čtvrtek 23. září 2021

Dopis o původu a době Antikrista (954)

Dopis o původu a době Antikrista (954)

Toto pojednání sepsal opat Adso z benediktinského kláštera z Montier-en-Der ve Francii mezi lety 949–954 na žádost francouzské královny Gerbergy Saské a popisuje detaily vzestupu a života Antikrista.

****

Chcete-li být informována o Antikristovi, první věcí je to, proč se tak nazývá. Je to proto, že bude dělat věci, které jsou proti Kristu. Kristus přišel jako pokorný člověk, on [Antikrist] přijde jako pyšný člověk. Kristus přišel, aby pozvedl nuzné a ospravedlnil hříšníky, on na druhou stranu nuzné vypudí a povýší hříšníky a pozvedne zlé. Vždy bude povyšovat neřesti v protikladu k ctnostem, vypudí zákon Evangelia, oživí uctívání démonů ve světě, bude usilovat o svou slávu a nazve se všemohoucím Bohem. Antikrist má pro svou zášť mnoho služebníků. Mnozí již existovali jako například Antiochos, Nero a Domitianus. Víme, že i v naší vlastní době existuje mnoho antikristů, protože kdokoliv, laik, klerik nebo mnich, který žije v rozporu se spravedlností a útočí na pravidla jeho způsobu života, a který se rouhá tomu, co je dobré, je antikristem, služebníkem Satana.

Podívejme se nyní na původ Antikrista. To, co říkám, jsem si nevymyslel ani sám nevytvořil, ale nalezl jsem to vše napsané v knihách při své pozorné četbě. Jak říkají naši autoři, Antikrist se narodí z židovského lidu z kmene Dan. Jak říká prorok: „Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce.“ Bude sedět na cestě jako had a bude na stezce, aby zranil ty, kteří kráčejí po stezkách spravedlnosti a aby je zabil jedem své špatnosti. Narodí se jako jiní lidé ze spojení matky a otce, nikoliv, jak někteří říkají, ze samotné panny. Přesto bude počat zcela v hříchu. Na začátku jeho početí vstoupí v onu chvíli ďábel do lůna jeho matky. Ďábelská moc jej bude hýčkat a chránit v lůně jeho matky a bude vždy s ním. Jako Duch Svatý vstoupil do matky Našeho Pána Ježíše Krista a zastínil ji svou mocí a naplnil ji Božstvím, aby počala z Ducha Svatého, a to, co se z ní zrodilo, bylo Božské a svaté, tak také ďábel sestoupí do matky Antikrista, zcela ji naplní, úplně ji pohltí, naprosto ji ovládne, úplně ji z nitra posedne, takže s ďáblovou pomocí počne prostřednictvím člověka, a to, co se z ní zrodí, bude naprosto zkažené, zcela zlé, úplně ztracené. Z tohoto důvodu je tento člověk nazván „Synem záhuby“, protože nakolik jen bude moct, zničí lidské plémě a sám bude posledního dne zničen.

Slyšela jste, jak se má narodit. Nyní poslyšte, kde se narodí. Tak, jako Náš Pán a Vykupitel předpověděl pro sebe Betlém jako místo, kde přijme lidství a narodí se pro nás, tak také ďábel znal místo vhodné pro onoho ztraceného člověka, který se nazývá Antikrist, místo, z něhož by měl přijít kořen všeho zla, konkrétně město Babylon. Antikrist se narodí v tomto městě, které bylo kdysi oslavovaným a nádherným pohanským střediskem a hlavním městem Perské říše. Říká se, že bude vychován a chráněn v městech Bethsaida a Korozain, městech, jimž Pán v Evangeliu vytýká, když říká: „Běda tobě, Korozain! Běda tobě, Bethsaido!“ Antikrist bude mít mágy, kouzelníky, hadače a čaroděje, kteří jej na pobídku ďábla budou vychovávat a vyučovat ve všem zlu, omylu a hříšném umění. Zlí duchové budou jeho vůdci, jeho trvalými společníky a neoddělitelnými souputníky. Poté půjde do Jeruzaléma a pomocí různého týrání bude zabíjet všechny křesťany, které nemůže obrátit pro svou věc. Vztyčí svůj trůn ve Svatém chrámu, protože Chrám, který vystavěl Bohu Šalamoun a byl zničen, obnoví v jeho původním stavu. Nechá se obřezat a bude předstírat, že je synem všemohoucího Boha.

Nejprve pro svou věc obrátí krále a vladaře a pak jejich prostřednictvím zbytek lidu. Bude napadat místa, po nichž kráčel Kristus Pán, a zničí to, co Pán proslavil. Poté vyšle posly a své kazatele do celého světa. Jeho učení a moc se bude rozprostírat „od moře k moři, od východu k západu“, od severu k jihu. Učiní také mnoho znamení a velkých a neslýchaných divů. Učiní, že bude strašlivým způsobem padat oheň z nebe, stromy náhle rozkvetou a uvadnou, moře se rozbouří a nečekaně zklidní. Způsobí, že živly budou mít různou formu, odkloní proud a tok masy vod, rozvíří vzduch větrem a všelikým nepokojem a vykoná nesčetné jiné úžasné činy. [Zdánlivě] vzkřísí mrtvé „takže by i vyvolené svedl v blud, kdyby bylo možno“. Protože když uvidí veliká znamení takové povahy, i ti, kdo jsou dokonalí a Bohem vyvolení, budou na pochybách, zda je, nebo není Kristem, který podle Písma svatého přijde na konci světa.

Vyvolá všeobecné pronásledování křesťanů a všech vyvolených. Sám se postaví proti věrným třemi způsoby, tj. prostřednictvím teroru, darů a divů. Těm, kteří v něj uvěří, dá mnoho zlata a stříbra. Ty, které nebude schopen podplatit dary, přemůže terorem. Ty, které nemůže přemoci terorem, se pokusí svést znameními a divy. Ty, které nemůže svést divy, bude krutě mučit a bídně je usmrtí před zraky všech. „Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude.“ „Tehdy … ať utekou na hory; a kdo je na střeše, nesestupuj, abys vzal něco ze svého domu.“ Pak každý věřící křesťan, který bude objeven, buď zapře Boha nebo, pokud zůstane věrný, zahyne mečem, prostřednictvím ohnivé pece, hadů nebo šelem, nebo prostřednictvím nějakého jiného druhu mučení. Toto strašlivé a děsivé soužení potrvá na celém světě tři a půl roku. „A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk, ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.“

Apoštol Pavel ve druhé kapitole v listu Soluňanům odhaluje dobu, kdy přijde Antikrist a kdy začne Soudný den („Prosíme však vás, bratři, v příčině příchodu Pána našeho Ježíše Krista“) na místě, kde říká: [den Páně nenastane], „leč prve přijde odpad a objeví se člověk hříchu, Syn záhuby“. Protože víme, že po Řecké říši nebo i po Perské říši, které byly obě ve své době velmi slavné a vzkvétaly nejvyšší mocí, nakonec po všech říších vznikla Římská říše, která byla nejsilnější ze všech a měla pod svou nadvládou všechna království světa. Všechny národy byly podrobeny Římanům a vzdávaly jim poctu. Proto apoštol Pavel říká, že Antikrist nepřijde na svět „leč prve přijde odpad“, tzn., dokud nejprve všechna království, která byla původně podrobena, neodpadnou od Římské říše. Tato doba ještě nenastala, protože i když můžeme vidět Římskou říši z větší části rozpadlou, dokud budou trvat králové Franků, kteří dnes právem vlastní Římskou říši, důstojnost Římské říše zcela nezanikne, protože přetrvá v jejích králích. Někteří naši učenci říkají, že jeden z králů Franků bude mít nově v držení Římskou říši. Bude žít v posledním čase a bude největším a posledním ze všech králů. Poté, co úspěšně vládnul své říši, přijde nakonec do Jeruzaléma a na Olivetské hoře odloží své žezlo a korunu. To bude konec a dovršení Římské a křesťanské říše.

Dle slov apoštola Pavla citovaných výše, bude Antikrist bezprostředně nadosah. A pak bude odhalen člověk hříchu, jmenovitě Antikrist. I když je to člověk, bude přesto zdrojem všech hříchů a Synem záhuby, to znamená synem ďábla nikoliv svou přirozeností, ale prostřednictvím nápodoby, protože bude ve všem plnit ďáblovu vůli. Plnost ďábelské moci a celé povahy zla v něm bude spočívat tělesným způsobem, protože se v něm bude skrývat veškerá hojnost zášti a ničemnosti.

„On je Nepřítelem“, tzn., že se protiví Kristu a všem jeho údům „a povyšovat se bude proti všemu, co slove bohem“, tzn. nad všemi pohanskými bohy, Herkulem, Apollem, Jupiterem, Merkurem, o nichž si pohané myslí, že jsou bohy. Antikrist bude pozdvižen nad tyto bohy, protože se učiní větším a silnějším než všichni z nich. Bude pozdvižen nejen nad tyto bohy, ale také nad vše „čemu se vzdává božská pocta“, tj. nad Nejsvětější Trojici, jíž jediné se má vzdávat božská pocta a má být uctívána celým stvořením. „Takže se posadí ve chrámě Božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.“

Jak jsme řekli výše, narodí se ve městě Babylonu, přijde do Jeruzaléma, nechá se obřezat a řekne Židům: „Já jsem Kristus, který vám byl přislíben a přišel vás spasit, abych vás mohl shromáždit a bránit vás, kteří jste diasporou.“ V tu dobu se všichni Židé kolem něj shluknou ve víře, že přijímají Boha, namísto toho však přijmou spíše ďábla. Antikrist se také „posadí ve chrámě Božím“, tj. v Církvi svaté, a ze všech křesťanů udělá mučedníky. Bude vyzdvižen a učiněn velkým, protože v něm bude ďábel, zdroj všeho zla, „který kraluje nad všemi syny pýchy“.

Pro případ, že Antikrist přijde náhle a bez varování a oklame a zničí celé lidské plémě svým omylem, budou před jeho příchodem posláni na svět dva velcí proroci Henoch a Eliáš. Budou bránit Boží věrné proti útoku Antikrista prostřednictvím Božích zbraní a budou poučovat, utěšovat a připravovat vyvolené pro bitvu prostřednictvím tří a půl let učení a kázání. Tito dva velicí proroci a učitelé obrátí syny Izraele, kteří budou v té době žít, na víru, a učiní jejich víru mezi vyvolenými nepřemožitelnou tváří v tvář soužení tak veliké bouře. V tu dobu se naplní to, co říká Písmo svaté: „Byť byl počet synů izraelských jako písek mořský, ostatek (toliko) bude spasen.“ Když po třech a půl letech zakončí své kázání, brzy vzplane pronásledování ze strany Antikrista. Nejprve pozvedne zbraně proti nim a zabije je, jak se píše ve Zjevení sv. Jana: „A když dokonají svědectví své, zdvihne válku proti nim šelma, která vystupuje z propasti, a přemůže je a usmrtí je.“ Poté, co zabije tyto dva, bude pronásledovat zbytek věřících a, buď z nich učiní slavné mučedníky, nebo z nich učiní odpadlíky. A každý, kdo v něj uvěří, obdrží jeho značku na čelo.

Protože jsme hovořili o jeho počátku, řekněme i jak skončí. Tento Antikrist, ďáblův syn a nejhorší pán zla, jak bylo řečeno, zamoří celý svět prostřednictvím velkého pronásledování a bude tři a půl roku trýznit celý Boží lid různými mukami. Poté, co zabil Eliáše a Henocha a mučednictvím korunoval i jiné, kteří vytrvají ve víře, přijde na něj nakonec Boží soud, jak píše sv. Pavel, když říká: „Pán Ježíš jej zahubí dechem úst svých.“ Ať jej zabije Pán Ježíš silou své vlastní moci, nebo jej zabije archanděl Michael, bude to skrze moc Našeho Pána Ježíše Krista a nikoliv mocí kteréhokoliv anděla nebo archanděla. Učitelé říkají, že Antikrist bude zabit na Olivetské hoře ve svém stanu a na svém trůnu, na místě protilehlém k místu, z něhož Pán vstoupil na nebesa. Měla byste vědět, že po zabití Antikrista nepřijde bezprostředně Soudný den, ani ihned nepřijde Pán soudit, ale jak jsme pochopili z knihy Daniel, Pán poskytne vyvoleným čtyřicet dní na pokání, protože byli svedeni Antikristem. Nikdo neví, kolik může zbývat času po skončení tohoto pokání, než přijde Pán soudit, a zůstává to v prozřetelnosti Boha, který bude soudit svět v onu hodinu, kterou po všechnu věčnost předurčil pro jeho soud.

Závěr

Takto jsem, Vaše výsosti, já, oddaný služebník, věrně naplnil to, co jste nařídila. I v jiných věcech jsem připraven uposlechnout to, co budete považovat za hodné nařídit.

Zdroj: Apocalyptic Theories

Překlad: D. Grof