sobota 13. února 2021

Komentář Eleison DCCIX – Bělošská identita – II (2021)

Komentář Eleison DCCIX – Bělošská identita – II (2021)

(709)

13. února 2021

BĚLOŠSKÁ IDENTITA – II

Pokračuje rozhovor s mladým bílým mužem dnešní doby, který hledá kým je, hledá svou identitu, který se však bojí hledat ji ve směru Krista, protože křesťanství se zdá podřízené judaismu, což křesťany činí níže postavenými. Přesto nevěří, že Kristus je méně významný než Starý zákon.

Dozvěděl jsem se, že Noe nebyl Žid! Kdy se tedy Nežidé odlišili od Židů?

Za Abraháma okolo roku 2000 př. Kr. Bůh stvořil Adama a Evu kolem roku 4000 př. Kr. Tisíc let lidstvo tak degenerovalo, že kolem roku 3000 př. Kr. Bůh vyvýšil Noeho, aby zachránil lidstvo před potopou světa, která byla nezbytná pro nový počátek lidstva díky pouhým osmi duším v arše. Po dalších tisíci letech byli lidé znovu zkažení, tentokrát si však Bůh vybral Abraháma, aby vytvořil plemeno lidí (budoucí Židy), kteří tím, že budou odděleni od zkaženosti zbytku lidí (budoucích Nežidů) budou vhodní k tomu, aby o dalších 2000 let později poskytli lidské zázemí Spasiteli neboli Mesiášovi všech lidí, Ježíši Kristovi. A tak byli Židé od Abraháma po Krista svým plemenem zvláštním Božím lidem, aby v budoucnu posloužili celému lidstvu. Když však Mesiáš přišel a vyjasnil, že Boží lid již nebude určen na základě plemene, ale víry, Židé se z uražené pýchy obrátili proti Bohu, zabili Jeho Mesiáše a stali se zvláštním lidem Satana.

Byli tedy Židé původci křesťanství?

Křesťanství je zčásti lidské, zčásti Božské. Boží část zcela přicházela a přichází od Nejsvětější Trojice, od Boha, a skrze Bohočlověka, Druhou osobu Nejsvětější Trojice, Ježíše Krista. Pouze lidská část, Maria, Josef, 12 apoštolů atd. pocházelo od Židů, jimž všichni křesťané dluží veliký dluh.

Je tedy křesťanství klamem Nežidů ze strany Židů?

Vůbec ne a nikdy nebylo, protože Bůh dal Židům, jakožto Svému nástroji, Svou Pravdu a spásu, aby ji dali Nežidům. Židé brzy poté z velké části opustili víru v Krista – což je tajemství nepravosti, pýcha – Nežidé však „popadli štafetu a běželi s ní celou cestu“ až ke Druhému vatikánskému koncilu (1962–1965), kdy v podstatě také opustili křesťanství – což je tajemství nepravosti předpověděné v Písmu sv. (Lk. XXI, 24).

Je tedy Nový zákon výtvorem Židů?

 Ano, ale jen ve velmi nevýznamném smyslu, kdy Bůh, aby na počátku křesťanství sdělil Židům a Nežidům velké nové pravdy ohledně spásy, jako v listech sv. Pavla, použil lidské mozky Židů. Brzy po těchto počátcích to však byli Nežidé, kteří převážili, a od té doby jen málo Židů sdělovalo tyto pravdy.

Jákob byl oblíbeným synem Izáka, Ezau neoblíbeným. Židé nazývají křesťany Ezauem. Mají pravdu, když křesťany v Božích očích pokládají za neoblíbené v porovnání se sebou?

Vůbec ne. Je tomu přesně naopak. Přečtěte si list Římanům IX, 6–9. Ezau je postavou neoblíbených Židů, protože z velké části odmítli a odmítají Jeho Syna, zatímco Jákob představuje oblíbené křesťany, kteří Jeho Syna přijali a přijímají. Sv. Pavel, pokud šlo o tuto zapeklitou otázku ohledně Židů a Nežidů, zápolil se zmatením v myšlení svých čtenářů ve třech velkých listech: Galaťanům, Římanům a Židům. Jeho učení je Slovem Božím, Písmem svatým, naprosto jasným a zcela autoritativním. Přečtěte si tyto listy.

Mají Židé pravdu, že jsou Nežidé hloupí?

Určitě, když Nežidé opustí Krista a Židé jim pak mohou snadno vládnout jako dnes. Když jsou však Nežidé věrní Kristu, což znamená, že jsou věrní Bohu a Pravdě, pak je nemohou oklamat ani Židé ani komunisté a tehdy vzkvétá pravá civilizace a je spaseno mnoho dalších duší jako ve středověku.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof