čtvrtek 18. února 2016

„Ecclesiavakantismus“ – část I (2016)

 
„Ecclesiavakantismus“ – část I (2016)
Původní článek byl otištěn ve španělštině na blogu Non Possumus.
***
Mezi dvěma extrémy
Úzce spojený se sedesvakantismem je postoj nazývaný (nesprávně) „ecclesiavakantismus“, podle nějž ta organizace, kterou každý nazývá „katolickou Církví“, jí není, ale spíše je jinou společností nazývanou „koncilní církev“, zatímco skutečná katolická Církev je zredukována na zbytek (malé stádo) sestávající pouze z tradicionalistů v přímé opozici k hierarchii „koncilní církve“. „Koncilní církev“ nejen okupuje katolickou Církev, ale nahrazuje ji. Podobně jako radikální protestanti, i ecclesiavakantisté přicházejí s tím, že ztotožňují „celosvětovou náboženskou organizaci řízenou z Vatikánu“ se Satanovou synagogou antikrista nebo ženou ze Zjevení 17 a 18.
Na druhém konci škály (mezi těmi, kteří se mohou nazývat tradicionalisty) nacházíme Msgr. Fellayho a jiné příznivce dohody z FSSPX, kteří odmítají ideu, že „koncilní církev“ je něčím více než zlým duchem [tendencí] v rámci katolické Církve: „Avšak ona [katolická Církev] se skládá z celé té organizace. Na jedné straně musíme tuto organizaci nazývat svatá, a na druhou stranu nás šokuje a pobuřuje. (...) Katolická Církev je naší Církví. Žádnou jinou nemáme. Žádná jiná neexistuje. Bůh dovolil, že onemocněla. (...) Nemoc je nemoc; není Církví samotnou. Je [nemoc] v rámci Církve, ale Církev zůstává sama sebou. (...) Jistě, musíme bojovat s tou nemocí. Tato nemocná Církev je však skutečně Církví založenou Naším Pánem. Jen ona sama má příslib věčného života. Jen jí samé bylo přislíbeno, že brány pekelné jí nepřemohou.“ (Msgr. Fellay, DICI) „Do té míry, do jaké se od Druhého vatikánského koncilu odehrála „změna směřování“, používáme termín „koncilní církev“. Toto vyjádření je obecně chápáno nikoliv jako odlišný subjekt nebo podstata, ale spíše jako nový duch zavedený do Církve v době Druhého vatikánského koncilu, který vytváří překážku cíli Církve, jinak řečeno Tradici její víry a mravů. (...) Proto neexistují dvě Církve; v rámci Církve jen existuje antagonistické hnutí bojující proti Církvi zevnitř, pracující na neutralizaci Církve v jejím postupu tím, že brání naplnění cíle Církve.“ (P. Gleize, DICI)
Mezi těmito dvěma krajními pozicemi existuje středová pozice: tyto dvě církve jsou těsně propleteny, jako je zrno a plevy v Evangeliu. Sdílí tentýž materiální subjekt, jsou odlišné, ale ne oddělené. Člověk může říci, že „koncilní církev“ je jako zhoubný nádor v katolické Církvi. V hierarchii jsou formální heretici a materiální heretici. Věřící, kteří nejsou tradicionalisté, jsou obecně materiální heretici vedení do omylu a držení v něm duchovními, kteří, zaviněně či nezaviněně, hlásají koncilní omyly. Tento postoj vysvětlili dominikáni z Avrillé v článku s názvem „Jedna hierarchie pro dvě církve?“ a Msgr. Tissier de Mallerais ve svém článku „Existuje koncilní církev?“.
Dvojznačné
Výrazy, které nepodporují více, než jeden smysl, se nazývají jednoznačné. Opak nastává u nejednoznačných výrazů, které jsou ve filozofii nazývány dvojznačné. Například slovo „bank“ – banka [v angličtině] je matoucí, protože může znamenat druh místa k sezení; pracovní lavici; společnost, která provádí finanční transakce; budovu, kde tato společnost působí; medicinské skladovací zařízení; skupinu ryb; břeh atd.
Výraz „koncilní církev“ není jednoznačný, protože podporuje odlišné významy nebo smysly:
Dle prvního smyslu je „koncilní církevorganizací koncilního náboženství, která koexistuje s katolickou Církví v témže subjektu (vysvětlení dominikánů z Avrillé a Msgr. Tissiera). „Koncilní církev“ je plevami na pšeničném poli.
Dle druhého smyslu je „koncilní církevkatolickou Církví ve skutečné realitě, tj. [Církví] upadající či hnijící (ve svých lidských aspektech) v rukách modernistů, kteří ovládají Církev od Druhého vatikánského koncilu. „Koncilní církev“ je rozséváním zrna spolu s plevami. V tomto smyslu je protikladem „koncilní církve“ nikoliv „katolická Církev“, ale „předkoncilní Církev“.
Tyto první dva smysly „koncilní církve“ se vzájemně nevylučují, ale vylučují následující dva.
Ve třetím smyslu je „koncilní církev“ společností, kterou obecná veřejnost mylně identifikuje jako katolickou Církev. Tato společnost je v současnosti vedena Františkem a je všude známá jako „katolická“, přesto katolická není. Ani hierarchie, ani farníci, kteří do této organizace patří, nejsou jako takoví katolíky, ale koncilními heretiky. Skutečná katolická Církev je zredukována na úroveň domácností a jednotlivců a skládá se jen z tradicionalistických skupin oddělených od Říma, roztříštěných po světě. „Koncilní církev“ je pleva oddělená od zrna. Tento třetí smysl vylučuje ostatní tři, je zastáván mnoha sedesvakantisty a vede k sedesvakantismu a schizmatu.
Dle čtvrtého smyslu je „koncilní církevjen zlým duchem (liberálním a modernistickým) existujícím v rámci katolické Církve. „Koncilní církev“ je kazem nebo nemocí zrna. To zastává Msgr. Fellay, otec Gleize a příznivci dohody v FSSPX obecně. Tento čtvrtý smysl vylučuje ostatní tři. Všimněte si, že organizace nebo koncilní sekta je nesprávně nazývána „církev“, jako když mluvíme o „anglikánské církvi“, „luteránské církvi“ atd.
Ecclesiavakantismus a učení Církve
Jak dalece může člověk vpravit herezi do Církve? Do jaké míry může člověk zmenšit její viditelnost? Jaké jsou přesné limity poškození, jež může Církev utrpět u svých znaků jednoty, svatosti, všeobecnosti a apoštolskosti? To jsou vskutku obtížné otázky.
Nu, důkazní břemeno leží na všech typech ecclesiavakantistů, aby prokázali, že, navzdory skutečnosti, že (dle toho, co říkají) falešná a heretická koncilní církev nahrazuje po světě katolickou Církev a navzdory krajní malosti a nevýznamnosti (jak argumentují), na níž byla zredukována, ji brány pekelné nepřemohly a že Církev zůstává neochvějná, viditelná a stále si zachovává znaky jednoty, svatosti, všeobecnosti a apoštolskosti.
Podle nejkrajnějších ecclesiavakantistů znamená vítězství modernismu Druhého vatikánského koncilu to, že se Církev nyní nachází bez papeže, bez biskupů, bez kněží nebo jenom s hrstkou kněží nakažených modernistickými omyly a množstvím věřících tak zredukovaným, že čítá sotva několik set nebo několik tisíc. To se však rovná tomu říct, že brány pekelné Církev přemohly, protože podle neomylného Magisteria nemůže katolická Církev upadnout do té míry, že je zredukována na nepatrný zbytek, roztříštěný po světě, bez papeže a bez biskupů. Podle Prvního vatikánského koncilu je skutečně nemožné, aby byla Církev zredukována do takových krajností, protože tento koncil rozhodl, že, pro instituci založenou Kristem, papež bude mít trvalé nástupce, a on vždy pod sebou bude mít biskupy:
Nauka Církve
1)      Trvalost primátu je výslovně a přímo definována na Prvním vatikánském koncilu (D 1824s). [D 1825 Kánon. „Kdo by tedy řekl, že není z ustanovení samého Christa Pána čili právem božským, že blažený Petr v primátu nad veškerou Církví má neustálé nástupce ... proklet buď.“]
2)      Trvalost Církve je výslovně, ale nepřímo, definována na tomtéž koncilu (D 1821- 1824s).
3)      Trvalost hierarchie je nepřímo definována Prvním vatikánským koncilem. Ve skutečnosti výslovně definoval trvalost primátu (D 1824s). Je to tak, že definoval, že je pro primát typické, že má své vlastní podřízené a že vládne kněžím či biskupům univerzální Církve (D 1827-1831). Vždy budou existovat kněží či biskupové podřízení primátu. Totéž se výslovně učí v úvodu ke Konstituci o Církvi (D 1821).
(Sacrae Summa Theologica otců Společnosti Ježíšovi, BAC, 1955, trat. III, „Od Církve Ježíše Krista“, str. 595-596).
Některé námitky
1.                  Slova Našeho Pána v Lukášově evangeliu 18:8: „Nalezne však Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Dnes prakticky neexistuje žádná víra na světě. Odhaduje se, že věrní tradicionalisté představují více či méně 0,01% všech katolických věřících. Zbývajících 99,9% ztratilo víru vyznáváním koncilní hereze a již nepatří do pravé Církve. To, co tedy obyčejní lidé nazývají „katolickou Církví“, není nic víc než nekatolická sekta, a pravá Církev přežívá v těch, kteří jsou vně této „koncilní církve“.
Odpověď: Existuje „většina katolíků, koncilních ze zvyku, [s] duchem konformismu nebo poklidu, kteří, jak bylo výše řečeno, patří do „koncilní církve“ jen materiálně.“ (Msgr. Tissier v „Sel de la Terre č. 85) Ale k vyloučení z Církve potřebujeme ne jen materiální herezi, ale i formální herezi (1). Proto si velká většina těch, kteří se nazývají katolíky, navzdory své materiální herezi, zachovává katolickou víru a nadále je součástí katolické Církve.
2.                  Tentýž biskup Tissier řekl v tomto článku následující: „A co kromě této vulgární koncilní církve zbývá z katolické Církve? Odpovídáme, že katolická Církev, byť zredukovaná na skromný počet duševně zdravých věřících tvořících její „zdravou část“, a možná jednoho věrného biskupa, jak tomu může být podle otce Emmanuela u Církve na konci času, zůstane Církví katolickou.“ Nu, to je stav Církve dnes. Církev nadále existuje jen ve zbytku tradicionalistů, nikoliv v oficiální struktuře „koncilní církve“.
Odpověď: V tomtéž článku biskup Tissier zastává názor, že koncilní církev a katolická Církev koexistují ve stejném subjektu, proto má citát [v kurzivě výše] doplněno „s“. Všimněte si také, že otec Emmanuel, přinejmenším ve hře „Drama konce časů“, neříká, že Církev bude někdy zredukována na jednoho věrného biskupa (viz citát z Prvního vatikánského koncilu výše).
3.                  Známá slova kardinála Pieho (v proslovu při přijetí relikvií Sv. Emiliana, biskupa nantského, 8.11.1859) ... „Jak se svět blíží ke svému konci (...), Církev, společnost zajisté vždy viditelná, bude čím dál více redukována na úroveň jednotlivců a domácností.“ Toho jsme dnes svědky. Pravá Církev je Církev, která je v současnosti zredukována na tuto úroveň jednotlivců a domácností, která je výlučně tvořená tradicionalisty v opozici vůči „koncilní církvi“, podvodnici, která se jeví být pravou katolickou Církví.
Odpověď: Kardinál Pie hovořil o vážném úpadku v Církvi, nikoliv o tom, že katolická Církev bude ztělesněna jinou organizací.
4.                   Slova Naší Paní z La Salette: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“
Odpověď: Za prvé, musím zmínit, že soukromá zjevení nejsou mezi prameny teologů („locis theologicis“), to jest „zdroji teologického vědění, ani aby objevily, ani aby posoudily, co bylo již nalezeno, a nemají žádné místo mezi kategoriemi argumentů k prokazování nebo vyvracení“ (Summa Theologica Sacrae, BAC 1955, svazek I, str. 20). Za druhé, onen citát není v původní verzi z roku 1851, takže jej lze považovat za pochybný. Za třetí, i kdyby byl tento citát autentický, interpretace ecclesiavakantistů není jediná možná. Za čtvrté, Svatý stolec se nemůže odchýlit natolik, že se nějak stane sídlem Antikrista (viz citace neomylného Magisteria Prvního vatikánského koncilu).
5.                  Slova exorcismu Lva XIII.: „...postavili trůn své odporné bezbožnosti plné záludnosti, aby rozptýlili stádo, zatímco bijí pastýře.“
Odpověď: Tato slova nemohou být vykládána jako, že tento trůn nahradil Svatý stolec.
6.                  Náboženství Druhého vatikánského koncilu je náboženství jasně odlišné a dokonce odporující katolickému náboženství. Je nemožné, aby toto náboženství existovalo v rámci katolické Církve, je nemožné, aby obě náboženství existovala ve stejném subjektu, ve stejné organizaci. Proto jsou „koncilní církev“ a katolická Církev oddělené.
Odpověď: 1) Omyl tohoto uvažování je v tom, že se za stejné nebo shodné považují termíny náboženství a církev (oba nejsou dvojznačné). V nejširším smyslu je „církev“ organizací lidí, kteří vyznávají nějakou formu „křesťanského náboženství“. Člověk může vyznávat mylné koncilní náboženství nevinně a dopouštět se pouze materiální hereze, a protože pokřtěná osoba, která se dopouští materiální hereze, nepřestává patřit do Církve, stejně může „koncilní náboženství existovat v rámci katolické Církve.“ 2) Také svatý Pius X. nazval modernisty „tajnou organizací“ (Motu Proprio Sacrorum Antistitum, 1910), která se skrývá „v samém lůně a středu Církve“ (Pascendi, 1907).
7.                  Námitka z opačného konce: „Jestliže budu následovat vaši logiku, musím dojít k závěru, že koncilní církev existuje jako schizmatická sekta, formálně odlišná od katolické Církve. Všichni členové tudíž jsou přinejmenším schizmatiky; jsou mimo Církev; nemůžeme jim podávat svátosti, dokud se veřejně nezřeknou koncilních papežů jako antipapežů“ ... (P. Gleize v rozhovoru pro DICI 7.6.2013)
Odpověď: 1) To, že koncilní církev existuje jako schizmatická sekta, formálně odlišná od katolické Církve, ji nezabraňuje koexistovat spolu s ní v témže subjektu, obě mají stejnou materiální příčinu. 2) Katolík, který je materiálním schizmatikem, není kvůli tomu mimo Církev, jedině pokud je ve formálním schizmatu.
Poznámky:
1)      Je jednomyslným soudem mezi katolíky, že formální a zjevní heretici nejsou údy těla Církve.“ (Sacrae Theologiae Summa, B.A.C., 1955, Trat. III, „Církev Ježíše Krista“, str. 847) „Ačkoliv jsou veřejní odpadlíci a heretici, schizmatici a excommunicati vitandi mimo organizaci Církve, přesto je jejich vztah k Církvi zásadně odlišný od nepokřtěných. Protože je křestní charakter, který má za účinek začlenění do Církve, nezničitelný, pokřtěná osoba, navzdory tomu, že přestala být členem Církve, se nemůže zcela oddělit od Církve, aby bylo každé pouto s Církví rozpuštěno. Povinnosti vyvstávající z přijetí křtu zůstávají, i když je požívání práv s tím spojených odebráno kvůli trestu. Tak si Církev nárokuje jurisdikci nad pokřtěnými osobami, které jsou od ní oddělené.“ (Ludwig Ott, Příručka dogmatické teologie, Herder, Barcelona, 1966, str. 467).
Překlad: D. Grof