úterý 28. dubna 2015

Fatima, Salazar a obnova Portugalska – 1. část (2013)

 
Fatima, Salazar a obnova Portugalska – 1. část (2013)
Výkladní skříň Naší Paní
Phil Cranshaw
Poznámka: Tento článek je překladem přednášky Phila Cranshawa na konferenci Voices of Christendom v roce 2012.
V roce 2007 prošlo Portugalsko krizí identity. Soutěž „O největšího Portugalce“ založená na pořadu BBC „O největšího Brita“ (kterou vyhrál Churchill) byla přehlídkou portugalských průzkumníků, králů a básníků za tisíciletí.
Antonio de Oliveira Salazar získal 32 tisíc hlasů, většinu 41%, a vyhrál titul Os Grandes Portugueses. Navzdory skutečnosti, že bylo registrováno pouze 160 tisíc hlasů a hlasující mohli volit víckrát z různých telefonů, podnítilo to tak divokou reakci, že se zdálo, že to hryže svědomí národa.
Portugalsko „postoupilo“ od Salazara a „odstoupilo“ od toho, co jej činilo velkým: od katolicismu, jeho misijního zápalu a Fatimy. Není proto vůbec divu, že Portugalsko morálně, duchovně a ekonomicky krachuje (v současnosti je dluh Portugalska okolo 107% HDP).
Ačkoliv se má přednáška soustředí převážně na osobu Salazara, podtitul Výkladní skříň Naší Paní, zahrnuje větší obrázek Portugalska ve 20. století. Abychom pochopili obrodu Portugalska, musíme pochopit Fatimu. Tím, že vám zprostředkuji detailní pohled na seminaristu, profesora, politika, ministra financí a ministerského předsedu Portugalska od roku 1928 do roku 1968, chci ukázat, že mír, který Naše Paní slíbila ve Fatimě, bude-li Rusko zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci, bylo v Portugalsku během čtyřiceti let možné letmo zahlédnout díky vyvolenému nástroji Naší Paní: Antoniu de Oliveirovi Salazarovi.
Portugalsko Salazarova mládí
Než si přiblížíme tohoto muže, je podstatné pochopit zmatek a společenské pozdvižení, které sužovalo Portugalsko po většinu konce 19. století a počátku 20. století.
Díky markýzu Pombalovi se [v Portugalsku] v 18. století etablovalo zednářstvo a založilo mnoho lóží včetně portugalského Velkého Orientu. Do začátku 20. století zednáři ovládli zemi a vedli ji podle svého.
18. května 1906 Karel I., portugalský král, v rámci zoufalého opatření svěřil vedení portugalské vlády muži jménem Joao Franco, který nereprezentoval ani jednu ze dvou z větší části zednářských politických stran, které se po dlouhou dobu střídaly u moci. Velmi brzy nastal v politice naprostý mrtvý bod a král čelil dvěma alternativám, odvolat Franka nebo rozpustit Cortes (parlament). Rozpustil Cortes a Joao Franco zůstal sám, nejnenáviděnější muž v Lisabonu. Mezinárodní zednářstvo shledalo situaci jako nesnesitelnou a tak rázně jednalo. 1. února 1908 byl král a jeho nejstarší syn v ulicích Lisabonu zastřelen. O pět let později politická banda, která sebe sama nazývala „Demokraté“, vybudovala v Lisabonu mauzoleum na počest těchto vrahů.
Krátká vláda mladého krále Manuela započala tím, že královna odvolala Franka, protože se neodvážila riskovat svržení monarchie. Cortes se opět vrátil k slepé politické oddanosti. Rychle pokračovaly plány na vyhlášení republiky a v prvních dnech října 1910 nastala revoluce. Rod Braganzů odešel do exilu a Portugalsko se stalo republikou.
Zednářské bandy se okamžitě dostaly do konfliktu s organizacemi pracující třídy. Do roku 1911 byly všude stávky a bylo vyhlášeno stanné právo. Začalo také systematické a nekompromisní pronásledování katolické Církve. Prvním krokem republiky bylo v roce 1910 vyhnání všech náboženských řádů a zkonfiskování jejich majetku. Z veřejných budov byly odstraněny krucifixy, náboženská výuka byla zákonem zakázána a byla uzákoněna odluka Církve a státu. Papež sv. Pius X. marně protestoval encyklikou Iamdudum. Také byla napadena rodina tím, že se zesvětštil sňatek a zavedl se rozvod.
Od roku 1910 do roku 1926 zde bylo 9 prezidentů, 43 ministrů, 25 povstání, 3 diktatury a 325 bombových incidentů. Pro Evropu se revoluce v Portugalsku stala typickým příkladem. Francouzi si oblíbili slovo Portugaliser, které znamenalo rozpoutat chaos a revoltu. Národní finance se ze splatitelných staly beznadějně nesplatitelnými. A veřejné půjčky dosáhly děsivé úrovně. Životní náklady vzrostly pětadvacetkrát a měna spadla na jednu třiatřicetinu své zlaté hodnoty.
Byla to armáda, která vyjádřila hněv a zoufalství lidu. V květnu 1926 následovali lidé všech politických přesvědčení armádu v pochodu na Lisabon. Nebyla to žádná náhoda, že pochodovali skrz Bragu, kde museli projít kolem sochy Naší Paní nesené v procesí a následované 200 tisíci lidmi, kteří se účastnili mariánského kongresu. Převrat byl úspěšný. Vláda rezignovala a vedení země bylo předáno generálovi Oscaru Carmonovi.
Stručná proklamace vyhlásila, že „Národ si přeje národní vládu složenou ze svých nejschopnějších občanů, aby do řízení státu vrátili jeho ztracenou disciplínu a čest. Národ má dost tyranie nezodpovědných politiků. Chce silnou vládu, jejímž cílem bude záchrana země a ustavení skutečné reprezentace ryzích, živých a trvalých zájmů Portugalska.“
Vojenská junta rychle obnovila veřejný pořádek, ale obnova správy národa byla mimo ně. Nejbezprostřednější a nejnutkavější potřebou bylo nalézt muže schopného převzít vedení národních financí. Bylo rozhodnuto, že nejlepší věcí, která se dá udělat, je oslovit profesora politické ekonomie na univerzitě v Coimbře. Profesor zdráhavě souhlasil. Na ministerstvo se dostavil v pátek 4. června. Když zjistil, že práce je omezena nemožnými restrikcemi, nasedl následující čtvrtek na vlak zpět do Coimbry. Ministerstvo pak bylo předáno generálovi Sinelovi de Cordes, který se na tuto práci, upřímně řečeno, nehodil. V roce 1927 se rozhodl požádat Ligu národů o půjčku 12 milionů liber na finanční obnovu a monetární stabilizaci. To je v dnešních penězích ekvivalent 543 milionů liber. Půjčka byla nabídnuta za přísných podmínek a byla vládou a míněním lidu nakonec odmítnuta.
Mezitím profesor politické ekonomie v Coimbře přitahoval sérií článků o finanční situaci národa jistou pozornost v katolických novinách As Novidades. Když byla odmítnuta ženevská půjčka, prezident Carmona se znovu obrátil na tohoto muže. Jmenoval se Dr. Antonio de Oliveira Salazar. V reakci na apel na jeho smysl pro vlasteneckou povinnost se nakonec podvolil, ale pouze za podmínky, že mu bude dána absolutní moc v jeho vlastním oboru.
27. dubna 1928 podruhé nastoupil na ministerstvo. Ve svém úvodním proslovu k vládě řekl: „Děkuji vám, že jste se rozhodli...svěřit mi portfolio financí...Nesmíte mi děkovat, že jsem přijal tuto odpovědnost, protože pro mě představuje oběť tak velkou, že bych ji neučinil pro žádného člověka, který by byl pouze přítelem. Dělám to pro svou zemi, prostě jako povinnost diktovanou mým svědomím.“
Salazar: člověk
Podívejme se nyní na skromnou výchovu a formaci člověka, který sám obnovil Portugalsko do jeho bývalé slávy jako maják křesťanské civilizace v čím dál víc zednářském a sovětském světě.
Antonio de Oliveira Salazar se narodil 28. dubna 1899 ve Vimieiru. Byl nejmladším ze čtyř dětí a prvním synem v rodině. Jeho otec byl dohlížitelem nad nemovitostmi prosperující rodiny Perestrelo. Jako chlapec si hrál málo, dával přednost dlouhým procházkám se svým psem. Miloval zvířata a byl plachý a laskavý. Byl zjevně oblíbeným dítětem Marie Salazarové a uchránil své sestry trestu tím, že se za ně u své matky přimlouval laskavými polibky. Pocházel z rodiny, kde oddanost práci, Bohu a katolické Církvi byly modem operandi.  
Od 11 let se vzdělával v semináři ve Vizeu. Bylo obvyklé, že semináře poskytovaly středoškolské vzdělání chudším rodinám. Byl to také prostředek, jak podpořit kněžská povolání, která byla v té době zoufale potřebná. Získal nižší svěcení a stal se ve své vesnici známým jako „otec Salazar“. Zde ale jeho církevní povolání skončilo. Bál se, že by byl finanční přítěží pro své rodiče, měl pochyby o svém povolání a pocit nehodnosti k tak velikému povolání.
Zatímco čekal na složení národních zkoušek, stal se učitelem na církevní střední škole. Během těchto let, než vstoupil na univerzitu v Coimbře, se naučil anglicky, německy a zdokonalil svou francouzštinu. Také si vštípil všechna katolická díla své doby: Le Playe, de Muna, de la Tour du Pina a zvláště vlivné dílo Lva XIII. Rerum Novarum. Tehdy se zdokonalil v politických vědách a začal psát pro různé noviny.
V roce 1910 vstoupil na univerzitu v Coimbře. Poté, co začal s humanitními vědami, rychle se obrátil k právům a brzy se stal členem CADAC (Křesťansko-demokratického akademického centra), které se později stalo politickou stranou CCP (Portugalské katolické centrum). V této organizaci se setkal s některými svými celoživotními přáteli. Nejvýznamnější je Manuel Goncalves Cerejeira, který se během Salazarova působení ve funkci premiéra z Boží Prozřetelnosti stal kardinálem patriarchou Lisabonu. Během svých univerzitních let, Cerejeira rozeběhl noviny O Imparcial, aby odpověděl na antiklerikalismus doby. Salazar často psal pro tyto noviny, kde ukazoval, že podpora Církve není totéž jako podpora monarchie, která byla nyní v exilu.
Jemu nezáleželo na tom, zda je Portugalsko republikánské nebo monarchistické, ale aby práva katolické Církve byla zachována a aby mohla svobodně uplatňovat své Božské pověření. Zpočátku obdivoval Action Francaise Charlese Maurrase, ale s výzvou Benedikta XV., aby se katolíci pro věc Církve semkli kolem republiky (jako to učinil Lev XIII. pokud šlo o francouzskou republiku v roce 1892), si uvědomil, že tvrdošíjné lnutí k monarchii, která v Portugalsku ztratila podporu a legitimitu ještě před svým zánikem, není v nejlepším zájmu Portugalska. Poslední král Portugalska, král Manuel II., žil a zemřel v exilu v Twickenhamu v Anglii. Salazar jej nikdy nepovolal zpět do Portugalska, s výjimkou toho, že jej nechal pohřbít se všemi poctami státního pohřbu.
V roce 1922 Salazar řekl, že „Původ politické moci, svrchovanosti, nespočívá v lidu, ale u Boha: to znamenalo hierarchickou strukturu. Cíle lidstva nemohli být dosaženy ve společnosti, kde pravidlem byla rovnost.  Moc se musela pevně uchopit, aby se dosáhlo obecného dobra, které by se nemělo plést s vůlí většiny. Za předpokladu, že tyto zásady byly respektovány, katolíci mohli propůjčit svou věrnost jakémukoliv režimu.“
Salazar absolvoval univerzitu v roce 1914 s neslýchanou klasifikací 19 bodů z 20. Brzy poté se přestěhoval do stejného sídla jako P. Cerejeira a začal svou akademickou kariéru jako asistent na katedře Financí a ekonomie na univerzitě v Coimbře a o dva roky později se stal vedoucím katedry Ekonomie a společenských věd. V roce 1921 byl Salazar proti svému přání navržen jako kandidát CCP, politické strany vytvořené na příkaz portugalského episkopátu, aby prosazovala zájmy Církve v republice. Nedostal žádné hlasy. Později napsal: „Myslím, že pokud jde o politický vliv, udělal jsem nový rekord.“ Později byl úspěšně zvolen. Ale stranická politika a bezúčelný parlamentarismus jej tak znechutili, že poté, co se zúčastnil prvního zasedání, rezignoval. To mělo hluboký vliv na něj i na to, jak vládnul Portugalsku v pozdějších letech.
Svou povahou byl melancholický, rychle se urazil a nedalo se s ním pohnout, když si vytyčil směr. Ale jednou dobrou vlastností, na níž se shodli všichni jeho přátelé, byla jeho laskavost a prostota srdce. Byl také nejoddanějším synem, zvláště v posledních dnech své matky. Jedna z jeho sester později napsala: „Strávil devět nocí její agónie na nohou po straně jejího lůžka. Když umřela, měl tak oteklé nohy, že se jen s velkými obtížemi zúčastnil pohřbu.“
V té době se Salazar seznámil s P. Mateo Crawley-Boeveyem, apoštolem ustanovení vlády Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v každém křesťanském domově. P. Mateo, Salazar a P. Cerejeira se stali dobrými přáteli a P. Mateo se nakonec stal duchovním rádcem a zpovědníkem budoucích hlav Církve a státu. Byl to P. Mateo, který byl inspirací pro národní zasvěcení Portugalska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na svátek Krista Krále v roce 1928. Během exercicií kázal v lednu 1931 portugalským biskupům a ponoukal je, aby vykonali zasvěcení své země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které bylo provedeno v květnu téhož roku.
Finanční vzkříšení Portugalska
28. května 1926 zinscenovala armáda převrat proti churavějící republice. Salazar byl povolán do vlády, ale shledal frakcionářskou povahu vůdců jako znepokojující a rezignoval a vrátil se na svůj milovaný a samotářský post na univerzitě.
V dubnu 1928 byl Salazar opět kontaktován a vládou požádán, aby převzal starost o finance země. Váhal. Radil se s přáteli. Cerejeira byl rozhodně pro to, aby přijal. Otec Mateo zastával názor, že je Salazarovou povinností přijmout. Té noci strávil Salazar několik hodin v modlitbě před svatostánkem v soukromé kapli. Za úsvitu celebroval otec Mateo mši za tento úmysl. Salazar sám ministroval a obdržel Svaté přijímání. Po díkůčinění jeho váhání zmizelo. Prohlásil: „Je mou povinností přijmout!“ A tak byl v předvečer svých 39. narozenin uveden do úřadu jako 101. ministr financí Portugalska.
První prioritou bylo pro Salazara zachránit klesající finance země. V této věci zaznamenal svůj první úspěch a bylo to klíčové při tom, aby si udržel svůj post ve stále narušené vládě založené na armádě. Aby tento post přijal, stanovil si čtyři podmínky. V zásadě řekl, že všechna ministerstva musí vyžít ze svého přiděleného rozpočtu a jakékoliv dodatečné výdaje musí projít jeho schválením.
Portugalsko trpělo malým zdaněním. Salazar zavedl nové daně, zvýšil existující daně, snížil důchody a platy státních úředníků a důstojníků. Všechna tato snížení vyústila v 28% pokles v příjmech již i tak chudých lidí. Salazar to jako první nazval hrdinským. Věděl však také, že je lepší zavést silná omezení po krátkou dobu (spíše než na několik let), protože portugalský temperament mohl snést tuto oběť asi tak na rok.
O tři měsíce později byl zveřejněn jeho první rozpočet, který předpovídal roční přebytek 14 500 liber. Na konci prvního roku se Salazarův přebytek zvýšil na vynikajících 2,6 milionu liber. Také deficit vlády vůči držitelům zahraničních obligací ve výši 1,14 milionu liber byl splacen a domácí přechodný dluh byl odstraněn o čtyři roky později.
Salazar stanovil tříletý cíl pro obnovu národních financí. Když jej bylo dosaženo, dal se do obnovy národní infrastruktury. Salazar se pokusil zabezpečit půjčku od londýnských bankéřů, ale bez úspěchu, a tak jeho nouzovým přístupem byly zahraniční investice. Věděl, že tyto nepřijdou, dokud nebude po léta decimovaná portugalská měna Escudo stabilizována. V červenci 1931 bylo Escudo navázáno na zlatý standard. V září téhož roku však Británie opustila zlatý standard, což uvedlo Salazarovy okamžité příjmy do rizika. Salazar se prozíravě přizpůsobil a navázal Escudo na britský šterlink (ačkoliv se o několik let později Portugalsko vrátilo ke zlatému standardu).
Ačkoliv si Salazar na postu ministra financí udělal dobré jméno, při mnoha příležitostech přesto rezignoval a byl znovu dosazován do funkce. Mezi Salazarem a různými premiéry proběhlo mnoho střetů osobnostních i politických, ale prezident Carmona pokaždé stranil ministru financí. Tito lidé nemohli být odlišnější (Carmona byl bývalým svobodným zednářem), přesto nepochybně s milostí, která pramenila z Fatimy, vytvořili politicky jednotné Portugalsko a skutečně křesťanský stát. Carmona svým důstojníkům jednou řekl: „Podívejte se, jak je Dr. Oliveira Salazar ve všem svém jednání vždy orientován na dobro národa!“ Carmona skutečně obdivoval Antonia Salazara.
 
Dr. Salazar a prezident Carmona
Jeden z těchto střetů proběhl kvůli svobodnému vyjadřování katolického kultu a pobožností. Salazar později napsal Carmonovi (poté, co byl znovu dosazen do funkce), aby mu vysvětlil své kroky: „Vaše Excelence ví, že jsem nikdy nežádal o nic, abych vylepšil statut katolíků před zákonem a pečlivě jsem se vyhýbal komplikování těch národních problémů, jež jsme všichni z nás byli povoláni vyřešit s největší naléhavostí,... Ví se ale také...že kdyby vláda přijala opatření, které porušuje práva již zákonem nebo předešlou vládou přiznaná katolíkům, rovnalo by se to nedodržení mně svěřeného závazku.“
Salazar, nejvěrnější syn Církve, který byl vždy vděčný za svou výchovu v semináři, si vyhradil dodatečnou podmínku před vstupem do vlády, že katolická Církev nebude při svém Božím pověření nadále vyrušována.
Ministerský předseda Salazar
V roce 1932 byl Salazar vyzván, aby vytvořil vládu jako prezident Rady ministrů nebo, jak bychom tomu říkali my, ministerský předseda. Tuto funkci si udržel až do chvíle, kdy ve věku 79 let v roce 1968 zkolabovalo jeho zdraví. Salazar byl ctižádostivý; P. Matteo jej nazval „vulkánem ctižádosti“. Nebyl zde však žádný vlastní zájem nebo zveličování sebe sama. Bylo to nutkání k tomu, postavit zemi zpět na nohy skrze velmi jasné katolické principy jednání.
„Nese svou moc jako křesťan nese svůj Kříž,“ napsal historik. Budoucí kardinál Cerejeira později napíše: „Vede mnišský život.“ Vždy zůstal rolníkem. Svůj volný čas tráví ve svém domově ve vesnici, kde se narodil. Podržel si šetrnost a prostotu rolníka.
Ve své místnosti na ministerstvu financí seděl zády k oknu, a když pracoval, měl na sobě svůj kabát, aby se uchránil před chladem (topení používal jen velmi málo). Jako ministr financí a později prezident Rady měl plat, který si rozhodl sám, ve výši 5000 escudos za měsíc, čili méně než 550 liber ročně. Jednou si zlomil nohu při pádu na schodech ministerstva. Bylo navrženo, aby lékařské výdaje byly zaplaceny ze státní pokladny. Salazar o tom nechtěl slyšet a prodal pole u Santa Comba Dao, aby výdaje zaplatil.
Vůbec nevěřil mainstreamovému tisku, ale vždy propagoval tisk katolický. Zřídkakdy psal své pokyny a příkazy, protože věděl, jak může být psané slovo později překrouceno. Jednou, když se rozešel se svým ministrem zahraničí, odpověděl na tentýž kus papíru, na nějž psal jeho ministr, že on (ministr Monteiro) „jak se zdá, psal v zájmu dějin“ a pokud jeho pohled přetrvá, pak přetrvá i Salazarova odpověď.
Toleroval kritiku, dokonce i od svých nejbližších kolegů. Dokud ji udrželi jako soukromou a nepoužívali tisk k ventilování své kritiky, naslouchal. Nikdy se neoženil, nicméně měl silnou touhu po rodinném životě. Neformálně adoptoval dvě děti Maria-Antonia a Micas (přezdívka pro Marii), jež byly vychovány v jeho domácnosti. Francouzskému novináři jednou řekl: „Večer po dlouhém pracovním dnu se s nimi procházím ve své lisabonské zahradě a nakonec mám pocit, že jsem jako ostatní lidi, doma s rodinou.“
Dopisoval si s mnoha dětmi, dokonce i ze zahraničí. Zde je hezký příklad:
„Pane prezidente, velmi se znepokojuji. Musím sloužit zkoušku, abych se dostal do šesté třídy a je šance, že ji nesložím. Bylo mi řečeno, že jste velmi zadobře s Naší Paní z Fatimy. Mohl byste se za mě pomodlit? Určitě řekněte Naší Paní z Fatimy, že jsem žil v Algarve, ale že jsem se přestěhoval a nyní žiji v Lisabonu. Tento poslední bod je velmi důležitý, protože Naše Paní by mohla mít špatnou adresu.“ Odpověděl: „Drahý hochu...již jsem předal tvoji žádost Naší Paní z Fatimy. Odpověděla mi, že pokud při diktátu při své zkoušce uděláš tolik pravopisných chyb jako jsi udělal ve svém dopise, nemůže ti nic zaručit.“ Chlapec zkoušku šťastně složil.
Často navštěvoval denně mši a dokonce připravoval oltář a při mši ministroval. Celá jeho domácnost žila jako druh řeholní komunity, modlila se společně růženec a praktikovala zvláštní pobožnosti měsíce Nejsvětějšího srdce a Naší Paní. Salazar často recitoval růženec sám každý večer, když již domácnost spala. Trpěl nespavostí a trávil dlouhé noci na modlitbách před Svátostí oltářní.
Estado Novo
Portugalsko bylo vojenskou diktaturou. Ale diktaturou v římském chápání slova: Vláda jednoho muže v době národní krize, pro dobro národa. Všechny politické strany byly zakázány včetně katolické CCP, jíž byl bývalým vůdcem. Žádná obnova nemohla být dosažena se zaslepeným rozdělením.
Čím chtěl ale Salazar nahradit diktaturu?  Určitě ne demokracií, jak ji Portugalsko poznalo a která pustošila národ 16 let před národní revolucí. „Jednou z největších chyb 19. století byl předpoklad, že anglický parlamentní systém...byl formou vlády schopnou přizpůsobit se potřebám všech evropských národů.“
Ačkoliv řekl, že parlamentarismus fungoval relativně dobře pro Anglii, byl pohromou pro Portugalsko:
„Nemám hrůzu ze stran obecně: mám hrůzu ze stranického ducha v Portugalsku.“ Když objasňoval budoucí směřování Portugalska, prohlásil: „jsme antiparlamentní, antidemokratičtí, antiliberální a chceme ustavit korporativní stát.“
V roce 1932 ministerský předseda ohlásil pracovní verzi nové ústavy, která byla otevřená veřejné diskuzi a konstruktivní kritice. 19. března 1933, na svátek sv. Josefa, byla ústava schválena národním plebiscitem (z těch, kteří volili, bylo 99% pro) a zrodila se éra  Estado Novo, Nového státu.
Korporativní pojetí společnosti je tak staré, jako Evropa a Víra. Salazarův neokorporativismus nebyl ničím víc, než pokusem nahradit kapitalismus výstavbou dle zásad, které byly odmítnuty, když převzal vládu kapitalismus. Je to organické pojetí společnosti, které i když nezapomíná na práva člověka, klade stejný důraz na povinnosti člověka; povinnosti vůči svému bližnímu, rodině, komunitě a zemi. Jednotlivé části společnosti jsou disciplinované; stát reguluje celek pro společné dobro a je proto v jeho službách. V jeho filozofii je blaho celku nadřazené a zahrnuje i blaho jednotlivce. Ten společensky existoval jako člen rodiny, profese nebo obce. V tomto společenském smyslu byla uznávána všechna jeho základní práva.
Salazar chtěl systém, v němž by lidé byli zastoupeni přirozenými sdruženími jako cechy v dřívější době a ne skrze to, co vnímal jako strany a skupiny, které rozdělují. Například všichni ti, kteří byli zapojeni v daném povolání, by byli sjednocení v jedné korporaci s oddělenými orgány pro pracující a zaměstnavatele. Korporace by uplatňovaly svůj vliv celonárodně v poradenské roli skrze Korporativní komoru složenou ze zástupců vybraných každou korporací ze svých vlastních řad.
Prezident byl volen na sedmileté volební období a měl rozhodující moc. Jmenoval svého vlastního ministerského předsedu, jemuž byl odpovědný. Avšak všechny prezidentské výnosy musely být kontrasignovány ministerským předsedou, takže reálnou moc měl premiér, který ale mohl být kdykoliv odvolán prezidentem. Zákonodárný orgán nazývaný Národní shromáždění (NS) sestával z 90 jedinců přímo zvolených v celonárodních volbách, aby zastupovali národ jako celek po dobu tří měsíců v roce. Ženy mohly volit a zasednout v NS. NS poskytovalo prostředky vyjádření pro osobní (tj. odlišná od skupinového) přesvědčení a zájmů. NS mohlo vydávat zákony ve většině věcí s výjimkou utrácení přebytků.
Unikátní byla Korporativní komora. Byla složena ze zástupců místních samosprávných orgánů, obcí a skupin průmyslových, zemědělských, obchodních, finančních, kulturních a náboženských zájmů. Komora fungovala skrze odborné výbory, jejichž prací bylo prozkoumat a podat zprávu o zákonech předkládaných Národnímu shromáždění. Ačkoliv byly v Korporativní komoře zastoupeny různá profesní, průmyslová, venkovská, městská a vzdělávací odvětví, zůstaly tyto organizace do značné míry nerozvinuté a zárodečné. Velká část členů Komory byla jmenována komorou a nikoliv odvětvími. V důsledku toho nebylo nikdy zcela dosaženo národního zastoupení, což je něco, čeho se chytají Salazarovi kritici. Tento nedostatečný rozvoj lze částečně přičíst temperamentu Portugalců, kteří se nevyznačují svými organizačními schopnostmi a efektivností.
Národní charta práce předepisovala standardy k omezení pracovní doby, zabezpečení povinného dne odpočinku, poskytování dvojnásobné mzdy za neděle a podobné dny, a uložení povinnosti zaměstnavatelům zaručit každoroční dovolenou za plnou mzdu, což bylo v roce 1933 velmi průkopnické. Všechny korporativní orgány byly dobrovolnými sdruženími. Protože byly zakázány stávky a výluky provozu, byly ustanoveny pracovní soudy se smírčí a rozhodčí funkcí. Korporace také provozovaly efektivní programy sociálního zabezpečení pro průmyslové dělníky, kteří navíc měli prospěch ze zdravotních, bytových a pojišťovacích programů.
To bylo Estado Novo ve své podstatě. Byl takřka doslovnou podobou sociálních encyklik Rerum Novarum Lva XIII. a Quadragesimo Anno Pia XI. V čem však trpěl nedostatkem, bylo poskytnutí volnějších sdružení pro dělníky a v tom, že nepovzbuzoval více iniciativ pracovník-vlastník. Ve skutečnosti nebylo celé korporativní uspořádání nikdy plně rozvinuto. To může prozrazovat neschopnost Portugalců se sami organizovat do trvalých institucí nebo Salazarovu neschopnost nechat si vyklouznout trochu své centrální kontroly kvůli strachu, že experiment korporativismu nebude v Portugalsku nikdy fungovat.
 
Zdroj: Christus Rex, zpravodaj League of the Kingship of Christ, 2013
Překlad: D. Grof