středa 4. října 2017

Moc prostého růžence (1993)

 
Moc prostého růžence (1993)
Drazí přátelé a dobrodinci,
říjen je měsícem svatého růžence. Neexistuje na Zemi problém, který nemůže být vyřešen zbožnou modlitbou svatého růžence, jak řekla sestra Lucie z Fatimy, a mnoho dalších světců řeklo totéž. Jak mohou mít prosté korálky takovou moc?
Prostě proto, že si Bůh vyvolil dát jim takovou moc. Hospodin mohl věčnou spásu svázat s jakoukoliv praktikou, kterou by se rozhodl nám uložit, například s chozením po rukách hodinu každý den, takže když bychom pak chodili po rukách hodinu každý den, spasili bychom své duše, prostě proto, že to tak Bůh řekl.
Namísto toho od chvíle, kdy Jeho Matka naučila sv. Dominika ve středověku růženec, Bůh neustále skrze Svou Církev a skrze Svou Matku učil recitaci svatého růžence jako veliký modlitební prostředek pro každého, a tedy jako univerzální prostředek spásy. Je-li tomu tak, je obtížné pochopit, jak by se někdo mohl věrně modlit růženec a přesto ztratit svou duši.
Proč se Hospodin rozhodl navázat tak velikou moc na takový malý prostředek – hrst korálků – není obtížné pochopit. Korálky se točí kolem ústředních tajemství naší katolické Víry a jsou dokonale přizpůsobeny lidské přirozenosti; jsou prosté.
Objektivně vzato, patnáct tajemství, o nichž máme při růženci rozjímat, obsahují všechny velké pravdy nutné ke spáse, Ježíšův život zarámovaný v životě Marie. Svatý Dominik si namáhal mozek, aby nalezl způsob, jak vykořenit albigenskou herezi, komunismus oné doby, ze srdcí a myslí lidí napříč jihozápadní Francií. Růženec byl způsobem seslaným z nebe, jak do jejich srdcí a myslí znovu zasadit pravdy spásy. Jak se může mysl pravidelně věnovat patnáct nebo dvacet minut Vtělení nebo Umučení nebo Vzkříšení, nebo všem třem, aniž by nenasákla Vírou? Není divu, že od doby sv. Dominika sotva nějaký světec nerecitoval nebo nedoporučoval růženec.
Subjektivně vzato je růženec úžasně uzpůsoben lidské přirozenosti. Jaké jsou strategické body v lidské tělesné konstituci, jež člověk užívá a pohybuje se v nich nejvíce? Určitě jeho mysl, která přemýšlí, jeho jazyk, který hovoří, jeho ruce, které manipulují. Růženec zaměstnává všechny tři. Rozjímání o tajemstvích zaměstnává mysl, vyslovování modliteb zaměstnává jazyk a počítání korálků zaměstnává ruce. Když se tedy mysl při tajemstvích zatoulá – nic není víc lidského! – může převládnout jazyk vyslovující velké modlitby Pater, Ave a Gloria; a jestliže s sebou mysl do roztěkanosti přibere i jazyk, pak dříve či později korálky procházející mezi prsty přinesou zpět ústřední roli tajemství. Žádná mysl se nemůže zatoulat na neurčito, když jazyk a prsty jsou také vytíženy. A jestliže budeme nohy počítat jako čtvrtý bod rozptýlení, pak se stačí modlit růženec a při tom chodit sem a tam.
A na konec, růženec je prostý. Nevyžaduje žádnou schopnost, dokonce ani umět číst; vyžaduje minimální úsilí paměti, aby si vybavila tajemství a základní křesťanské modlitby. Mohly by přesto nejvznešenější a nejučenější duše vůbec kdy vyčerpat tato tajemství nebo tyto modlitby? Vše z růžence je natolik nadosah nejpokornějším duším, že tím jsou pyšní duchové pokoušeni opovrhovat. Běda jim, pokud tak učiní! Bůh dává Svou milost pokorným, staví se proti pyšným (List Jakubův, IV, 6). Duším modlícím se růženec jako když malé děti obdivují jesličky ve vánočním čase, dává Svou milost. Vůči modernistům, kteří odvrhují Jeho růženec a šlapou po jeho stoupencích, se otáčí zády. Jestliže je pýcha velikou překážkou do nebe, prostý růženec, tak jednoduchý jako je hluboký, je jedním velkým odstraňovatelem této překážky.
Samozřejmě se vznáší námitka, že nepřetržitá modlitba Zdrávas je monotónní. Katolíci odpovídají otázkou: Která matka by kdy vznášela námitky vůči dítěti ve svém náručí, jež by nepřetržitě opakovalo „mami“? Náš Pán nás varuje, že pokud nebudeme jako malé děti (dětští, nikoliv dětinští!), nevejdeme do nebeského království (Mt. XVIII, 3). Blahoslavené duše, zvláště rodiny, které jsou poslušné nebe a poslušné Matky Boží a modlí se růženec! V celém širém světě dnes neexistuje nic tak čistě pozitivního, tak snadno dostupného a tak naprosto nutného jako je modlitba svatého růžence. Šťastné rodiny, které hromadí milosti a ochranu tím, že se nyní modlí růženec...
V Kristu,
+ R. Williamson
(redakčně zkráceno)
Překlad: D. Grof