neděle 28. října 2018

Slovo bloggera 8 – Svátek Krista Krále (2018)


Slovo bloggera 8 – Svátek Krista Krále (2018)
28. října 2018
Výsledek obrázku pro christ the king
Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
v překotném toku událostí uběhl další rok a opět slavíme velký svátek Ježíše Krista Krále, který je letos zároveň sedmým výročím založení tohoto blogu. A já jako autor tohoto skromného díla, které by alespoň trochu chtělo přispět ke cti Krále králů, mám čím dál menší potřebu se obsáhle vyjadřovat. Pokud totiž někdy letmo pročítám některé články nebo diskuze na internetu, uvědomuji si, jak snadné je sklouznout do hrubosti, nebo jak nekompetentní některé argumenty jsou, aniž si toho jsou jejich pisatelé vědomi.
Není jistě žádným velkým objevem, že největším pokušením tradičních katolíků je pýcha, a aniž bych si já osobně opovážlivě troufal mentorovat, chci jen připomenout, že bychom si také všichni měli uvědomovat, že zároveň platí, že být nekompromisní není totéž, co být neslušný; být zásadový, neznamená být nelaskavý; nalézt Tradici neznamená ztratit křesťanskou lásku a stát se zahořklým; horlivost ve Víře není soutěží o to, kdo je formálně víc tradiční atd. atd. A také je zcela jistě lepší dávat pozor na trám ve vlastním oku spíše než na třísku v oku svého bratra [Mt. 7:3]. Již jsem o tom v minulosti psal a stále si myslím, že nežli ztrácet čas neplodnými debatami a zbytečnými slovy, je mnohem užitečnější modlit se, zvláště pak modlitbu Svatého růžence.
Jako každý rok chci i letos poděkovat všem, kteří REX! čtou a vede je to k vlastnímu kritickému zamyšlení nad předkládanými tématy; kteří články z něj slušnou formou propagují; kteří příležitostně různým způsobem vypomohou; a zvláště těm, kteří autora podporují modlitbou. Pán Bůh vám to všem zaplať!
A ještě pár slov závěrem. Přepadne-li nás někdy tváří v tvář krizi v Církvi i ve světě malověrnost nebo hněv, připomeňme si slova Písma svatého: „Budou bojovati proti Beránkovi, ale Beránek je přemůže – neboť On je Pán pánů a Král králů – a s ním i ti, kdož jsou povoláni, vyvoleni a věrni.“ [Zj 17:14]
Vive Christus Rex!
autor