středa 24. října 2018

Znamení konce časů (2018)

 
Znamení konce časů (2018)
2 Tim 3:1-5
Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé totiž budou sobečtí, hrabiví, chlubní, pyšní, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, nelaskaví, nesmířliví, nactiutrhační, nezdrženliví, neurvalí, dobrému nepřízniví, zrádní, lehkomyslní a domýšliví, budou milovati více rozkoše než Boha, na oko sice zbožní, ale podstatu zbožnosti budou zapírati. A těch se varuj!
Matouš 24:7
Neboť povstane národ proti národu, království proti království, a bude mor a hlad a zemětřesení v různých krajinách.
Matouš 24:1-5
A když vyšel Ježíš z chrámu, ubíral se tam odtud. I přistoupili k němu jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte to všecko? Vpravdě pravím vám: Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl rozmetán.“ A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedníci v ústraní a řekli: „Pověz nám, kdy to bude a co bude znamením tvého příchodu a konce světa?“ I odpověděl jim Ježíš: „Hleďte, ať vás nikdo nesvede! Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: ,Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Marek 13:32
O tom dni však nebo o té hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, toliko Otec.
Matouš 24:6
Budete slyšeti o válkách a pověsti o bojích. Hleďte, ať se nezaleknete, neboť to musí nastati; ale to ještě není konec.
Daniel 12:4
Ty pak, Danieli, uschovej řeči a zapečeť knihu až do času určeného; mnozí budou se jí probírati a vědění poroste.
Lukáš 21:11
A budou veliká zemětřesení v různých krajinách, hlad i mor; budou hrůzy a veliká znamení na nebi.
Matouš 24:14
A bude hlásáno toto evangelium o království (Božím) po celém světě na svědectví všem národům. Tehdy teprve přijde konec.
1 Tim. 4:1
Duch pak praví výslovně: V pozdějších časech odpadnou někteří od víry a přidrží se svůdných duchů a ďábelských nauk.
Zjevení 13:16-17
Všechny, malé i velké, bohaté i chudé, pány i otroky, přiměla [šelma] k tomu, aby si učinili znamení na své pravé ruce nebo na svém čele a aby nikdo nemohl (něco) koupiti nebo prodati, leda kdo měl znamení, buď jméno šelmy nebo číslo jejího jména
Lukáš 21:25
A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách a na zemi bude úzkost mezi národy pro nesnáze nad hukotem moře a příbojů…
Joel 2:28-32
Potom vyleji ducha svého na každého, kdo má tělo, prorokovati budou synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny míti budou a jinoši vaši vidění. Ano, i na své nevolníky a nevolnice v ty dny vyleji ducha svého. A učiním znamení na nebi i na zemi, krev a oheň a dým kouře. Slunce obrátí se ve tmu a měsíc v krev, prve nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Tehdy každý, kdo vzývati bude jméno Hospodinovo, spasen bude; neboť na hoře Sionu a v Jerusalemě bude spása, jak byl řekl Hospodin; ke zbytkům (zachráněných) bude patřit, koho povolá Hospodin.
Matouš 24:11
A vystoupí mnoho nepravých proroků a svedou mnohé.
Lukáš 21:36
Bděte tedy a modlete se v každé době, abyste se stali hodnými ujíti všemu tomu, co se bude díti, a postaviti se před Syna člověka!
Matouš 24:36
Zjevení 3:3
Proto pomni, jak jsi přijal a slyšel! Zachovávej to a dej se na pokání! Nebudeš-li však bdíti, přijdu [na tebe] jako zloděj a nezvíš, kterou hodinu přijdu na tebe.
1 Kor 6:9-10
Či nevíte, že nespravedliví nedostanou království Boží? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři ani cizoložníci ani sebeprznitelé ani lidé zvrácení ani zloději ani lakomci ani opilci ani nactiutrhači ani lupiči nedostanou království nebeské!
2 Petr 3:3-4
To předem vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači. Ti budou žíti podle vlastních hříšných žádostí a říkati: „Kdepak je ten jeho zaslíbený příchod? Vždyť od té doby, co otcové zemřeli, všecko zůstává, jak bylo od počátku stvoření.“
Lukáš 21:25-26
A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách a na zemi bude úzkost mezi národy pro nesnáze nad hukotem moře a příbojů, takže lidé budou trnouti strachem a očekáváním těch věcí, které přijdou na celý svět, neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.
Matouš 24:13
Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen.
Matouš 24:12
Poněvadž se rozmůže nepravost, uhasne i láska mnohých.
Matouš 24:21-22
Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude. A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.
Matouš 24:3
A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedníci v ústraní a řekli: „Pověz nám, kdy to bude a co bude znamením tvého příchodu a konce světa?“
Zjevení 1:7
Hle, přichází na oblacích! Uzří ho každé oko i ti, kdož ho probodli, A budou kvílit i nad ním všechna pokolení země. Ano, stane se to!
Matouš 24:42-44
Bděte tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde! To však vězte: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zajisté by bděl a nenechal by si podkopat svůj dům. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou neznáte!
1 Jan 2:18
Dítky, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak nyní (už) mnoho antikristů povstalo. Z toho poznáváme, že poslední hodina je tu.
Matouš 24:21
Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude.
Matouš 24:33
Tak i vy, až uzříte všechny ty věci, vězte, že je blízko, přede dveřmi.
1 Tes. 5:3
Když budou lidé říkati: „Jest pokoj a jistota,“ tu náhle přijde na ně záhuba, jako přicházejí porodní bolesti na ženu v požehnaném stavu, a neuniknou jí.
Zjevení 11:18
Neboť se rozhněvaly národy, a přišel tvůj hněv i čas soudit mrtvé, abys odměnil své služebníky: proroky a světce i ty, kdož ctí tvoje jméno, malé i velké, a abys zničil ty, kdož zkazili zemi.“
Matouš 24:9
Tehdy vás vydají na mučení a budou vás zabíjeti a budete pro jméno mé v nenávisti u všech národů.
Matouš 24:5
Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: ,Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Zjevení 13:17
…a aby nikdo nemohl (něco) koupiti nebo prodati, leda kdo měl znamení, buď jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Matouš 24:24
Neboť povstanou nepraví Mesiáši a nepraví proroci a budou činiti veliké zázraky a divy, takže by i vyvolené svedli v blud, kdyby bylo možno.
Daniel 9:27
Utvrdí pak smlouvou mnohým v jednom týdnu; a v polovici (toho) týdne přestane oběť krvavá i nekrvavá; ve chrámě bude ohavnost zpuštění, a až do skonání a konce potrvá (to) zpuštění.
Matouš 24:15
Až tedy uzříte hanebnou zkázu na svatém místě, předpověděnou prorokem Danielem – kdo to čte, rozuměj…
Matouš 24:6-7
Budete slyšeti o válkách a pověsti o bojích. Hleďte, ať se nezaleknete, neboť to musí nastati; ale to ještě není konec. Neboť povstane národ proti národu, království proti království, a bude mor a hlad a zemětřesení v různých krajinách.
Matouš 24:4-5
I odpověděl jim Ježíš: „Hleďte, ať vás nikdo nesvede! Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: ,Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Daniel 9:24-27
Sedmdesát týdnů je stanoveno tvému národu a svatému městu tvému, aby zamezena byla neřest, aby konec vzal hřích, a zahlazena byla nepravost; aby přivedena byla věčná spravedlnost, aby se splnilo vidění i proroctví, aby pomazán byl svatý svatých. Věz tedy a pozoruj: Od vyjití výroku, aby zase vystavěn byl Jerusalem, až do pomazaného knížete, bude sedm týdnů a šedesát dva týdny; a zase vystavěna bude ulice a zdi za tísnivých časů. A po (těch) šedesáti dvou týdnech zabit bude pomazaný, a nebude jeho [lid, který ho zapře]. A město i svatyni rozmetá národ s knížetem, který přijde; konec jeho zkáza a po válce uložené zpuštění. Utvrdí pak smlouvou mnohým v jednom týdnu; a v polovici (toho) týdne přestane oběť krvavá i nekrvavá; ve chrámě bude ohavnost zpuštění, a až do skonání a konce potrvá (to) zpuštění.
Matouš 16:2-3
On jim odpověděl: „Když nastane večer, říkáte: ,Bude pěkně, neboť se nebe červená;' a ráno: ,Dnes bude nepohoda, neboť se nebe červená pochmurně.' Vzhled nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete?
Matouš 24:37
Ale jak bylo za dnů Noemových, tak i bude, až přijde Syn člověka.
Matouš 24:8
Ale to všechno je počátek útrap.
Zjevení 1:3
Blahoslavený, kdo ta prorocká slova čte a poslouchá a zachovává, co je v nich napsáno, neboť čas je blízko.
Lukáš 21:26
…takže lidé budou trnouti strachem a očekáváním těch věcí, které přijdou na celý svět, neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.
2 Petr 3:3
To předem vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači. Ti budou žíti podle vlastních hříšných žádostí.
Jan 16:2
Ze synagog vás vyloučí, ano přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude se domnívati, že tím Bohu slouží.
2 Tim 4:3-4
Neboť přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž si budou vyhledávati učitele za učitelem podle vlastních zálib, majíce šimrání v uších. Od pravdy svůj sluch odvrátí a obrátí se k bájím.
2 Tes 2:3
Nedejte se jiným nijak svésti! Nejdříve totiž musí přijíti odpadnutí a objeviti se člověk hříchu, syn záhuby, protivník…
Matouš 24:22
A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.
Daniel 11:31
Vojska od něho (poslaná) vystoupí a znesvětí svatyni, baštu; zruší oběť ustavičnou, a postaví ohavu k zpuštění.
Lukáš 21:32
Vpravdě pravím vám: Nepomine toto pokolení, dokud se to všechno nestane.
Matouš 24:9-10
Tehdy vás vydají na mučení a budou vás zabíjeti a budete pro jméno mé v nenávisti u všech národů. A tu se mnozí pohorší, jeden druhého zradí a jedni druhé budou nenáviděti.
2 Tim 3:1
Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Joel 2:31
Slunce obrátí se ve tmu a měsíc v krev, prve nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
Daniel 12:11
Od té doby, kdy zrušena bude oběť ustavičná a postavena bude ohava na zpuštění, bude tomu tisíc dvě stě devadesáte dní.
Jan 3:16-17
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, nýbrž aby svět byl jím spasen.
2 Petr 3:10
Den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa s velikým hukotem pominou, základy se žárem rozpustí a země i se vším, co je na ní, shoří.
Matouš 24:29
A hned po útrapách těch dnů se slunce zatmí a měsíc nevydá své světlo; hvězdy budou padati s nebe a nebeská tělesa se budou pohybovati.
Genesis 6:11
…avšak svět se před Hospodinem kazil a naplňoval zločiny.
List Judův 1:7
Leží před námi se svým trestem věčného ohně jako (výstražný) příklad Sodoma a Gomora i okolní města, která podobně páchala smilstvo a hověla nepřirozeným výstřednostem.
Matouš 24:28
Kdekoliv bude tělo, tam se shromáždí i orlové.
Lukáš 17:28-30
Podobně se stalo i za dnů Lotových: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. Ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, seslal Bůh s nebe oheň a síru a zahubil všechny. Tak bude v ten den, kdy se zjeví Syn člověka.
Lukáš 21:24
Budou padati pod ostřím meče, budou odváděni do zajetí mezi všechny národy a Jerusalem bude šlapán pohany, dokud se nenaplní čas pohanů.
Matouš 24:30
Tu se ukáže na nebi znamení Syna člověka; i rozkvílí se tehdy všichni národové na zemi a uzří Syna člověka přicházeti v nebeských oblacích s velikou mocí a slávou.
Zachariáš 12:3
V den ten udělám z Jerusalema kámen na zdvíhání všem národům; všichni, kdož jej zdvíhati budou, hluboko se rozdrásají. Všechna království světa se seberou proti němu.
Matouš 24:31
A pošle své anděly s mohutně zvučící troubou; ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř světových stran, od jednoho konce nebes až do druhého.“
Deuteronomium 22:5
Žena ať se neobleče v roucho mužské a muž ať neužije roucha ženského; jeť ohavný u Boha, kdo takové věci činí.
2 Tes. 2:3-4
Nedejte se jiným nijak svésti! Nejdříve totiž musí přijíti odpadnutí a objeviti se člověk hříchu, syn záhuby, protivník, jenž se bude povyšovat nade všechno, co se jmenuje Bůh anebo čemu se vzdává božská pocta; dokonce se posadí v chrámě Božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.
Matouš 24:35
Nebesa a země pominou, ale slova má nepominou.
Řím. 13:11
A to (čiňte) znajíce čas, že je tu hodina, abychom už ze spánku procitli. Neboť nyní je blíže naše spása, nežli když jsme uvěřili.
Lukáš 17:26-30
A jako bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu. A přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo i za dnů Lotových: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. Ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, seslal Bůh s nebe oheň a síru a zahubil všechny. Tak bude v ten den, kdy se zjeví Syn člověka.
Daniel 12:1 
Toho času pak povstane Michael, veliké kníže, který stojí za syny lidu tvého; a přijde čas, jaký nebyl od té doby, co národové počali býti, až do tohoto času. Toho času však spasen bude tvůj národ, každý, kdo nalezen bude zapsaný v knize.
Filip. 2:9-11
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména; aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno na nebi, na zemi i v podsvětí; a aby každý jazyk vyznával k slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán.
Jan 14:6
Ježíš mu řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.
Skutky 17:10-11
Bratří však hned za noci vypravili Pavla a Silu do Bereje. Když (tam) přišli, odebrali se do synagogy (tamějších) židů. Tito však byli šlechetnější než oni v Soluni, neboť přijali slovo se vší ochotou a denně zkoumali Písma, zdali tomu tak jest.
Zjevení 6:12-13
A když otevřel pečeť šestou, podíval jsem se, a hle, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný šat a celý měsíc byl jako krev; nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník shazuje své padavky, klátí-li jím veliký vítr.
Zjevení 1:1
Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby sdělil svým služebníkům, co se má vbrzku státi. A (Ježíš) dal to naznačiti svým andělem, kterého poslal k svému služebníku Janovi.
Ezechiel 32:7
Zakryji nebesa, když zhasneš, učiním, že zčernají hvězdy jejich; slunce mrakem zakryji, a měsíc nedá světla svého.
Zjevení 19:20
I byla ta šelma jata a s ní i falešný prorok, který činil před ní divy a jimi svedl ty, kdož přijali znamení oné šelmy a klaněli se jejímu obrazu. Oba byli za živa vrženi do ohnivého jezera, v němž hořela síra.
Zjevení 7:14
A řekl jsem mu: „Pane můj, ty to víš!“ I řekl mi: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
2 Tes. 2:7
Neboť skrytá bezbožnost (již) působí, jen je potřebí, aby ustoupil s cesty ten, kdo zdržuje.
Řím. 6:23
…neboť odplata hříchu je smrt, dar Boží však (je) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.
Matouš 24:44
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou neznáte!
 
Ke studiu
2 Tim 3:1-17 
Zjevení 13:1-18
Lukáš 21:1-38
Matouš 25:1-46
Daniel 2:1-49
Matouš 23:1-39
Zjevení 6:1-17
Ezechiel 38:1-23
Marek 13:1-37
Zjevení 1:1-20
Izaiáš 52:1-15 
Matouš 24:1-28:20
 
Zpracoval: D. Grof