pondělí 6. dubna 2015

Dopis generálního představeného FSSPX č. 10 (1976)


Dopis generálního představeného FSSPX č. 10 (1976)
březen 1976
Drazí přátelé a dobrodinci,
uprostřed zkoušek a protivenství naše dílo klidně pokračuje s důvěrou v Boha a založené na Víře, která se nemění a nemůže být otřesena.
Mnozí seminaristé obdrží nižší i vyšší svěcení
3. dubna [1976] bude v Econe 11 dalších jáhnů a mnozí seminaristé obdrží téhož dne nižší svěcení. Spolu s tuctem seminaristů, kteří slouží [povinnou] vojenskou službu, nyní Econe čítá 110 seminaristů. Máme již 40 přihlášek pro příští říjen. Ve Weissbadu, stejně jako v Armadě ve Spojených státech, jsou přihlášky tak početné, že budou oba domy brzy plné.
Všude roste počet řeholních povolání
Naše sestry v Albanu zahrnují čtyři novicky a pět postulantek. Posledně zmíněné obdrží řeholní roucho na Boží hod velikonoční, a když člověk započítá čtyři Američanky, které se k nim brzy připojí, plus asi deset zájemkyň na říjen, pak dům, kde se školí, již shromáždí dohromady nějakých 23 uchazeček o řeholní život.
V říjnu se přestěhují do Francie, protože dům v Albanu, původně zamýšlený pro mladé kněze, bude obsazen nově vysvěcenými studenty šestého ročníku.
Naši bratři mají dva novice a sedm uchazečů. S potěšením budou přijati v rozličných našich domech, které početně rostou: čtyři v USA (Armada, New York, San José a Houston); dva v Anglii (Highclere a Sanderstead); jeden v Bruselu; pět ve Francii, jeden v Německu (v Mnichově); tři ve Švýcarsku; jeden v Itálii (Albano).
Díky vašim modlitbám a vaší štědrosti budeme za rok schopní, dá-li Bůh, mít pro vás k dispozici 26 kněží: 13 jich již pracuje při výchově studentů nebo zaopatřováním duší.
Čím to je, že je takové dobré dílo tak nemilosrdně pronásledováno?
Jak to, že je dílo tolik připomínající všechna podobná díla existující před Druhým vatikánským koncilem, tak tvrdě a nemilosrdně pronásledováno římskými autoritami, nespravedlivě a nezákonně potlačováno, obviňováno, že se oddělilo od společenství s Římem atd.?
Důvod je přesně ten, že nadále věříme a konáme tak, jak Církev vždy věřila a konala. Je tudíž pravdou, že se moderní Řím změnil. A přece bylo jasně vidět, kam tyto novoty, opakovaně již zavržené Magisteriem Církve, povedou.
Pohroma následující po koncilu
Bilance za deset let následujících po koncilu je ve všech oblastech katastrofální. Duchovní následující početné špatné příklady si mysleli, že mohou nahradit to, co ustanovil Náš Pán, institucemi lépe se hodícími k modernímu světu a zapomněli, že Ježíš Kristus je Bohem „včera, dnes a navždy“ (Žid. 13:8) a že Jeho Dílo se hodí pro všechny doby a pro všechny lidi.
Svatý Pius X. je zavrhnul ve své mistrovské encyklice Pascendi. Takoví inovátoři překrucují víru a snižují nadpřirozené prostředky na úroveň člověka a ničí hierarchické uspořádání Církve.
Varování papežů týkající se infiltrace zednářských skupin
Papežové nás již dlouho varují. Pius IX. nechal zveřejnit dokumenty karbonářů Alta Vendita [článek k této věci česky zde], kde čteme: „Za sto let ... si biskupové a kněží budou myslet, že pochodují pod praporem Petrových klíčů [tj. papežskou vlajkou], přičemž ve skutečnosti budou následovat naši vlajku.“ (Zednářská infiltrace v Církvi, Barbier) Fogazzaro, zakladatel modernistické lóže v Miláně na počátku 20. století, říkával: „Reforma bude muset být vyvolána ve jménu poslušnosti.“ (Okupovaná Církev, Ploncard d´Assac)
A když teď v Římě slyšíme, že ten, který byl srdcem a duší liturgické reformy, je svobodným zednářem, můžeme si myslet, že není jediný. [Viz články o Msgr. Bugninim zde a zde.] Závoj zakrývající největší podvod ke zmatení duchovních a popletení věřících se bezpochyby začíná trhat ve dví.
Vytrvejte ve Víře
Nyní je tedy čas držet se věrněji než kdy jindy Tradice a neměnné Církve a modlit se k Bohu, k blahoslavené Panně Marii a ke sv. Michaelu Archandělovi, aby osvobodili Církev od pohoršlivé okupace, jejíž je obětí.
„A to je vítězství, které přemáhá svět: naše víra.“ (I Jan 5:4)
Kéž vám Bůh na přímluvu Své Svaté Matky žehná a přeji vám všem svaté velikonoční období!
+ Marcel Lefebvre
Svátek sv. Tomáše Akvinského
7. března 1976
Zdroj: CathInfo
Překlad: D. Grof