neděle 13. března 2016

Zahalení kříže (2016)

 
Zahalení kříže (2016)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 13. března 2016
***
Jestliže navštívíte kostel tuto neděli, všimnete si, že kříže jsou zahalené. Je to jen tradiční zvyk nebo to má hlubší smysl?
Rád bych vyjmenoval několik důvodů pro zahalování kříže na Smrtnou neděli.
1. Kříž je zahalen, protože Ježíš odchází od svých nepřátel
Dnešní Evangelium končí slovy: „Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.“
Věnujte pozornost tomu pořadí! Skryl se – a pak vyšel z chrámu. Jak to bylo možné?
Byl jim nadohled – je však řečeno: „Ježíš se skryl.“
Ježíš odchází od svých nepřátel. Jaký trest, jaká tragédie! Toto je zajisté největší Boží trest pro někoho, kdo stále odmítá jeho dary. Bůh si nemusí vymýšlet nějaký zvláštní trest. Prostě jen odešel od člověka: to je dostatečný trest!
Podívejme se na ekonomiku, na politiku, vzhlédněme k vůdcům Církve. Na povrchu jsou všichni v pořádku, přesto jsou bezmocní. Ti, kteří jsou zodpovědní, odmítli Krista a jeho práva – a nyní Kristus odešel od nich. Každý den je naplněn novými překvapeními, novými Jobovými zprávami. A tak to pokračuje, úpadku se již nedá vyhnout, jestliže se nevrátí k víře!
2. Druhým důvodem, proč Církev zahaluje kříž, je skutečnost, že v našem každodenním životě k nám Spasitel znovu a znovu přichází se zahalenými kříži
Nechápeme kříž, naše přirozenost se proti němu bouří. Klademe zuřivý odpor kříži. Jak bychom však mohli odporovat kříži, kdybychom na něm viděli svého Spasitele? Obvykle je v našem každodenním kříži skrytý.
Kříž je odhalen teprve na Velký pátek. Nejprve hlava, pak paže a nakonec celé tělo Kristovo. Pak třikrát poklekáme před tím, než líbáme kříž.
Přesně stejné je to s našimi každodenními kříži. Velmi často uplynou týdny, měsíce nebo někdy i roky, než za svým křížem vidíme Spasitele, než jej můžeme přijmout, dokonce jej milovat a líbat jej.
Totéž se stalo dokonce i světcům. Kříž se stal jejich požehnáním, jejich poslední záchranou. Kde by byl svatý Ignác z Loyoly dnes, kdyby nebyl zraněn. Kde by byla svatá Markéta z Cortony, kdyby nebyl její manžel zavražděn, svatá Františka z Chantal, kdyby nebyl její manžel zraněn při lovu, svatý František Borgia, kdyby neuviděl mrtvolu královny Isabely.
3. Třetím důvodem je skutečnost, že často doceňujeme dobra teprve, když jsou nám odňata
Zdraví si vážíme teprve, když onemocníme.
Práce si ceníme teprve, když jsme nezaměstnaní.
Některých blízkých lidí si ceníme teprve, když jsou nám vzati.
Proto nám Církev odnímá pohled na kříž, abychom si jej opět začali cenit.
4. Čtvrtým důvodem je středověký obyčej postního plátna, které zakrylo výhled na presbytář jako znamení, že nebe je nám uzavřené kvůli hříchu a že nám bude znovu otevřeno pouze skrze kříž
Postní plátno bylo obvykle zavěšeno na Popeleční středu a odstraněno na Velký pátek při slovech Umučení: „A hle, opona chrámová se roztrhla ve dvě půle od vrchu až dolů..“ (Mt. 27:51)
Později však nebyl zahalován celý presbytář, ale jen kříže a sochy svatých.
5. Pátým důvodem pro zahalování kříže je skutečnost, že kříž je tajemstvím
V liturgii je každé tajemství zahalené: ciborium ve svatostánku, které obsahuje Nejsvětější svátost oltářní, kalich, který přináší na Svatou mešní oběť k oltáři kněz a kříž během pašijového týdne.
Kříž je velikým tajemstvím. Proto se i zbožní křesťané ptají: „Proč musím nést takový kříž?“ – „Proč jen já?“ – „Proč tak dlouho?“
Musíme jednat jako děti a tudíž se neptat. Musíme jen věřit, že náš nebeský Otec to chce nebo to alespoň dopouští. Ve své lásce k nám nechal Svého Syna jít křížovou cestou. A chce, abychom jej následovali.
Kříž je pohoršením pro Židy a bláznovstvím pro pohany.
Prosme Boha, aby nás nechal hlouběji a hlouběji chápat toto tajemství! Prosme jej o pomoc a o sílu snášet kříže s trpělivostí a pokorou! Náš Spasitel jej snášel, ačkoliv byl nevinný, aby nám otevřel nebe. Snášejme kříž pro svou vlastní spásu a pro spásu mnoha duší.
Amen.
Překlad: D. Grof