neděle 21. února 2021

Komentář Eleison DCCX – Bělošská identita – III (2021)

Komentář Eleison DCCX – Bělošská identita – III (2021)

(710)

20. února 2021

BĚLOŠSKÁ IDENTITA – III

To, že je dnes identita pro mnoho lidí takovým problémem (viz dvě předešlá vydání těchto „Komentářů“) je nepřirozeným stavem věcí. Něco je v nepořádku. Když lidé vedou normální život, mají přirozenou identitu, která odpovídá tomu, kým jsou a nikdy o ní možná ani nepřemýšlí. Dnes jsou však běloši odváděni od pravdy někým jiným, ale mohou vinit pouze sami sebe, a výsledkem je, že mají všechny druhy problémů, které nepotřebují. Zabere nám to ještě několik otázek, abychom se dostali k jádru věci:

Minulý týden jste řekl, že vše se vztahuje ke Kristu a že návrat k Němu by vyřešil všechny otázky ohledně identity. Miliardy nekřesťanů však nemají žádný problém s identitou. Miliardy nekřesťanů vedou normální a slušný život bez Krista. Proč by do něj měl být vnesen?

Křesťanství evidentně započalo ve Svaté zemi, ale díky apoštolům se rychle rozšířilo po celém známém světě: díky sv. Tomášovi do Indie, sv. Janovi a sv. Filipovi do Malé Asie, Bartolomějovi do Arménie, Matoušovi do Afriky, Tadeášovi do Persie atd. V každém z těchto regionů se toto nové náboženství mohlo uchytit stejně jako v Evropě díky Petrovi, Pavlovi, Ondřejovi a Jakubovi Většímu, jen Evropě však Bůh dal zvláštní přirozené dary a milosti obrácení, aby z Evropanů učinil misionáře světa. A tak zatímco Blízký Východ po 600 letech z velké části opustil křesťanství a přijal islám, Evropa – zvláště brzy Řím (Ř. I, 8) – byla naopak obdařena pravověrností a proslula jí, když Bůh předtím prostřednictvím Římské říše připravil celou Evropu na to, aby podpořila katolický osud Říma. Lze si troufnout říct, že v myšlení Boha jsou Evropa a Víra navzájem blízce totožné, což ukazuje, že Kristus je podstatnou částí zvláště evropské nebo bělošské identity.

A jakou úlohu v tom všem hráli Židi?

Správná otázka, protože ať je tomu jakkoliv, vždy mají v Božím myšlení zvláštní místo. Ve skutečnosti od počátku zuby nehty bojovali proti Církvi, jak čteme v listech sv. Pavla např. I Tes. II, 14–16. A byli to oni, kdo například přesvědčili římského císaře Klaudia (41–54 A.D.), aby pronásledoval křesťany. A jestliže v bílé rase vidí lid v minulosti nejvíce zodpovědný za úspěch náboženství Ježíše Krista, který trval mnoho století, není překvapením, pokud použijí všechnu moc, kterou si dodneška v politice, médiích, filmech a univerzitním světě vybudovali, aby očerňovali bělochy až do té míry, že cítí hanbu, že jsou bílí. Odtud plyne nedostatek identity pro bělochy.

Proč však běloši sami sebe nebrání, když jsou Božími bojovníky? Proč je Bůh opouští?

Odpovědí na obě otázky je, že je to proto, že oni opustili Jeho. Kdo může popřít, že velká většina bělochů dnes v Boha buď vůbec nevěří, nebo Jej už nebere vážně? A myslíte si, že si toho nevšimne? Znovu se zamyslete! Existuje staré pohanské přísloví, které nicméně odpovídá přirozenému zákonu: „Koho chtějí bohové zničit, učiní jej nejprve šíleným.“ Běloši dnes jsou slepí a sebevražedně šílení a všechny jejich národy jsou vedeny k šílenství. A jestliže jsou podle toho deptáni Židy, je to zcela jejich vina, že opustili Boha, který se o Své děti stará příliš na to, aby je nechal padnout do pekla, aniž by předtím neměly vážné problémy.

Jaká je tedy konečná odpověď?

Zapomeňte na identitu! Přemýšlejte o Našem Pánu Ježíši Kristu. Přemýšlejte o strašlivé smrti, kterou za vás a za mě vytrpěl. Obraťte se k Jeho Matce, aby se u Něj za vás úpěnlivě přimlouvala. Popadněte Její svatý růženec a modlete se alespoň pět tajemství denně. A proste ji, aby dosáhla zasvěcení Ruska Svému Neposkvrněnému Srdci, které jediné odemkne spásu lidstvu, která je v tuto chvíli problematičtější a každým dnem se uzavírá. Ona zvítězí. A Bůh vám žehnej.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof