscilly v Římě. Je zde malba znázorňující mladou ženu s malým chlapcem na Svém klíně. Před nimi je muž ukazující prstem na hvězdu.

 

Je to přesně to, co čteme v Izajášovi (7:14) „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel.“; a to, co předpovídal Bileám (Numeri 24:17): „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.“

Na Efezském koncilu v roce 431 Církev vyhlásila, že Maria je Theotokos. To je dogma, pravda zjevená Bohem. Od nynějška vidíme Marii často namalovanou s malým chlapcem na Svém klíně.

 

Mezi 5. a 7. stoletím je Panna Maria znázorněna v odlišných, ale takřka neměnných zpodobněních. Má na sobě modrý nebo purpurový svršek, který pokrývá Její vlasy, Její ramena a Její hruď.  Tři hvězdy – na velmi starých ikonách tři kříže – jsou na Jejím čele a na rouchu na každém rameni. Jsou to symboly Jejího panenství a Svaté Trojice. V pozadí obrazu vidíme řecká písmena „Meter Theou – Matka Boží“. Maria není bohyně, ale porodila druhou Božskou Osobu Svaté Trojice. Ve Svém těle připravila lidské tělo Našeho Pána.

 

Na jiných ikonách je Maria zpodobněna jako „Hodegetria – Ta, která ukazuje cestu“. Vede lidi ke Svému Božskému Synu. Maria ukazuje Svou pravou rukou na Svého Syna, který sedí na Její levé ruce. Pravá cesta je Ježíš Kristus. On nám v Evangeliu sv. Jana (14:6) řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“

 

Na těchto obrázcích vidíme na straně levé ruky minulost, početí, narození, dětství Našeho Pána a na straně pravé ruky budoucnost, Jeho utrpení, naši spásu. Ježíš je naše cesta do nebe a žádná jiná cesta neexistuje. Všechny ostatní cesty jsou špatné a vedou do pekla. Proto bude Evropa hynout. Evropa nežádá Desatero přikázání. Evropa není domem postaveným na skále, ale na písku. (Matouš 7:24) Evropská unie přivítala do svého domu vrahy a zloděje. Můžeme být překvapeni útoky a násilím v Barceloně a na jiných místech? Kdo je vinen? Skoro každý týden prezident Evropské unie a prezidenti různých zemí vyjadřují své projevy soustrasti a své soucítění. Drží minutu ticha. Říkají, že budou bojovat proti terorismu a nebudou mít strach. Je toto skutečný projev soustrasti pro napadené lidi a národ? Když nežijí dle Božího zákona, nikdy nebudou mít dost policistů. Nejhorší ze všeho však je, že ničí katolickou víru a civilizaci.

Od 11. století je na obrazech a ve svatyních stále více znázorňováno Nanebevzetí. Tuto pravdu vidíme symbolizovanou například v Santa Maria Maggiore v Římě. Maria leží na Své smrtelné posteli a kolem Ní jsou apoštolové. Za postelí vidíme Ježíše Krista, který přijímá Její duši jako malou dívku.

Cisterciáci vždy mají Nanebevzetí jako oltářní obraz. V klášteře v Rohru v Bavorsku můžeme vidět prázdnou hrobku a jedenáct apoštolů kolem s bylinami ve svých rukách. Vpředu oltáře andělé nesou Pannu Marii k nebi a na vrcholu vidíme Svatou Trojici. Je zde jedenáct apoštolů, protože sv. Matěj nahradil Jidáše Iškariotského a sv. Jakub již byl zabit. Dívá se zpoza opony z jiného světa na kolegy apoštoly.

 

Mezi 10. a 12. stoletím byl reformován život v klášterech. Lidé v této době častěji přemýšleli o Soudu a žili ve velkém strachu. Hledali pomoc Neposkvrněného Srdce. Maria byla zobrazována s velkým pláštěm, kde mnoho lidí hledalo útočiště. Ve vidění sv. Brigity jí Panna Maria řekla: „Pojď a skryj se pod můj plášť.“

Od 13. století dále vidíme Pannu Marii s rouchem pokrytým klasy. Ježíš Kristus řekl v Evangeliu sv. Jana (6:41): „Já jsem chléb živý, který s nebe sestoupil.“ A o něco dál (12:24): „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nezemře-li pšeničné zrno, jež padlo do země, zůstává samotno; zemře-li však, přináší mnoho užitku.“

Chtějí-li věřící mít podíl na Ježíši Kristu, musí Jej přijímat ve Svatém přijímání a vyprázdnit svou duši od světských věcí.

 

Ve 14. století je Panna Maria zpodobňována jako Pietá. Několik poutních míst bylo zasvěceno tomuto tajemství. Maria je zpodobněna sedící se Svým mrtvým Synem na Svých kolenou. Ve Svém náručí nese plod našeho vykoupení. Jméno Pietá je zkratkou italského titulu „Maria Santissima della Pietá“. V Německu je tento obraz nazýván „Maria Vesperbild“, protože Panna Maria dostala Svého syna večer – ad vesperam – po Ukřižování.

 

Další druh obrazu byl zpodobněn, když Panna Maria dala svatý růženec sv. Dominikovi. Růžencová společenství chtěla zpodobnit Pannu Marii jako Královnu posvátného růžence. Udělala Jí korunu z růží. Bílé růže jsou symboly radostných tajemství, rudé růže jsou pro bolestná tajemství a zlaté růže jsou pro slavná tajemství.

 

V 19. a 20. století byla Naše Paní zpodobňována, jak se Sama představila lidem. Například v La Salette v roce 1846 Naše Paní pláče, v Lurdech v roce 1858 byla oblečena v bílém rouchu a s modrým pásem a ve Fatimě v roce 1917 měla ve Svých rukách svatý růženec.

 

Pravé katolické umění vždy odpovídá Božímu Zjevení; psanému i ústnímu Zjevení. Fatima dala poslední prostředky pro naši dobu, protože mnoho lidí ztratí svou víru. Doporučovala svatý růženec, pobožnost k Neposkvrněnému Srdci a zasvěcení Ruska.

Drazí věřící,

měli bychom mít u sebe obrázek Naší Paní a mít k ní velkou oddanost. Amen.

Překlad: D. Grof