čtvrtek 2. dubna 2015

Velkopáteční proroctví sestry Eleny Aiello (1950-1961)

 
Velkopáteční proroctví sestry Eleny Aiello (1950-1961)
Poznámka překladatele: Sestra Elena Aiello (1895-1961) byla známá italská mystička, blahoslavená v roce 2011. K proroctvím níže je potřeba poznamenat následující: jestliže katolická Církev blahořečí nebo svatořečí nějakou osobu, mělo by se tak dít striktně na základě svatosti a heroických ctností dané osoby, nikoliv na základě jakýchkoliv mystických milostí, zjevení nebo proroctví, které měla údajně obdržet. Přesto jsou tato proroctví zvláště v dnešní době poučná. Pro tento článek vybírám ta, jež sestra Aiello obdržela v několika letech vždy na Velký pátek. Tato proroctví by nás měla především vybízet k pokání.
 
Velký pátek 7. dubna 1950
Sestra Elena Aiello se zeptala blahoslavené Panny Marie: „Co se stane s Itálií? Bude Řím zachráněn?“
Panna Maria odpověděla: „Částečně, papežem. Církev bude v mukách, ale pekelné síly ji nemohou přemoci!“ [...] Pak Panna Maria přistoupila blíž a se smutným výrazem mi ukázala pekelné plameny. Řekla: „Satan vládne a vítězí na zemi! Podívej se, jak duše padají do pekla. Podívej se, jak vysoké jsou plameny a duše, které do nich padají, jsou jako vločky sněhu, vypadají jako průhledné uhlíky: Jak mnoho jisker! Jak mnoho výkřiků nenávisti a zoufalství! Jak mnoho bolesti!“
„Podívej, jak mnoho duší kněží! Podívej na znamení jejich zasvěcení na jejich průhledných rukách! (Na dlaních jejich rukou bylo jasně vidět znamení kříže v intenzivnějším ohni!) Jaká muka, má dcero, v mém mateřském Srdci! Velký je můj žal vidět, že se lidé nemění! Spravedlnost Otce si žádá náhradu – jinak budou mnozí ztraceni!“
„Podívej, jak bude hořet Rusko!“ Před mýma očima se rozprostíralo obrovské pole pokryté plameny a kouřem, v němž byly duše ponořené jako v moři ohně.
„A všechen tento oheň,“ uzavřela Panna Maria, „není tím ohněm, který bude padat z rukou lidí, ale bude vržen přímo od andělů [v době velkého trestu či očišťování, které přijde na zemi]. Proto žádám o modlitby, pokání a oběti, abych mohla konat jako Prostřednice pro mého Syna, aby spasil duše.“
Velký pátek 16. dubna 1954
„Když přišla obvyklá utrpení asi kolem jedné hodiny odpolední, zjevil se mi Ježíš pokrytý ránami a krvácející a řekl mi:
„Podívej, mé dítě, k jakým koncům mě snížily hříchy lidí. Svět klesl v přetékající zkaženosti. Vlády národů povstaly jako vtělení démoni a zatímco mluví o míru, připravují válku s nejničivějšími nástroji ke zničení lidí a národů. Lidé se stali nevděčnými k Mému Nejsvětějšímu Srdci, zneužívají Mé Milosrdenství a proměnili zemi na dějiště hříchu.“
„Četná pohoršení ničí duše zvláště zkažením mládeže. Podnícena a nespoutána v užívání rozkoší světa, snížila svého ducha ke zkaženosti a hříchu. Špatný rodičovský příklad zaučuje rodinu v pohoršení a nevěře, namísto ctnosti a modlitby, která je na rtech mnohých takřka mrtvá. Znečištěné a vyschlé je zřídlo víry a svatosti domova.“
„Tužby lidí se nemění. Oni žijí v zatvrzelosti hříchu. Tvrdší jsou pohromy a morové rány, aby je zavolaly zpět na cestu Boží, ale lidé se přesto stávají zuřivějšími jako raněná zvířata (a zatvrzují svá srdce vůči milosti Boží). Svět již nezasluhuje odpuštění, ale pouze oheň, zničení a smrt.“
„Musí být více modliteb a pokání od Mně věrných duší, aby se usmířil spravedlivý hněv Boží a zmírnil spravedlivý trest, pozdržený na zemi skrze přímluvu Mé Milované Matky, která je také Matkou všech lidí.“
„Ach, jak smutné je Mé Srdce, když vidí, že se lidé neobracejí (nebo nereagují) na tolikeré výzvy lásky a zármutku, které jasně projevuje Má Milovaná Matka vůči bloudícím lidem. Bloumají v temnotách a nadále žijí v hříchu a stále dál od Boha! Ale ohnivý trest je blízko, aby očistil zemi od hanebností hříšných. Spravedlnost Boží si žádá náhradu za mnohé urážky a přečiny, které pokrývají zemi a s nimiž již nelze činit kompromis. Lidé jsou zatvrzelí ve své vině a nevracejí se k Bohu.“
„Církvi se odporuje a kněží jsou opovrhováni, kvůli těm špatným, kteří dávají pohoršení. Pomoz Mi skrze utrpení odčinit tolik urážek a tak zachránit alespoň zčásti lidstvo uvržené do bažiny zkaženosti a smrti.“
„Dej na vědomí všem lidem, že se musí kající vrátit k Bohu, a když tak učiní, mohou doufat v prominutí a být zachráněni před spravedlivou odplatou vysmívaného Boha.“
„Když toto Náš Pán řekl, zmizel. Pak se mi zjevila Panna Maria. Byla oblečena v černém, se sedmi meči probodávajícími Její Neposkvrněné Srdce. Přiblížila se s výrazem hlubokého žalu a se slzami na tvářích ke mně promluvila: Pozorně poslouchej a vyjev všem:
Mé Srdce je smutné kvůli tolika utrpením v blížícím se zničení světa. Spravedlnost Našeho Otce je nanejvýš uražena. Lidé žijí ve své zatvrzelosti v hříchu. Hněv Boží je blízko. Brzy bude svět postižen velkými pohromami, krvavými revolucemi, strašnými hurikány a záplavami z řek a moří.
Křičte, dokud Boží kněží propůjčují svůj sluch mému hlasu, aby radili lidem, že čas je blízko nadosah a jestliže se lidé nevrátí k Bohu modlitbami a pokáními, svět bude vržen do nové a strašnější války. Nejvražednější zbraně zničí národy! Diktátoři země, pekelní jedinci, zboří kostely a znesvětí Svátost oltářní a zničí ty nejdražší věci. V této bezbožné válce bude zničeno mnoho z toho, co bylo vystavěno rukama člověka.“
„Oblaka s blesky ohně na obloze a smršť ohně padnou na svět. Tato strašlivá pohroma nikdy v dějinách lidstva nevídaná potrvá sedmdesát dva hodin. Bezbožní lidé budou rozdrceni a vyhlazeni. Mnozí budou ztraceni, protože setrvávají ve své zatvrzelosti hříchu. Pak bude vidět moc světla nad mocí temnoty.“
„Nemlč, má dcero, protože hodiny temnoty, opuštění jsou blízko. Skláním se nad světem a zadržuji Boží spravedlnost. Jinak by již tyto věci nastaly. Modlitby a pokání jsou nutné, protože lidé se musí vrátit k Bohu a k Mému Neposkvrněnému Srdci – k Prostřednici mezi lidmi a Bohem a tak svět bude alespoň zčásti zachráněn.“
„Vykřič tyto věci všem jako ozvěnu mého hlasu. Ať je to všem známo, protože to pomůže spasit mnoho duší a zabránit mnohému ničení v Církvi a ve světě.“
Velký pátek 8. dubna 1955
„Blahoslavená Matka, krásná a vznešená, ale se slzami na tvářích, promluvila: Má dcero, je to tvá Matka, která k tobě hovoří. Pozorně poslouchej a dej na vědomí vše, co ti říkám, protože lidé se navzdory opakovaným varováním nevracejí k Bohu. Odmítají milost a nenaslouchají mému hlasu. Nesmíš mít žádné pochyby o tom, co ti sděluji, protože má slova jsou velice jasná a ty je musíš předat všem.“
Blíží se temné a strašlivé dny! Lidstvo je zastřeno hustou mlhou jako výsledek mnoha těžkých hříchů, které pokrývají bezmála celou zemi. Dnes, víc než kdy jindy, vzdorují lidé výzvám z nebe a rouhají se Bohu, zatímco si libují v bahně hříchu.“
„Má dcero, podívej se na mé Srdce probodené trny tolika hříchů; na mou tvář zkřivenou bolestí; na mé oči naplněné slzami. Příčinou takového velikého smutku je pohled na tolik duší, které jdou do pekla. A to, že Církev je zraněná – vnitřně i navenek.“
„Vládci národů dělají tolik povyku a hovoří o míru. Namísto toho však bude celý svět brzy ve válce a celé lidstvo bude uvrženo do smutku, protože naplnění Boží spravedlnosti nebude zadrženo, a tyto události jsou blízko. Otřesy celého světa budou ohromné, protože lidé – jako v době potopy světa – ztratili Boží cestu a vládne jim duch Satana.“
„Kněží se musí sjednotit modlitbami a pokáním. Musí uspíšit šíření pobožnosti k Dvěma Srdcím. Hodina mého vítězství je nadosah. Vítězství se uskuteční skrze lásku a milosrdenství Srdce Mého Syna a Mého Neposkvrněného Srdce Prostřednice mezi lidmi a Bohem. Přijetím této výzvy a sjednocením svých slz se slzami Mého Bolestného Srdce obdrží kněží a řeholníci velké milosti pro spásu ubohých hříšníků.“
Vyšli do světa poselství, aby se všichni dozvěděli, že trápení je blízko nadosah. Boží spravedlnost dopadá na svět. Lidstvo pošpiněné v bahně bude brzy omyto ve své vlastní krvi skrze nemoci, skrze hladomor, skrze zemětřesení, skrze lijáky, tornáda, záplavy a strašlivé bouře, a skrze válku.
Lidé však ignorují všechna tato varování a zdráhají se být přesvědčeni, že mé slzy jsou prostým znamením, jež má sloužit k povšimnutí, že se tragické události vznášejí nad světem a že hodiny velkých zkoušek jsou nadosah.“
„Jestliže se lidé nenapraví, z nebe přijde strašlivá pohroma na všechny národy světa a lidé budou potrestáni v souladu s dluhy, které mají vůči Boží spravedlnosti. Nadejdou strašlivé chvíle pro všechny, protože nebe se spojí se zemí a všichni bezbožní lidé budou zničeni, některé národy budou očištěny, zatímco jiné zcela zmizí.“
Ty máš předat tato varování všem, aby nová generace věděla, že lidé byli včas varováni, aby se obrátili k Bohu tím, že budou činit pokání a tak se mohli vyhnout těmto trestům.“
„Kdy však toto všechno nastane?“, zeptala jsem se Naší Paní, „Má dcero, odpověděla Blahoslavená Matka, ten čas není daleko. Až to lidé budou čekat nejméně, Boží spravedlnost se uskuteční.“
„Mé Srdce je pro ubohé hříšníky tak velké a já využiji všech možných prostředků, aby byli spaseni. Podívej na tento plášť, jak je veliký. Kdyby nebyl ovinut kolem země, aby pokryl všechny mou mateřskou láskou, smršť ohně by již dopadla na národy světa!“
Pak jsem vykřikla: „Má milá Matko, nikdy předtím jsem tě neviděla s tak velkým pláštěm. Blahoslavená Panna Maria s rozpaženýma rukama odpověděla:
Toto je plášť milosrdenství pro všechny ty, kteří se káli, a vracejí se k Mému Neposkvrněnému Srdci. Vidíš? Pravá ruka drží plášť, aby skryl a spasil ubohé hříšníky, zatímco levou rukou zadržuji Boží spravedlnost, aby se ještě prodloužila doba Milosrdenství.“
„Jako pomoc při tom žádám, aby se modlitba, mateřské útočiště, šířila jako nejužitečnější prostředek pro obdržení milostí a spásy pro ubohé hříšníky. Často se sepnutýma rukama říkej:
Královno vesmíru, Prostřednice lidí k Bohu, útočiště všech nadějí, slituj se nad námi“.
Velký pátek 1960
Panna Maria hovoří: „Jak žije mládež v záhubě! Jak mnoho nevinných duší se nachází zapletených v řetězci pohoršení. Svět se stal jakoby zaplaveným údolím, přetékajícím špínou a bahnem. Některé z nejtěžších zkoušek Boží spravedlnosti mají teprve přijít před záplavou ohně.
Dlouho jsem lidem mnoha způsoby radila, ale oni nenaslouchají mým mateřským výzvám a dále kráčí cestou záhuby. Brzy však budou vidět strašlivé projevy, které přinutí i ty nejzatvrzelejší hříšníky se chvět!
Na svět přijdou velké pohromy, které přinesou zmatení, slzy, boje a bolest. Velká zemětřesení pohltí celá velkoměsta a země a přinesou epidemie, hladomor a strašné zničení zvláště tam kde jsou synové temnoty [tj. pohanské nebo bezbožné národy].
V těchto tragických hodinách svět potřebuje modlitby a pokání, protože papež, kněží a Církev jsou v nebezpečí. Jestliže se nebudeme modlit, Rusko bude pochodovat celou Evropou a zvláště Itálií a přinese mnohem více zničení a zpustošení! Kněží proto musí být v přední linii obrany Církve skrze příklad a svatost v životě, protože materialismus propuká ve všech národech a zlo převažuje nad dobrem.“
„Vládci lidu to nechápou, protože nemají křesťanského ducha; ve své slepotě nevidí pravdu.“
„V Itálii někteří vůdci, zatímco se nazývají křesťany, otevírají - jako plenící vlci v rouše beránčím – dveře materialismu a podporou nečestných činů přivedou Itálii ke zničení; mnozí z nich však také upadnou do zmatení.“
„Šiř pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci Matky Milosrdenství, Prostřednici lidí, kteří věří v milosrdenství Boží, a Královny vesmíru.“
„Ukážu svou náklonnost Itálii, která bude ušetřena ohně, ale obloha bude pokryta hustou temnotou a země se bude třást strašlivými zemětřeseními, která otevřou hluboké propasti. Provincie a města budou zničena a všichni budou křičet, že přišel konec světa! Dokonce i Řím bude potrestán v souladu se spravedlností za své mnohé a těžké hříchy, protože zde hřích dosáhnul svého vrcholu.“
„Modlete se a neztrácejte žádný čas, aby nebylo pozdě; protože hustá temnota obklopuje zemi a nepřítel je přede dveřmi!“
Velký pátek 23. března 1961
Panna Maria hovoří: „Má dcero, pohroma je blízko. Mnoho se mluví o míru, ale celý svět bude brzy ve válce a ulice budou potřísněné krví! Na světě není vidět žádná záře světla, protože lidé žijí v temnotě omylu a ohromná váha hříchu rozčiluje spravedlnost Boží.“
„Všechny národy budou potrestány, protože hřích se rozšířil po celém světě! Tresty budou strašlivé, protože člověk dospěl k nesnesitelnému sváru se svým Bohem a Otcem a popudil Jeho nesmírnou Dobrotu!“
„Mé srdce krvácí také pro Itálii, která bude pro papeže bezpečná jen částečně! Ach! Jaký zármutek, vidět zástupce Kristova na zemi nenáviděného, pronásledovaného, uráženého!“
„On, který je duchovním Otcem, obráncem Víry a pravdy, jehož tvář zářící světlem, osvěcuje svět, je velice nenáviděn.“
„On, který zosobňuje Krista na zemi a činí dobro pro všechny, je beztrestně urážen!“
„Mnozí zločinní a zkažení vůdci lidu, kteří žijí mimo Boží zákony a stahují spolu s sebou svůj lid, kteří se ukazují v rouše beránčím, zatímco jsou nenasytnými vlky, zničili společnost, jíž podnítili proti Bohu a Jeho Církvi.“
„Jak může být svět zachráněn před pohromou, která se chystá udeřit na národy, jež vedou na scestí, jestliže se lidé nebudou kát ze svých omylů a selhání? Jedinou spásou je úplné pokání a návrat k Bohu a opravdová pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci, zvláště při denní recitaci mého růžence.“
„Kdysi přišel trest skrze vodu [potopu světa], jestliže ale nedojde k návratu k Bohu, přijde trest skrze oheň, který pokryje ulice světa krví.“
„Má dcero, hlasitě křič, a dej na vědomí všem, že jestliže se nevrátí k Bohu, také Itálie bude jen částečně bezpečná pro papeže.“
„Mé srdce Matky a Prostřednice lidí, blízké milosrdenství Božímu, vybízí mnoha projevy a mnoha znameními lid k pokání a odpuštění. Oni však odpovídají bouří nenávisti, rouhání a svatokrádežných znesvěcení, jakoby oslepení pekelnou zuřivostí. Chci modlitby a pokání, abych opět mohla obdržet milost a spásu pro mnoho duší – jinak budou ztraceny.“
Bolestná Panna Maria hovoří: „Lidé nevěnují žádnou pozornost mým mateřským varováním, a proto svět prudce navždy padá do propasti nespravedlivosti. Národy se budou zmítat v strašlivých pohromách způsobujících zničení a smrt.
„Rusko pobízené Satanem bude usilovat o nadvládu nad celým světem a skrze krvavé revoluce bude šířit své mylné nauky ve všech národech, zvláště v Itálii. Církev bude pronásledována a papež a kněží budou mnoho trpět.“
Sestra Elena Aiello hovoří: „Ach, jaký strašlivý obraz vidím“ V Římě probíhá velká revoluce! Oni vstupují do Vatikánu. Papež je úplně sám, modlí se. Chápou se papeže. Berou jej silou. Srážejí jej na podlahu. Svazují jej. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopou do něj. Jaká strašlivá scéna! Jak úděsné!“
„Naše Blahoslavená Matka se blíží. Ti zlí muži padají na podlahu jako mrtvoly. Naše Paní pomáhá papeži na nohy, bere jej za paži a zakrývá jej svým pláštěm a říká: ´Neboj se!´“
„Vlajkové stožáry (na nichž vlaje rudá vlajka nad kupolí chrámu sv. Petra i jinde) se hroutí a moc mizí z kruhu těchto zlých tyranů. Tito ateisté stále křičí: ´Nechceme vládu Boží nad námi, chceme Satana, aby byl naším pánem!´“
Naše Blahoslavená Matka znovu hovoří: „Má dcero, Řím nebude spasen, protože italští vládci opustili Boží světlo a protože jen několik lidí opravdu miluje Církev. Není však daleko den, kdy všichni zlí zhynou pod ohromnými ránami Boží spravedlnosti.“
Překlad: D. Grof