sobota 20. února 2016

Komentář Eleison CDXLIX – Biskupové (2016)


Komentář Eleison CDXLIX – Biskupové (2016)
(449)
20. února 2016
 
BISKUPOVÉ
Od doby generální kapituly v červenci 2012, kdy se Bratrstvo sv. Pia X. pod vedením biskupa Fellayho rozhodně naklonilo ke kompromisní dohodě s koncilním Římem, lámali si tradiční katolíci hlavu nad tím, kde stojí druzí dva biskupové, biskup Tissier de Mallerais (BpT) a biskup de Galarreta (BpG), protože oba byli od té doby na veřejnosti dosti diskrétní. Avšak pevná slova, jež každý z nich vyslovil minulý měsíc, pozvedla naděje pro budoucnost FSSPX. Jsou tyto naděje oprávněné? Katolíci musí zůstat na pozoru...
Kázání pronesené BpT při biřmování 31. ledna v Saarbrückenu v Německu nemohlo být přímější a jasnější. Například: Při konfrontaci FSSPX s Římem, nesmí [FSSPX] nikdy jít do kompromisu nebo obojakosti. Nemůžeme nikdy vyjednávat s Římem, pokud představitelé Novocírkve (sic) lpí na omylech Druhého vatikánského koncilu. Jakýkoliv náš rozhovor s Římem musí být nedvojznačný a mít za svůj účel obrácení představitelů Novocírkve zpět k naší jediné pravdě katolické Tradice. Žádný kompromis nebo obojakost, dokud nepřekonají své koncilní omyly a neobrátí se zpět k Pravdě.
Obdivuhodná slova! Přímost není problémem BpT. Není žádným politikem, Bůh mu žehnej. Jeho problém je, že když přijde na to převést slova v činy, jeho „syndrom 50. let“ jej nutí uposlechnout svého představeného a zapadnout zpět do řady s politiky z vedení FSSPX v Menzingenu. Nic nenaznačuje, že toto tentokrát opět nenastane, ale můžeme se vždy modlit, aby, jak říká přísloví, se „dokonce i červ obrátil“. [Toto přísloví má v angličtině zhruba ten smysl, že i nejpoddajnější tvor se pomstí, je-li zahnán do kouta. – pozn. překl.] BpT je dalek být červem, ale skrývá se sám před sebou nebo opravdu nevidí úplný zlý úmysl jednání Menzingenu. V sázce není jen jednota a blaho FSSPX, ale katolická Víra.
Naopak BpG je politik. Bohužel nemáme úplný text jeho přednášky, kterou přednesl v Bailly ve Francii 17. ledna, protože však jeho přesná slova hrají roli, můžeme tedy jen citovat ze souhrnu jeho hlavních myšlenek: Poslední teologické a kanonické návrhy Říma na dohodu Řím-FSSPX zůstávají nepřijatelné, ale papež určitě chce dohodu a je dokonale schopen nebrat v úvahu své vlastní oficiální představitele a přivodit „jednostranné“ uznání FSSPX. Takové uznání by mohlo FSSPX rozhodně poškodit vnitřně, ale kdyby FSSPX neudělalo nic, aby jej získalo, pak ani není nic, co by s tím FSSPX bývalo mohlo dělat. Prozřetelnost však opět bude bdít nad arcibiskupovým dílem.
Ale, Vaše Excelence, Menzingen teď po mnoho let dělá vše, co může, aby skrze politické vyjednávání došel k oficiálnímu uznání ze strany Říma, a jeho případné „jednostranné“ dosažení by bylo pouhou přetvářkou k oklamání tradicionalistů, aby se zaprodalo FSSPX, pod pláštíkem tvrzení, bezpochyby s dovolením Říma za scénou, že to všechno byla chyba Říma. Faktem by však zůstalo, že arcibiskupovo Bratrstvo by nakonec bylo zrazeno, a vy se svým vlastním: „Ne, ne, tisíckrát ne.. ale možná, ano“, byste musel nést odpovědnost, že jste neudělal vše, co jste mohl a měl udělat, abyste jeho zradu zablokoval.
Stručně řečeno, ten systém nouzového osvětlení univerzální Církve v koncilní temnotě, jímž je FSSPX, sám poblikává a je v nebezpečí, že již nebude svítit. Proto je stále potřebný onen opravářský tým k udržení nouzového osvětlení, jímž je „Odpor“, a tento tým potřebuje dostatek dobrých správců. Je plánován třetí biskup pro „Odpor“, jako vloni na 19. března v klášteře poblíž Nova Friburgo v Brazílii. Je jím jeho představený P. Thomas Aquinas, věrný bojovník a veterán pokoncilní války za Víru. Ať je Bůh s ním, a se všemi pokornými a věrnými sluhy Božími.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof