čtvrtek 19. ledna 2017

Neo-FSSPX (2016)

 
Neo-FSSPX (2016)
24. listopadu 2016
Petrus Romanus
Často se podotýká, že Bratrstvo sv. Pia X. by mělo souhlasit s dohodou s koncilní církví, protože modernistický Řím je ochoten přijmout je, „jací jsou“. Mnozí věřící Bratrstva na toto tvrzení skočí, protože generální představený Bratrstva, biskup Bernard Fellay, opakovaně řekl, že FSSPX se, pokud bude uzavřena dohoda, nezmění. Tečka!
Taková slepá důvěra je nebezpečná. Dědičný hřích, lidské ohledy a liberalismus jsou ohromně silné. Biskup může, jak chce říkat, že se nezmění, ale dějiny dosvědčují skutečnost, že jen nemnozí jsou toho schopní.
Skutečnost je taková, že Bratrstvo se již změnilo. V nějakém budoucím příspěvku probereme, jak se změnilo. Pro teď chceme upozornit na určité rysy, znaky a vzorce chování mezi věřícími Bratrstva, jež se objevují a naznačují, že se zformovalo nové Bratrstvo, Bratrstvo docela odlišné od starého Bratrstva. Jak říká Písmo svaté: „Po ovoci jejich poznáte je.“
Za prvé a především se zde dnes mezi věřícími Bratrstva objevuje nepřiměřený stupeň důvěry a obdivu vůči biskupu Fellaymu. Je takřka všeobecně vnímán jako druhý příchod arcibiskupa [Lefebvra]. „Věřím, že udělá správnou věc. Je tu už tak dlouho. Ví, o co Římu jde.“ Cožpak to není věta, kterou není neobvyklé dnes slyšet? Dětinský obdiv vůči generálnímu představenému překonávají jen novokatolíci a jejich exaltovaná chvála papeže Jana Pavla II. Kult osobnosti nepochybně pronikl do Tradice.
Za druhé, před méně než dekádou Bratrstvo veřejně řeklo, že krize v Církvi může být ukončena jedině, jestliže se Řím vrátí k Tradici. Dnes člověk často slyší něco jako: „Nemůžeme očekávat, že se Řím obrátí přes noc. To je pošetilé snění. Až budeme regularizovaní, přilákáme mnoho lidí a budeme vlivnější. Musíme být praktičtí lidé.“ To je naivní myšlení. Je to výsledek liberalismu. Naturalismus nahrazuje nadpřirozené a moudrost člověka nahrazuje moudrost Boží.
Za třetí, kněží a vůdcové Bratrstva dnes používají termín „opatrnost“ ad nauseam. Opatrnost sem, opatrnost tam. Louis Veuillot, velký francouzský antiliberál 19. století, kdysi napsal, že liberalismus „glorifikuje opatrnost až k bláznovství, až ke zradě pravdy“. Dále tvrdil, že liberální katolík říká těm, kteří jsou vnímáni jako radikálnější: „Zamýšlíte hlásat teokracii? Chcete, abychom všichni zkameněli? Člověk nemůže neslyšet ta slova a nevzpomenout si na způsob, jakým Bratrstvo jednalo vůči biskupu Williamsonovi, když pronesl své poznámky o druhé světové válce. Jak se zdá, FSSPX dnešních dnů se více zajímá o ochranu svého image a získávání lidského respektu, než o hlásání pravdy.
Za čtvrté se zdá, že mnozí věřící Bratrstva dnes buď zapomněli, nebo prostě nevědí, co biskup Fellay řekl o „regularizaci“ před rokem 2012. Jeho poznámky o dohodě mezi Campos a Římem v minulosti v roce 2003 jsou dnes stoupencům Bratrstva prakticky neznámé. Skutečně, zeptejte se jich, co si myslí o názorech biskupa Fellayho na dohodu a nejspíš vám řeknou: „Podívejte, příteli, cokoliv tehdy řekl, je nutné chápat v kontextu, v němž je pronesl. Doba je teď jiná.“
Za páté, mnozí věřící Bratrstva jsou zcela ochotní pět chvály na skupiny jako jsou FSSP a Institut Krista Krále. Mimo to mnozí podporují The Remnant Newspaper, Church Militant.com, The Wanderer a Rorate Caeli mezi jinými. Jinak řečeno, věřící Bratrstva dnes rozšiřují ekumenismus na další tzv. tradicionalistické skupiny tím, že přehlížejí naše rozdíly a navrhují, abychom se dali dohromady kvůli boji proti modernismu v Církvi.
Za šesté, v politice existuje něco jako Godwinův zákon. Říká, že čím déle pokračuje politická debata, tím pravděpodobněji se v diskusi objeví přirovnání s Hitlerem či nacisty [k ukončení debaty]. Vytvořme termín „Williamsonův zákon“. Je nevyhnutelné, že když jste zapojeni do klidné racionální debaty s oddaným stoupencem Neo-FSSPX, budete obvinění, že jste a) proti biskupovi Fellaymu, b) pro biskupa Williamsona nebo c) přívrženec „Odporu“. Podobně tomu, jak se v amerických médiích používá slovo „antisemita“, tak i obvinění, že jste příznivec „Odporu“ nebo „pro biskupa Williamsona“ jsou zamýšlena k tomu, aby zcela utnula debatu. V podstatě jste překročili hranici a stali jste se nenapravitelnými. Vaše myšlenky nestojí za to, aby se jimi někdo dále zabýval.
Za sedmé, další věcí, kterou vám hodí do cesty, když jste byli označeni za příznivce „Odporu“ nebo, že jste „za biskupa Williamsona“, je obvinění, že jste sedesvakantista. Jestliže dnes odporujete dohodě s Římem, nemůžete podle příznivců Neo-FSSPX být ničím jiným než sedesvakantistou. Toto chabé pojmenování zrcadlí stejné chování, jaké vykazují novokatolíci vůči FSSPX obecně. „Ach, vy navštěvujete kapli Bratrstva? No tedy. Jste schizmatik! S vámi nemohu mít co do činění.“ Tyto paralely jsou ohromující, přátelé.
V nějakém budoucím příspěvku objasníme, proč se myšlení Neo-FSSPX spoléhá na tyto argumenty, z nichž většina jsou obranné mechanismy, jež jim mají zabránit kriticky přemýšlet o současném stavu Bratrstva. Pro teď si prostě uvědomte, že pokud máte některé z těchto rysů nebo zjišťujete, že se odvoláváte na tyto argumenty, nejste stoupenci Bratrstva sv. Pia X., jak jej založil arcibiskup Lefebvre, ale Bratrstva sv. Pia X., jak jej založil biskup Bernard Fellay.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof