pondělí 7. března 2016

Rozhovor s Domem Thomasem (2016)Rozhovor s Domem Thomasem (2016)
6. března 2016
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPYkfrZeRxozeE0iXX8uj95Z5O4EQQRWBRRYVyDgTg43KMdAFwjzPJnQRMDg3g-ZBEI_kZGWFW00TvyI7U1IxnCng1TMoyM2dKdYlvt2wWxj9bHVGoqsbOdB220TsHOBjiZvAJeoONPas/s400/maxresdefault.jpg
 
1. Důstojný otče, proč je potřeba další biskup pro Odpor? Trvá v Církvi nadále stav nouze? Nestačí pro Církev tradiční biskupové FSSPX, jak to FSSPX tvrdí?
Církev potřebuje biskupy, protože tak to chtěl Náš Pán. Tradice tedy potřebuje biskupy. Práce, kterou biskup Williamson od roku 1988 udělal, je obrovská. Pomoc, kterou biskup Faure přináší, je nepostradatelná, a třetí biskup není tak mnoho. Tradice čítala sedm biskupů, když biskup Lazo z Filipín přešel k Tradici před smrtí arcibiskupa Lefebvra a biskupa de Castro Mayera. Odpor není ničím víc než pokračováním Tradice.
2. Někteří říkají, že vaše svěcení bude znamenat schizmatický akt. Co k tomu můžete říct?
Stejně jako svěcení z roku 1988 nezakládala schizmatický akt, ani toto nebude. Důvod, který motivoval první svěcení, je tentýž jako motivy těch dalších, to jest, skutečnost, že Řím se nevrací k Tradici.
Zjevně toto nové svěcení může být kritizováno, stejně jako svěcení biskupa Faureho, ale pro ty, kteří pozorně zvažují důvody, se jedná o svěcení motivovaná stejným motivem jako svěcení z roku 1988: skutečnost, že Bazilika sv. Petra je okupována nepřáteli Našeho Pána. Je to bolestná skutečnost, ale je to skutečnost. Popírat to, prokazuje nebýt realistou, je to [totéž, co] obvinění biskupa Fellayho vůči svým třem bratřím v episkopátu: biskupu Williamsonovi, Tissierovi a de Galarretovi.
Toto nové svěcení není motivováno ničím víc, než týmiž motivy, jež přiměly arcibiskupa Lefebvra jednat; ničím víc a ničím méně. Jediným rozdílem je zvláštní okolnost ve vztahu k autoritám Bratrstva, ale ve vztahu k Římu a krizi jsou důvody tytéž a ve všech směrech identické.
3. Otče, minulý rok FSSPX, motivované vysvěcením biskupa Faureho, řeklo, že Odpor je sedesvakantistický, a že to je demonstrováno svěcením biskupů bez povolení římských autorit. Jaká je vaše odpověď na toto obvinění?
Úplně stejně jako nebyl sedesvakantistou arcibiskup Lefebvre, není sedesvakantistický ani Odpor, ačkoliv v Odporu mohou být, stejně jako vždy byli v FSSPX, sympatizanti této teze.
4. Otče, jaký je váš postoj, pokud jde o sedesvakantismus?
Myslím si, že postoj arcibiskupa Lefebvra je v tomto ohledu nejrozumnější a nejprozíravější. Papež nemůže používat svou autoritu k ničení Církve, v tomto díle jej tedy neposloucháme. Odmítáme mít jakoukoliv účast na ničení Církve. Pokud jde o rozhodnutí, zda papež kvůli tomu ztratil svůj pontifikát, je to diskutabilní otázka. Nemáme prostředky, jak dojít závěru, který vylučuje všechny pochyby. Pak tedy, s pochybami, je nejlepší netvrdit, že stolec je uprázdněný, a nadále jej považovat za papeže.
5. Minulý rok jsme se zeptali biskupa Faureho, co by udělal, kdyby byl pozván papežem Františkem do Vatikánu. Nyní se vás ptáme na tutéž otázku. Jel byste? Co byste Františkovi řekl?
Jet do Říma? Jenom, kdybych se měl zeptat, jestli římské autority přijímají Quanta Cura, Syllabus, Pascendi atd., pro teď si však myslím, že odpověď již byla dána a je negativní.
6. Profesor Carlos Nougué publikoval krátký článek o vašem životě, kde zmiňuje incident tlaku na vás ze strany autorit FSSPX, protože jste odmítnul zpívat Te Deum na oslavu motu propria Summorum Pontificum (červenec 2007). Můžete nám něco říct o tom a o dalších okolnostech, kdy jste byl pod tlakem vůdců FSSPX?
To, co se stalo v Santa Cruz, když zde byl biskup de Galarreta a navrhoval mi, abych opustil klášter, je velmi komplikované. Událo se několik věcí. Jen biskup de Galarreta může přesně říct, jaké všechny byly důvody, jež jej motivovaly, aby mi dal tento návrh. Ve hře mohla být věroučná otázka, ohledně toho však není žádná jistota, protože biskup de Galarreta byl, v zásadě, proti dohodě [s Římem]. Možná, že svoboda a nezávislost kláštera znepokojovaly biskupa Fellayho. Biskup de Galarreta udával jako motiv [řeholní] povolání pro klášter, protože dokud bych byl priorem, kněží [FSSPX] by [mi] neposílali [nová řeholní] povolání.
7. Důstojný otče, slouží vám vaše zkušenost v klášteře Le Barroux k posílení vašeho odporu ke zbloudění do odchylky těch, kteří jsou pro dohodu, či sjednocení FSSPX [s Římem]?
Ano, je něco podobného na obdivu, který měl Dom Gérard pro tehdejšího kardinála Ratzingera, a obdivu, nebo přinejmenším uznání, jež má biskup Fellay pro Benedikta XVI.
Dom Gérard říkával, že arcibiskup Lefebvre zůstával ve svém koutě, aby odmítal vejít do kontaktu s římskými představiteli a že kardinál Ratzinger byl mužem, s nímž bylo možné jednat. Dom Gérard neznal kardinála a nechtěl se poučit ze zkušenosti arcibiskupa Lefebvra. Myslím si, že biskup Fellay učinil stejnou chybu. Rada a názory starších jsou v životě něčím nezbytným. Když svatý Tomáš hovoří o poslušnosti, poukazuje na tuto dispozici duše, jíž musíme mít s ohledem na starší. Stojí zato si přečíst článek 3 otázky 49, 11a IIae. Je velmi poučný. Dom Gérard nevzal v potaz radu a varování arcibiskupa Lefebvra. Věřím, že biskup Fellay by jednal velmi odlišně, kdyby rozjímal i nad tím. Myslím, že oba postrádali prozíravost arcibiskupa Lefebvra.
8. Můžete nám říct, jak došlo k roztržce mezi vaším klášterem a FSSPX v roce 2012?
Rozdělení mezi naším klášterem a Bratrstvem bylo postupné kvůli dalšímu incidentu. Ale v roce 2012, když jsme jim bratr Arsenio i já napsali o jednáních s Římem, a navíc, když byl v našem klášteře biskup Williamson a získal naší naprostou podporu, roztržka byla dokonána.
Nicméně zachováváme dobré vztahy s některými členy FSSPX, kteří vidí problém, ačkoliv věří, že je pro teď lepší zůstávat v FSSPX.
9. Otče, vy jste znal arcibiskupa Lefebvra. Můžete nám o něm něco říct?
Arcibiskup Lefebvre měl onu sílu a klid těch, kteří si jsou jistí podloženými zásadami toho, co dělají. A to se pojilo s velikou připraveností pečovat o duše. Jeho klid pocházel z mohutnosti jeho Víry a jeho zdravého rozumu. Pevné přesvědčení vytváří klid, pevné přesvědčení Víry je nadřazené všemu ostatnímu. Z toho můžeme vidět naprostý klid, který arcibiskup Lefebvre prezentoval při každé příležitosti. On byl pravým biskupem, jak to popisuje svatý Pavel, který konal tak, aby spasil svou vlastní duši a duše druhých, kteří naslouchali jeho slovům a radě. Motto z jeho erbu shrnovalo jeho postoj a jeho činy: Credidimus Caritati.
10. Jak bystě vysvětlil změnu, která se v FSSPX udála, pokud jde o praktickou dohodu s Římem, a co si myslíte, že se stane s Bratrstvem?
Myslím si, že existují členové Bratrstva, kteří chtějí dohodu a pracují v tomto smyslu po mnoho let.
Možná biskup Tissier a biskup de Galarreta přijali změnu toho, co bylo rozhodnuto na generální kapitule v roce 2006, aby zachránili Bratrstvo před vnitřním rozdělením.
Jen Bůh ví, co se stane s Bratrstvem. Modlím se, aby se vrátilo ke svému minulému zápalu, bude to však těžké vrátit se k tomu, jaké věci byly.
Protože nejsem pospolu s Bratrstvem, mám potíž předložit nějaký zásadní názor. Z toho, co jsem slyšel a četl, jsem přesvědčen, že Bratrstvo se bude snažit dojít nestálé rovnováhy skládající se z legálnosti a věrnosti. Budou však bojovat na půdě zvolené nepřítelem. Z taktického hlediska to není příliš chytré. Svoboda kázat proti Svatému stolci zůstane paralyzována a je paralyzována. Co víc, zdá se, že biskup Fellay myslí odlišně než arcibiskup Lefebvre, navzdory tomu, že to popírá. To je pro FSSPX fatální.
11. Důstojný otče, můžeme hovořit o skutečném a opravdovém liberalismu v FSSPX nebo by to bylo přehánění?
Při přibližování se Římu se nelze vyhnout liberalismu.
12. Otče, jak byste definoval Odpor a jak vidíte jeho budoucnost?
Definoval bych jej jako věrnost arcibiskupu Lefebvrovi a biskupu de Castro Mayerovi. Odpor je Tradice, nebo je duševně nejzdravější část Tradice, nebo přinejmenším část Tradice, která jasně odmítá ideu praktické dohody, aniž by se Řím vrátil k Tradici.
Budoucnost Odporu je věrnost arcibiskupu Lefebvrovi a biskupu de Castro Mayerovi, nebo jinak řečeno, nauce neomylného Magisteria Církve. Díky Bohu, že máme s námi biskupa Williamsona a biskupa Faureho, protože oni byli vybráni arcibiskupem Lefebvrem a byli vždy věrnými učedníky zakladatele Bratrstva sv. Pia X.
13. Jaké budou vaše priority jakožto biskupa?
Poskytovat svátosti a zajistit hlásání Víry.
14. Jaké bude motto vašeho erbu a jeho smysl?
Motto bude „Veritatem Dilexisti“ (Upřímnost jest ti milá) převzaté z Žalmu 50. Erbem je zadní strana zázračné medailky s 12 hvězdami (12 článků Vyznání víry a 12 apoštolů), Kříž, písmeno „M“ jako Nejblahoslavenější Panna Maria a Nejsvětější Srdce.
Na počátku měla Brazílie jméno „Země Svatého Kříže“. To je také jméno našeho kláštera.
Naše kongregace byla naším zakladatelem P. Jeanem Baptistem Muardem v 19. století zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Mariinu.
15. Chtěl byste, důstojný otče, na konec poslat vzkaz tradicionalistům, zvláště Odporu?
Vzkaz? Studujte díla arcibiskupa Lefebvra a učte se z jeho příkladu. Arcibiskup Lefebvre je dalším P. Le Flochem a P. Le Floch je Magisteriem; on je láskou k Magisteriu Církve. Jedině tak může být liberalismus a modernismus překonán.
Mimo to čtěte a snažte se pochopit velké antiliberální autory, zvláště ty, kteří chápou omyly moderního světa, jako biskup de Castro Mayer, arcibiskup Lefebvre a také biskup Tissier, který precizně vysvětluje podivnou teologii Benedikta XVI., a který nám dal biografii arcibiskupa Lefebvra, A to ani nezmiňuji dávné autory, jejichž seznam by zde byl příliš dlouhý. Pamatujte na biskupa Vitala, velkého brazilského biskupa a přítele Msgr. Ségura, který energicky bojoval proti zednářům a kvůli tomu byl uvězněn a pravděpodobně otráven, protože zemřel krátce poté, co byl z vězení propuštěn kvůli vážným zažívacím problémům. Pamatujte také na Msgr. Pia a Brazilci na Gustava Corcaa, jehož kniha „O Século do Nada“ (Věk ničeho) by měli všichni znát. Corcao chápal zlo doby velmi dobře: lež. Proto řekl, že 20. století by se mělo nazývat věkem lži. Nápravným prostředkem toho je její pravý opak: „Veritatem dilexisti“.
Drahý otče, nesmírně děkujeme Bohu, Jeho Nejsvětější Matce, svatému Josefovi, ochránci Církve, a svatému Benediktovi za veliké požehnání, jež Odpor obdrží s vaším svěcením. Prosíme Boha, aby vám dal vysoce plodný episkopát. Vzdáváme vám mnoho díků, že jste přijal takovou závažnou odpovědnost, a biskupu Williamsonovi a biskupu Fauremu, protože vás vysvětí jako nástupce apoštolů. Deo gratias!
Překlad: D. Grof