úterý 23. února 2016

Ctihodný Holzhauser: Pátý a šestý věk Církve (2015)

 
Ctihodný Holzhauser: Pátý a šestý věk Církve (2015)
Ctihodný Bartoloměj Holzhauser se narodil v roce 1613 v Bavorsku. V jedenácti letech začal mít vidění Krista a Panny Marie. Později studoval teologii na jezuitské koleji, v roce 1639 se stal knězem a psal knihy o askezi. Nadále měl vidění. V roce 1646 svá vidění a proroctví sepsal. Mimo jiné podal také svůj výklad sedmi věků Církve. Článek obsahuje výňatky z popisů k pátému a šestému věku.
Pátý věk: Od papeže Lva X. až po budoucího „svatého papeže a Velkého monarchu“ jak jsou naznačeni v listu biskupovi v Sardách (Zjevení sv. Jana). Za papeže Lva X. začal Luther protestantskou reformaci v roce 1517 a tento věk podle výkladu vrcholí v naší době.
Šestý věk: Věk míru a útěchy, jak je naznačen v listu biskupovi ve Filadelfii (Zjevení sv. Jana). Tento věk začíná po „velkém trestu“, kdy je Satanova moc zlomena. Za tohoto věku vládne světu svatý papež a Velký monarcha.
***
„Pátý věk Církve, který začal zhruba v roce 1520, skončí příchodem svatého papeže a mocného Monarchy, který je nazván „Božím pomocníkem“, protože vše obnoví [v Kristu]...“ (1)
„Pátý věk je věkem neštěstí, soužení, ponížení a chudoby Církve. Ježíš Kristus očistí Svůj lid skrze kruté války, hladomor, morové rány, epidemie a jiné strašlivé pohromy. Také postihne a oslabí latinskou Církev mnoha herezemi. Je to věk odpadnutí, pohrom a vyhlazení. Ti křesťané, kteří přežijí meč, epidemie a hladomory, budou na zemi nepočetní. Národy budou bojovat proti národům a budou zpustošeny bratrovražednými rozbroji...“ (2)
„Během tohoto věku Boží moudrost provází Církev několika způsoby: 1) trestáním Církve, aby ji bohatství úplně nezkazilo; 2) ustanovením Tridentského koncilu jako světla v temnotě, aby křesťané, kteří uvidí světlo, věděli čemu věřit; 3) postavením sv. Ignáce a jeho Tovaryšstva do protikladu k Lutherovi a jiným heretikům; 4) přinesením Víry...do vzdálených zemí...“ (3)
„Nemáme se během tohoto věku bát, že mohamedáni znovu přijdou a budou osnovat své hrozivé úklady proti latinské Církvi?...“ (4)
„Během tohoto věku budou mnozí lidé zneužívat svěřenou jim svobodu svědomí. O takových lidech mluvil apoštol Juda, když řekl: ´Tito lidé se rouhají čemukoliv, co nechápou; a zkazí cokoliv, co znají, přirozeně, jako to činí nerozumná zvířata... Hodují bez omezení a vykrmují se, remcalové řídící se svými chtíči; jejich ústa pronášejí pyšné věci, obdivují lidi kvůli prospěchu; přinášejí rozdělení, smysloví lidé, kteří nemají ducha.´“ (5)
„Během tohoto nešťastného věku nastane ledabylost v zásadách Božích i lidských. Kázeň bude trpět. Posvátné kánony budou zcela ignorovány a klérus nebude respektovat zákony Církve. Každý bude strháván a veden k tomu věřit a dělat na co má chuť dle způsobů těla...“ (6)
„Budou se vysmívat křesťanské prostotě; budou ji nazývat bláznovstvím a hloupostí, budou však mít nejvyšší mínění o pokročilém vědění a dovednostech, pomocí nichž budou zásady práva, pravidla morálky, svaté kánony a náboženská dogmata zastřena nesmyslnými otázkami a spletitými argumenty. V důsledku toho vůbec žádná zásada, jakkoliv může být posvátná, autentická, starobylá a jistá, nezůstane oproštěna od cenzury, kritiky, falešných výkladů, úprav a překračování ze strany člověka...“ (7)
„Je to zlá doba, století plné nebezpečí a pohrom... Hereze je všude a stoupenci hereze jsou takřka všude u moci. Biskupové, preláti a kněží říkají, že činí svou povinnost, že jsou bdělí a že žijí tak, jak v životě přísluší jejich stavu. Podobně proto hledají všechny výmluvy. Bůh však dopustí velké zlo proti Své Církvi: Heretici a tyrani přijdou náhle a neočekávaně; vniknou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zanechají Řím zpustošený; spálí kostely a zničí vše...“ (8)
„Šestý věk se započíná s mocným Monarchou a svatým papežem, jak bylo dříve zmíněno, a bude trvat do objevení se Antikrista. Tento šestý věk Církve – ´doba útěchy´ - začíná se svatým papežem a mocným císařem a uzavírá se Antikristem. Bude to věk útěchy, v němž Bůh utěší Svou Církev po mnoha umrtvováních a trápeních, jež přetrpěla v pátém věku, protože všechny národy budou dovedeny k jednotě pravé katolické víry. Kněžství bude vzkvétat více než kdy dřív a lidé budou se vší péčí usilovat o království Boží. Bůh dá Církvi dobré pastýře. Povolání budou hojná jako nikdy předtím a všichni lidé budou usilovat jen o království Boží a o Jeho spravedlnost. Lidé budou žít v míru a ten bude zaručen, protože lidé uzavřou mír s Bohem. Budou žít pod ochranou Velkého monarchy a jeho nástupců...“ (9)
„Velký monarcha přijde, až bude latinská Církev zpustošená, pokořená a postižená mnoha herezemi...“ (10)
„Šestý věk světa, který se počíná osvobozením izraelského národa a obnovou Chrámu a města Jeruzaléma, bude trvat až do příchodu Ježíše Krista... Protože stejně tak v tomto věku bude lid Izraele do velké míry utěšen Hospodinem, naším Bohem, který jej vyvede z babylonského zajetí. Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“ (11)
 Anděl je Velký monarcha; z nebe znamená, že bude katolický; oděný oblaky naznačuje, že bude pokorný a skromný; duha [znamená], že přinese světu mír; sluneční svit se vztahuje k jeho moudrosti, vlohám a titulu; nohy odkazují na jeho moc a zápal; otevřená kniha, že bude vládnout spravedlivě; pravá a levá noha, že bude uplatňovat svou moc po celém světě; lví hlas, že nažene strach zlým. Zlatá koruna odkazuje na jeho Svatou říši římskou (německou); šavle znamená jeho vítěznou armádu; další anděl se vztahuje k papeži (andělský pastýř). Jiní andělé jsou druzí pomocníci Velkého monarchy, kteří mu pomohou rozdrtit Turky...“ (12) [viz symboly ve Zjevení sv. Jana]
„Během pátého věku jsme viděli jen pohromy a pustošení, útlak katolíků ze strany tyranů a heretiků, popravy králů a spiknutí k ustavení republik, rukou Všemohoucího Boha však nastane tak skvělá změna během šestého věku, že si ji nikdo lidsky neumí představit. Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vykoření všechny republiky. Vše podrobí této autoritě a prokáže velkou horlivost pro pravou Kristovu Církev. Říše mohamedánů bude zničena a monarcha bude vládnout na Východě stejně jako na Západě. Všechny národy budou uctívat Boha v pravé a katolické římské víře. Na zemi bude mnoho světců a učitelů Církve. Mír zavládne nad celou zemí, protože Bůh před dobou Syna záhuby spoutá Satana na mnoho let.
Nikdo nebude moci překroutit slovo Boží, protože během šestého věku proběhne ekumenický koncil, který bude největším ze všech koncilů. Z milosti Boží, mocí velkého Monarchy, autoritou Svatého otce a skrze jednotu všech nejzbožnějších vladařů budou všechen ateismus a hereze vypuzeny ze země. Koncil bude definovat pravý smysl Písma svatého a ten bude milován a přijímán všemi.“ (13)
„Až bude vše zničeno válkou, až budou katolíci tvrdě utlačováni zrádnými souvěrci a heretiky, pak ruka Boží učiní úžasnou změnu, něco zjevně nemožného dle lidského chápání. Povstane udatný monarcha pomazaný Bohem. Bude katolíkem, potomkem Ludvíka IX., přesto i potomkem staré říšské německé rodiny, narozeným v exilu.
Bude svrchovaně vládnout ve světských záležitostech. Papež bude ve stejné době svrchovaně vládnout v duchovních záležitostech. Pronásledování přestane a zavládne spravedlnost. Náboženství se zdá být potlačované, ale změnami celých království bude upevněno... On vykoření mylné nauky a zničí vládu muslimů. Jeho panství se bude rozkládat od Východu na Západ. Všechny národy budou uctívat Boha, svého Pána, dle katolické nauky. Bude mnoho moudrých a spravedlivých lidí. Lidé budou milovat spravedlnost, a mír zavládne nad celou zemí, protože Božská moc spoutá Satana na mnoho let až do příchodu Syna záhuby.“ (14)
„Vláda Velkého vládce se může srovnávat s vládou císaře Augusta, který se stal císařem po svém vítězství nad svými nepřáteli, čímž dal světu mír; a také s vládou Konstantina Velikého, který byl poslán Bohem po těžkém pronásledování, aby mu svěřil Církev i stát. Svými vítězstvími na moři i na zemi si podrobil Římskou říši, jíž pak vládl v pokoji.“ (15)
„Kvůli strašlivé válce bude Německo bědovat, Francie bude příčinou všeho trápení, Německo bude strašlivě raněno, všichni budou zbídačeni. Anglie bude mnoho trpět. Král bude zavražděn.“ (16)
„Poté, co zpustošení v Anglii dosáhlo svého vrcholu, bude obnoven mír a Anglie se vrátí ke katolické víře s větším zápalem než předtím...“ (17)
„Velký monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nezdolatelný...“ (18) „Pátý věk se datuje od vlády Karla V. do vlády Velkého monarchy...“ (19)
„[Po světové válce] přijde nový věk, v němž dva mocní budou čelit jeden druhému. Pře mezi těmito dvěma započne v druhé polovině 20. století. Vyvrátí hory a zanese řeky. Přijde velká změna, taková, jakou žádný smrtelník nebude očekávat; nebe a peklo se utkají v tomto boji, staré státy zahynou a světlo a temnota se postaví proti sobě s meči, ale budou to meče odlišného druhu. Těmito meči bude možné krájet oblohu a rozštěpit zemi. Velký nářek přijde na celé lidstvo a jen malá skupina přežije bouři, nákazu a hrůzu. A ani jeden z těch protivníků nezvítězí ani nebude poražen. Oba mocní budou ležet na zemi a začne existovat nové lidstvo. Bůh vlastní klíč ke všemu. Požehnaný je ten, kdo jej pak bude moci chválit, když dodržel všechna jeho přikázání. A velký monarcha světa vytvoří nové zákony pro nové lidstvo a zapříčiní, že započne nový věk, v němž bude jen jedno stádo a jeden pastýř a mír bude mít dlouhé, dlouhé trvání ke slávě Boží v nebi i na zemi...“ (20)
„Velký monarcha bude také vládnout nad všemi šelmami země, to jest nad barbarskými národy, nad vzpurnými národy, nad heretickými republikami a nad všemi lidmi ovládanými svými zlými vášněmi...“ (21)
„V tomto věku bude známa spojitost s šestým Duchem Pána, to jest Duchem Moudrosti, který v té době Bůh rozšiřuje nad vším povrchem země. Protože lidé se budou bát Hospodina svého Boha, budou poslušni zákona a budou mu s celým srdcem sloužit. Věda na zemi se zmnoží a bude naplněna. Písmo svaté bude jednomyslně chápáno bez rozporů a bez omylů herezí. Lidé budou osvícení v přírodních vědách i v církevních vědách...“ (22)
„Nakonec šestá církev, církev ve Filadelfii je typem šestého věku, protože Filadelfia znamená přátelství bratrů, a opětovné střežení dědictví v jednotě s Pánem. Všechny tyto rysy se dokonale scházejí v šestém věku, v němž [lidé] budou mít lásku, svornost a dokonalý mír a v němž mocný Monarcha bude muset považovat takřka celý svět za své dědictví. Vysvobodí zemi s pomocí Hospodina svého Boha od všech svých nepřátel, z ruin a od všeho zlého...“ (23)
Poznámky:
1. Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis  1850, str. 69 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 271

2. tamtéž str. 331

3. Yves Dupont, Catholic Prophecy (Tan Books and Publishers 1970) str. 39
4. Bartholomew Holzhauser, Apocalypsins  1850, str. 69 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 332

5. Yves Dupont, Catholic Prophecy (Tan Books and Publishers 1970) str. 39

6 Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis  1850, str. 69 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 333

7. tamtéž

8. tamtéž str. 337

9. Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis  1850, str. 69 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 337

10. William Von Peters The Siri Thesis založeno na díle pana Gary Giuffre

11. Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646

12. Rev R. Gerald. Culleton The Prophets and Our Times  (Tan Books and Publishers 1941) str. 172

13. Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis  1850, str. 69 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 337-338

14. Bartholomew Holzhauser Visions  1646

15. Rev R. Gerald. Culleton The Prophets and Our Times  (Tan Books and Publishers 1941) str. 171

16. tamtéž str. 172

17. Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis  1850, str. 70 citováno Desmondem A. Birchem, Trial Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist, (Queenship Publishing. 1996) str. 341-342

18. Rev R. Gerald. Culleton The Prophets and Our Times  (Tan Books and Publishers 1941) str. 172

19. tamtéž

20. Ven Bartholomew Holzhauser, Visions 1646

21. tamtéž

22. tamtéž

23. tamtéž

Zdroj:
CathInfo
Překlad: D. Grof