středa 8. srpna 2018

P. Trincado: Kázání o hereticích a sodomitech (2018)


P. Trincado: Kázání o hereticích a sodomitech (2018)
7. neděle po seslání Ducha Svatého
V dnešním Evangeliu nás Náš Pán varuje: „Mějte se na pozoru před nepravými proroky! Ti přicházejí k vám v ovčím rouše, ale v nitru jsou draví vlci.“ (Mt 7:15)
Křesťané jsou ovce. Sv. Tomáš Akvinský nám (v „Catena Aurea“) říká, že převlečen do ovčího roucha je předstíraný katolicismus, a že nic neudělá dobru takovou škodu jako smyšlenka, protože zlo je skryto pod zevnějškem dobra.
Sv. Pavel to říká takto: „Já vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stáda.“ (1) Poukazuje tím na heretiky.
V posledních stoletích Církev mnoho vytrpěla kvůli skutkům protestantských heretiků a dnes trpí kvůli skutkům modernistických heretiků. Zajímavým rozdílem mezi těmito dvěma druhy heretiků je, že protestanté opustili Církev, zatímco modernisté v Církvi zůstávají, otravují ji z nitra, a představují se jako pastýři ovcí, i když ve skutečnosti jsou vlky. Modernisté dnes vpravují do duší svůj jed ve formě ekumenismu, náboženské svobody, nové mše, nového kodexu kanonického práva, nových katechismů, nových mravů, nové spirituality a všech dalších omylů pocházejících od zhoubného Druhého vatikánského koncilu.
Kristus se v dnešním evangeliu ptá: „Copak se sbírají hrozny s trní anebo fíky s bodláčí?“ (2) Každý dobrý strom tedy nese dobré ovoce a každý špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani nemůže špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně. Po jejich ovoci je tedy poznáte. A tak hořkým ovocem padesáti let převládajícího modernismu v Církvi jsou mimo jiné ubývající povolání, všeobecný nedostatek úcty ke svatým věcem, nepopiratelné umenšování náboženské praxe, nemorálnost katolíků, zevšeobecňování „ďábelského zmatení“ (jak zmiňovala sestra Lucie) v Církvi, a nakonec všeobecná apostaze ohlášená svatým Pavlem v druhém listu Soluňanům.
Pokračujme však v citování dalších biblických varování o vlcích v ovčím rouše:
Sv. Petr říká, že „budou i mezi vámi [katolíky] nepraví učitelé. Ti uvedou zhoubné sekty [heretiky]..“ (3) a „mnozí budou napodobovati jejich prostopášný život; a kvůli nim bude tupeno učení pravdy.“ (4)
Je zajímavé, že říká, že mnozí budou následovat heretiky v jejich nemravnosti a sv. Petr je popsal jako nemorální. Je faktem, že heretici jsou obvykle zpustlíci. Po celé dějiny je hereze obvykle doprovázena mnoha hříchy nečistoty, zvláště proti přirozenosti. Vlastně vidíme, že mnozí, mnozí dnešní modernisté jsou sodomity. Můžeme říct, že Církev je okupována modernisty, musíme však také uznat, že je okupovaná homosexuály. Čím to ale je, že tento velmi závažný problém, tato strašlivá metla, která zamořila Církev od Druhého vatikánského koncilu, obvykle není v antiliberálních kruzích zmiňována? To je tajemství. Co však není tajemstvím, je, že si homosexuálové podmaňují Církev a celý svět.
Cituji dále sv. Petra: „Hýření, jež den skýtá, pokládají za rozkoš; jsou poskvrnění a ohavní.“ (5) … „Oči mají plné cizoložných žádostí a nenasytné hříchu. Lákají k sobě neutvrzené duše.“ (6) … „Jsou propadlí kletbě.“ (7) … „Lákají svými tělesnými žádostmi a rozmařilostí ty, kdož teprve unikli (lidem) žijícím v bludu.“ (8)
V Písmu svatém je sodomie představována jako důsledek odmítnutí Boha. Je zde konkrétní spojitost mezi tímto hříchem a ďáblem. Sodomie je jedním z hříchů, které volají do nebe a homosexuálové jsou v Bibli nazýváni „dětmi ďábla“.
Sv. Juda řekl: „Vloudili se totiž mezi vás jacísi lidé, kteří dávno jsou napřed označeni k tomu odsouzení. Jsou to bezbožníci, kteří zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost…“ (9) a „…poskvrňují tělo..“ (10) … „Jako nerozumná zvířata … v tom nalézají svou zkázu.“ (11) „Vy však miláčkové, pamatujte na slova, jež předpověděli apoštolé Pána našeho, Ježíše Krista, že vám řekli: ´V poslední době vystoupí posměvači, kteří budou žíti podle svých hříšných žádostí v bezbožném životě.´ Jsou to ti, kteří působí roztržky, (lidé) smyslní, nemající Ducha.“ (12)
V mnoha seminářích, klášterech a konventech jsou přijímáni pouze sodomité. Jeden příklad závažnosti tohoto problému: v diecézi Cali v Kolumbii byl asi před patnácti lety prováděn průzkum mezi seminaristy: 60% se prohlásilo za homosexuály a 20% řeklo, že si nejsou jistí svou „orientací“ v této oblasti. Církev tedy převzali moderní heretici, ale také sodomitská mafie. V době Pavla VI. a Jana Pavla II. přišly do seminářů a konventů legie homosexuálů. V roce 2005 nakazoval Benedikt XVI. jistá pravidla při neúspěšném pokusu zastavit tuto invazi. Ničitel František je papežem, který v celé té řadě liberálních papežů dal největší podporu tomuto ohromnému hříchu. Lidsky řečeno, neexistuje žádná naděje.
Byli jsme varováni těmito slovy Naší Paní z La Saletty: mnohé kláštery již nejsou domy Božími, ale stájemi Asmodea a jeho druhů. Asmodeus je démon chtíče. Díky ďáblovi a jeho Druhému vatikánskému koncilu a díky modernistickým heretikům byla katolická hierarchie proměněna na Sodomu. A jako v případě Sodomy to bude vyřešeno pouze Bohem, a nikoliv komisemi a rozhovory. A sebevědomé FSSPX, které tvrdí, že je zdravým jablkem, jež uzdraví shnilá jablka oficiálního kléru, až se s nimi, poté, co opustí své antiliberální povolání, sjednotí, bude nepochybně trpět toutéž strašlivou metlou sodomitské hniloby, protože sv. Pavel jasně říká (13), že tato strašlivá neřest je trestem za nevěrnost.
Kéž Bůh na přímluvu Své Nejčistší Matky rychle osvobodí Svou Církev od zhoubného sodomitského nádoru.
Poznámky:
1)      Skutky apoštolské 20:29
2)      Mt 7:16
3)      II Pet 2:1
4)      II Pet 2:2
5)      II Pet 2:13
6)      II Pet 2:14
7)      II Pet 2:14
8)      II Pet 2:18
9)      List Judův 1:4
10)   List Judův 1:8
11)   List Judův 1:10
12)   List Judův 1:17-19
13)   Ř 1
Zdroj: Tradidi
Překlad: D. Grof