pondělí 8. října 2018

Plnit Boží vůli (2018)


Plnit Boží vůli (2018)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 7. října 2018
***
Drazí věřící!
Před Nanebevstoupením Náš Pán Svým učedníkům řekl:
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření! Kdo uvěří a dá se pokřtíti, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty pak, kteří uvěří, budou provázeti tyto zázraky: Ve jménu mém budou vymítati zlé duchy, novými řečmi mluviti, hady bráti, a jestliže by něco jedovatého pili, neuškodí jim. Na nemocné budou ruce vzkládati a ti se uzdraví.“ (Mk 16:15-18)
V prvních stoletích tyto mimořádné milosti, tato charismata jako je konání zázraků, mluvení jazyky, nahlížení do srdcí a do budoucnosti byla mnohem početnější. Když se však katolická Víra dostatečně osvědčila, ubyly. Bůh má naprostou svobodu tyto milosti poskytnout. Dává tyto dary, aby budoval Mystické Tělo, Církev, aby šířila pravou Víru.
Příjemci těchto darů jsou zvláště sjednoceni s Kristem a pracují pro spásu duší. Musejí mnoho trpět. Kříž je cestou do nebe.
Mimořádné milosti nebo charismata nejsou důkazem, že příjemce půjde neomylně do nebe. Sám Spasitel jednou řekl: „Mnozí mi řeknou v onen den: „Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali a v tvém jménu nevymítali zlé duchy a v tvém jménu nečinili mnoho zázraků?“ A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal, pryč ode mne, pachatelé nepravosti!“ (Mt 7:22-23)
Jelikož otec Pio zemřel 22. září 1968, přesně před padesáti lety, chci hovořit o této charismatické osobě. Mimochodem, nikdy nesloužil novou mši.
Jeho charismata byla velmi početná. Měl charisma nahlížet do srdcí, charisma bilokace. Měl stigmata. Duše z očistce za ním přicházely žádat o pomoc. Uměl mluvit cizími jazyky, aniž by se je učil. Mohl nahlížet do budoucnosti. Jeho přítomnost naznačovala nádherná vůně. Upadal do extáze a viděl podivuhodné věci. Léčil posedlé lidi. Uměl léčit nemocné lidi. Zamysleme se nad touto zvláštní milostí.
Antonio D´Onofrio, rachitický a zmrzačený, vstal z klekátka, když se jej dotkly zraněné ruce otce Pia. Již nikdy nebyl shrbený.
Malá Di Chiara na příkaz otce Pia odložila ortopedické dlahy, které pokrývaly její nohy zmrzačené dětskou obrnou a začala chodit.
Proslulý chirurg profesor Valdoni řekl: „Naše věda neumí vysvětlit, co se tam děje.“
Existovaly však případy, kdy otec Pio neuzdravoval.
Jednoho dne k němu přivedli muže. Po léta trpěl slepotou. Otec Pio se na slepého velmi vážně podíval a zeptal se jej:
„Máte na výběr! Budete-li šťastný zde na zemi, nebudete šťastný na věčnosti.“
Slepý odpověděl po krátké chvíli se slzami v očích: „Otče, otče, raději budu šťastný na věčnosti!“ Otec Pio jej utěšil tak, že mu dal své požehnání.
Jedna urozená žena byla již dva roky v lékařské péči kvůli své nemocné noze. Když otce Pia požádala o pomoc a modlitby, odpověděl: „Nejprve musíte nahradit nespravedlivé dědictví. To je důvod, proč trpíte.“
A mladému muži, který po automobilové nehodě zcela ochrnul a mohl sotva hovořit, otec Pio řekl: „Kdybyste neměl tuto nehodu, byl byste nyní vrahem. Tato nehoda byla pro vás velkým darem.“
Jiná dáma se otce Pia zeptala: „Proč jsem nemocná už třicet let? Sotva dokážu zvládnout svou domácnost.“ A otec Pio odpověděl: „To je velká milost, protože Náš Pán vás vyvolil, abyste trpěl za své dva bratry, kteří žijí špatným životem a další vaši příbuzní nejsou lepší. Musíte trpět za jejich spásu. Za dva roky však budete uzdravena. Každé utrpení je milostí, dokonce i když nemůžeme pochopit proč.“
Jedním zvláštním mužem byl Pietro Cugino, zvaný Petruccio. Ten nechtěl být uzdraven. Narodil se v roce 1913 a velmi často chodil do kostela „Santa Maria delle Grazie“ v San Giovanni Rotondo. Nikdy nezmeškal mši svatou a přijímal Svátost oltářní každý den. Petruccio byl slepý, ale pomáhal, kde mohl. Večer jedl s jinými mnichy v refektáři kláštera. A otec Pio jej ponoukal, aby jedl.
Jednoho dne se jej otec Pio zeptal: „Copak jste nikdy nechtěl vidět? Odpověď byla odzbrojujícím způsobem nevinná: „O tom jsem nikdy nepřemýšlel.“ Otec Pio naléhal: „Viděl byste znovu rád?“ Petruccio odpověděl: „Nevím, co odpovědět.“ Otec Pio dále naléhal: „Jestli chcete, pomodlíme se k Naší Paní, která je tak dobrá a má tolik moci nad srdcem svého syna Ježíše.“
Petruccio však pokračoval: „Otče, nenarodil jsem se slepý. Můj Pán my odebral zrak, když mi bylo dvanáct. Jestliže to Bůh učinil, jistě měl Své důvody. A když měl Své důvody, proč bych se měl modlit proti vůli Boží? Proč bych se měl modlit za něco, co mi na počátku dal a později vzal?“
Tato odpověď byla obtížně pochopitelná. Obtížná pro mnohé, ale ne pro tohoto svatého kapucína. Otec Pio se chtěl ujistit a pokračoval: „Ale chcete vidět nebo ne?“
Petruccio odpověděl ještě jasněji: „Otče, Náš Pán přesně ví, co dělá. Já chci vždy plnit Boží vůli. Jestliže mi můj Pán vrátí zrak a bylo by to příležitostí ke hříchu, upřednostňuji se toho vzdát.“
Tato odpověď ukázala otci Piovi, že Petruccio viděl mnohem lépe než jiní lidé s nejlepšíma očima. Viděl očima Víry. Pohnut touto odpovědí, otec Pio jej objal.
Petruccio přijal totéž objetí 31. března 2005, když jeho slepé oči mohly vidět světlo, světlo, jež nikdy žádné oči na zemi neviděly, světlo, které Bůh připravil těm, kdo Jej milují (I Kor 2:9).
Drazí věřící,
Charismata jsou nějaké osobě dána, aby vedla lidi k pravé Víře nebo je obrátila ze života v hříchu.
Musíme trpět, abychom dosáhli nebe, trpět, abychom odčinili a napravili hříchy, své hříchy i hříchy jiných lidí.
Musíme trpět, je-li to vůle Boží. Největší věcí na zemi je plnit Boží vůli. Pane, pomoz nám nést svůj kříž! Nech nás plnit Tvou vůli! Amen.
Překlad: D. Grof