sobota 6. února 2021

Komentář Eleison DCCVIII – Bělošská identita – I (2021)

Komentář Eleison DCCVIII – Bělošská identita – I (2021)

(708)

6. února 2021

BĚLOŠSKÁ IDENTITA – I

Jeden mladý bělošský pár, který čte tyto „Komentáře“ se chce vrátit do Církve, má to však zvláštní problém, který, jak se 31letý manžel domnívá, sdílí mnozí jeho vrstevníci: současný nedostatek identity pro bělochy. On i jeho žena mají některé německé předky a tak při hledání identity byli vážně přitahováni německým pohanstvím. Oba se však narodili jako katolíci, ale mají dojem, že jejich katolická výchova nebyla taková, jaká měla být. Otázky, na které se [ten muž] ptá, prokazují, že tomu tak je, ukazují ale i to, že hledá pravdu. Pokud tedy vytrvá ve svém hledání, může si být jistý, že jim Bůh dá odpovědi, které potřebují. Ptá se:

Je německé pohanství naší pravou identitou?

Ano i ne. Pravou identitou člověka je jít do nebe a být v blaženosti šťastný s Bohem po celou věčnost. Proto je tolik mladých (i starších) lidí tak hluboce nespokojených se svým současným materialistickým způsobem života – vědí, že jsou určení pro něco mnohem většího, ale nevědí, pro co. V německém pohanství je mnoho vznešeného, například opery Richarda Wagnera, ale je zcela neschopné dovést člověka do nebe, protože v sobě nemá žádnou nadpřirozenou milost. Jen milost nám může otevřít Boží nebe. A Boží milost je nám dostupná pouze skrze jediné pravé náboženství Boha, kterým je Římskokatolické náboženství. Pokud jej odmítnu, odmítám nebe. Toto náboženství, které vyznával například i Karel I. Veliký, vytvořilo Evropu a vytvořilo identitu všech bílých evropských národů. Hilaire Belloc (1870–1953) řekl: „Evropa je (katolická) Víra a Víra je Evropa“.

Křesťanství však bylo vymyšleno Židy?

Katolické náboženství nebylo vymyšleno žádným člověkem. Bylo „vymyšleno“ samotným Bohem od věčnosti a zjeveno lidem skrze Jeho Božího Syna Ježíše Krista, který byl jako člověk Židem, synem Marie, jemuž pomohl malý počet Židů založit katolickou Církev. Proto platí: Jan IV, 22. Byli to však také Židé – vůdci i lid (Mt. XXVII, 20) – kteří Ježíše ukřižovali. A velká část Židů od té doby nenávidí Krista a dělá, co umí, aby Jej dále ukřižovávala v Jeho Církvi. Nejlepší z Izraelitů tedy byli vynikajícími přáteli Boha, ale talmudisté jsou Jeho nesrovnatelnými nepřáteli. Je podstatné rozlišovat mezi Židy jako byl sv. Pavel a Židy jako byl Kaifáš. Existuje ohromný rozdíl mezi těmi, kteří přijímají Krista a těmi, kteří Jej odmítají. Všechno se vztahuje ke Kristu.

Cožpak však Nový zákon takříkajíc nehraje stejnou hru jako Starý zákon? Cožpak křesťané neuctívají Židy a nenásledují „plán“ a „pravidla“ Židů?

Křesťané uctívají Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého, Svatou Trojici, jak byla zjevena Bohem, Ježíšem Kristem. Je to zjevení dalece překonávající všechno to ostatní, co dali Židé dohromady. On byl Bůh. Oni byli jen lidé.

Proč tedy Bůh ve Starém zákoně tak chránil Židy a přesto jej tak rozzlobili?

Protože jim dal velkou roli, kterou měli hrát – připravit příchod Vykupitele na Zemi – a oni tento úkol vždy neplnili věrně. Naše podlá média a samotné slovo „antisemitismus“ naznačují, že Židé nemohou být nikdy špatní. Oni však skutečně mohou být velice špatní. Pak si zasluhují trest jako kdokoliv jiný.

Proč si však Bůh vybral Židy? A proč si vybral zvlášť Židy?

Musel si vybrat nějaké lidi, aby Vykupiteli poskytli lidskou Matku, rodinu, vesnici, lid a náboženskou praxi. Díky Marii, Josefovi, Nazarethu, Jeruzalémskému chrámu a mojžíšskému náboženství poskytli Židé nakonec Vykupiteli Jeho pozemský rámec, jen aby Jej [pak] z pýchy ukřižovali.

Proč konkrétně Židé? To je Boží tajemství. Znovu Belloc: „Jak podivné, že si Bůh vybral Židy!“

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof