neděle 29. října 2017

Slovo bloggera 7 – Svátek Krista Krále (2017)


Slovo bloggera 7 – Svátek Krista Krále (2017)
29. října 2017

Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
nadešel svátek Ježíše Krista Krále a tento blog završil šestý rok své existence. Mnohé podstatné již bylo řečeno v předešlých „Slovech bloggera“ a je tak čím dál obtížnější se neopakovat. Jedna věc však za opakování stojí kdykoliv. Tento blog, přes všechny své početné nedostatky, má od začátku stále stejný cíl, sloužit ke slávě Krista Krále, což vyjadřují i vzletná latinská slova z Žalmu 115 vepsaná v profilu autora: „Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.“ – „Ne nám, Pane, ne nám, ale Svému Jménu zjednej slávu.“
Opakováním je vlastně také to, když napíšu, že ani letos vás nebudu žádat o jakoukoliv finanční podporu pro své skromné dílo, protože jsou díla daleko důležitější, potřebnější a s daleko větším dosahem, než je toto, která finanční pomoc opravdu potřebují. – A pak, mentalita kupčíků a směnárníků, jež Pán Ježíš vypráskal z domu modlitby [Mt 21:13], a jejich pokrevních i duchovních následovníků, se nebývale rozmáhá všude kolem nás a ušetřena nezůstala ani komunita tradičních katolíků. – Skutečnost, že tento blog není na nikom finančně závislý, také znamená, že může otiskovat materiály bez kompromisů. A proto, chcete-li nějak přispět, prosím vás především o upřímnou modlitbu.
Modlitba je vůbec jednou z nejlepších odpovědí na současnou situaci kolem nás, kdy Synagoga Satanova čím dál méně skrývá své cíle a její zednářští přisluhovači jako draví vlci v rouše beránčím [Mt 7:15] vtrhli do ovčince. V této souvislosti nemá smysl na jedné straně se opájet falešnými nadějemi na nereálná řešení krize, ale na druhou stranu ani propadat bezmezné skepsi a deziluzi. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? [Ř 8:31] Přál bych si, aby vám články prezentované na tomto blogu byly v tomto směru pomocí pro vaše vlastní kritické myšlení podložené právě onou modlitbou.
A závěrem samozřejmě nemohu ani letos zapomenout poděkovat všem, kteří REX! čtou, slušnou formou propagují, a podporují jej modlitbou či jinak, i těm, kteří příležitostně různým způsobem pomáhají při chodu blogu. Pán Bůh vám to zaplať!
Vive Christus Rex!
autor