neděle 5. dubna 2015

V jakém těle vstal Kristus Pán z mrtvých? (1901)


V jakém těle vstal Kristus Pán z mrtvých? (1901)
Na den slavný vzkříšení Páně
Obsah: Slavný den pro nebe a zemi, anděly i lidí; hlavně pro nás; vidíme, v jakém těle vstaneme z mrtvých. V jakém těle vstal Kristus Pán z mrtvých? 1. V těle pravém, 2. v těle úplném, 3. oslaveném, 4. měl na těle patero ran. – Zemřeme hříchu, abychom povstali slavně!
Vstalť jest, není ho tuto. (Mar. 16, 6),
Alleluja! tak se ozývá po celém křesťanském světě dnes a po dlouhou dobu následující, Alleluja! pěje církev svatá v chrámech Páně v hodinkách církevních, tak pějí zbožní křesťané ve svých domácnostech; alleluja! zpívá veselá mládež, dospělí mužové i ženy, alleluja! šeptá věkem sešlý stařec i stařena. Ano, dnes pěje chválu Bohu veškeré křesťanstvo, a dojista že se nemýlím, když pravím, že alleluja pějí dnes i nebesa. A jakž by nezpívalo vše, co zná Boha i Jeho Syna, Ježíše Krista, dnes? Vždyť dnes konáme památku nejslavnějšího vítězství Ježíše Krista a proto také celé Jeho církve. Židé provedli svou, Pilát povolil tvrdosti a dotěrnosti jejich, vydal jim Krista; oniHo ukřižovali, měli za to, že Ho odstranili na vždy; Josef z Arimathie a Nykodém a jiní zbožní učedníci Páně pochovali mrtvé tělo do hrobu; židé přivalili kámen, zapečetili ho, postavili k němu stráže a myslili si: „Nyní se nemůže nic státi, vše jsme provedli tak opatrně a chytře, že by to nikdo lépe nedovedl.“ Avšak mýlíš se chytrosti a zvrhlosti lidská! Ty se domníváš, že překonáš Boha? Zapříti Jej můžeš, tupiti Jej můžeš, můžeš se Mu docela posmívati, ale nikdy Ho nepřekonáš. Nepřekáží kámen, marná jest i pečeť, zbytečně stojí u hrobu vojáci; Kristus Pán vstal přece, vyšel z hrobu kamenem uzavřeného, pak přichází teprve anděl s nebe, odvaluje kámen, sedá na něm, a když přišly ženy, aby pomazaly tělo Páně, praví k nim anděl: „Ježíš, kterého hledáte, vstalť jest, není Ho tuto, aj místo, kdež jej byli položili!“ Ó kdyby byly již tehdáž zbožné ženy zvěděly, jak se vše stalo, že nikdo neodnesl těla Kristova, nýbrž že Kristus Pán vstal svou mocí jako vítěz nad smrtí a nad ďáblem, s jakou radostí by byly zvolaly: „Vstal Pán opravdu, Alleluja! nic neprospěla zloba židovská, Alleluja! žije náš Spasitel, a my budeme žíti s Ním Alleluja! My toto všecko víme a proto, jak bychom neměli velebiti a oslavovali Pána Ježíše a prozpěvovati z plných srdcí s celou církví: Alleluja = Chvalte a velebte Pána?“ Ano máme chváliti a velebiti Boha pro z mrtvých vstání Páně všichni, poněvadž touto událostíslavnou nejzřetelněji potvrdil,že zakladatel naší svaté víry jest pravý Bůh, že tudíž naše víra jest jistá cesta, která vede do života věčného,a; žetohoto života jistě dojdeme, budeme-li svědomitě za chovávati její přikázaní.
Avšak jestještě jiná příčina, pro kterou mámednes zpívati Alleluja. Kristus Pán se v písmě svatém (Kol. 1, 18; Zjev. sv. Jana 1, 5) nazývá prvorozeným z mrtvých. Ze kteréasi příčiny? Zajisté proto, že nevstal z mrtvých jenom sám, nýbržže jako vstal z mrtvých On, tak vstanou ještě mnozí jiní, totiž ti, kteří budou následovati šlépějí Jeho.Ano, v jakém stavu vstal Kristus, v podobném vstanou také spravedliví. Abychom se tedy k této spravedlnosti povzbudili a tak si zasloužili slavné z mrtvých vstání, pohlédněme na tělo, v jakém vstal Kristus Pán. Vstaneme-li v těle oslaveném, budeme zpívati jednou věčnéAlleluja v nebesích. Promluvím tudíž s pomocí Božío otázce: V jakém těle vstal Kristus Pán z mrtvých?
1. První vlastnost těla Kristova byla ta, že měl Kristus Pán, jako má dosud, tělo pravé, tělo skutečné a neměl jenom tělo zdánlivé. Shledáváme pro to v písmě svatém doklady mnohé. Evangelista Páně svatý Lukáš připomíná, že když se navrátili dva učedníci, jímž se Pán Ježíš zjevil na cestě do městečka Emaus, do Jerusalema, a když vypravovali shromážděným apoštolům, co se jim stalo: stál Pán Ježíš uprostřed nicha řekl: „Pokoj vám! Jáť jsem, nebojte se.“ A když se svatíapoštolé ulekli, domnívajíce se, že vidí jenom ducha a ne pravého, skutečného člověka, řekl Pán: „Co se děsíte? A proč vstupují taková myšlení na srdce vaše? Vizte ruce mé i nohy, že já jsem to; dotýkejte se a vizte; neboť duch nemá těla a kosti, jako mne míti vidíte.“ A když svatíapoštolé pro radost ještě nevěřili, a divili se, řekl: „Máte-li tu něco, co bych pojedl?“ A oni podali jemu kus pečené ryby a plást medu. A když pojedl před nimi, vzav ostatky dal jim. (Luk. 24, 35–43). Z toho poznáváme, že Pán Ježíš měl tělo pravé a skutečné a že neměl jenom tělo zdánlivé. Vždyť docela požíval pokrmu a dal z téhož pokrmu požívati svatým apoštolům. – Aby pak pravda ta byla ještě zřetelnější, připustil Pán, že o ní aspoň po nějakou dobu pochyboval jeden z jeho apoštolů. Připomíná evangelista Páně svatý Jan, že přišel Pán k apoštolům zavřenými dveřmi, že jich pozdravil a že se jim dal k jejich radosti poznati. Poněvadž svatý Tomáš nebyl tehdáž právě s ostatními apoštoly, vypravovali mu tito, když přišel, že viděli Pána. Avšak svatý Tomáš nevěřil, nýbrž řekl: „Neuzřím-li v rukou jeho bodení hřebů, a nevpustím-li prst v místo hřebů a ruku v bok jeho, neuvěřím.“ A hle! Po osmi dnech zjevil se Pán Ježíš apoštolům po druhé, a tu s nimi byl také svatý Tomáš. Pán pozdravil apoštoly opět slovy: „Pokoj vám!“ a pak se obrátil přímo k Tomášovi řka: „Vlož prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou a vpusť v bok můj; a nebudiž nevěřící, ale věřící.“ Poznal svatý Tomáš chybu svou, poznal ale také pravé tělo Kristovo, a proto zvolal: „Pán můj a Bůh můj.“ (Jan 20, 19–28). Svatý Řehoř Veliký pozoruje tato slova a počínání svatého Tomáše praví: „Více nám prospěla Tomášova nevěra kuvíře, než víra ostatních apoštolů věřících; poněvadž když Jej přivedl Pán dotýkáním ku víře, upevněna jest naše mysl ve víře tak, že odpadá veškerá pochybnost.“ A má dojista pravdu. Z počínání svatého Tomáše poznáváme, že měl Pán Ježíš po svém z mrtvých vstání tak pravé tělo, že to musel uznati i člověk nevěřící. – Poněvadž tedy Kristus Pán vstal v tělepravém, vstaneme v těle pravém také my. Nebudou těla našesnad pouhými nějakými stíny, nýbrž, jako máme nyní každý tělo pravé a skutečné, tak je budeme míti také po vzkříšení.
2.Kristus Pán vstal v těle úplném, nescházelo nic z těch částí, kterých jest potřebí, aby bylo tělo lidské dokonalé. Vysvítá to ze slov Kristových k apoštolům: „Vizte ruce i nohymé, žeť já jsem to; dotýkejte se a vizte, nebo duch nemá těla a kostí, jako mne míti vidíte.“ Ano Kristus Pán vstal v těle svém celém, úplném, nescházelo z něho nic. Když se ubíral Pán cestou křížovou na Golgotu, ano když byl těžce bičován v domě nejvyššího kněze a v domě Pilátově, vyteklo z Jeho přesvatého těla mnoho krve. Avšak poněvadž krev jest nejdůležitější část těla člověka, Pán před z mrtvých vstáním tuto krev, kdekoliv byla, opět přijal do svého těla a tak v těle vstal. Není to pranic nemožného a není to také nic zbytečného. Není to nemožné, vždyť Pán Ježíš jest pravý Bůh, a Bohu není nic nemožné. Mohl-li Bůh učiniti z ničeho světa mohl-li Kristus Pán svou mocí vstáti z hrobu: proč by nebyl mohl sebrati a s tělem spojiti svou krev, ať byla kdekoliv? Nebylo to také nic zbytečného; z mrtvých vstání Páně jest dojista dílo dokonalosti, není to skutek slabosti a nedokonalosti; žádalo tudíž, aby bylo tělo Kristovo dokonalé, a k tomu bylo potřebí, aby bylo toto tělo ve všech svých částech úplné. – Z toho poznáváme druhou vlastnost, v jaké vstanou těla spravedlivých. Budou také úplná a dokonalá. Bůh svou všemohoucností svolá ten prach, který se bude kde koliv nacházeti, ať jest jedna část, na př. ruka na suché zemi, druhá snad v hlubokosti mořské nebo kde koliv jinde, a spojí je všecky. Ano poněvadž naše těla poz mrtvých vstání budou úplná a dokonalá, a o tělích dítek nedospělých nebo naopak lidí věkem sešlých, nebo o tělích různých ubohých mrzáků, nemůžeme říci, že jsou úplná a dokonalá; třeba říci, že mnozí lidé vstanou v tělích mnohem úplnějších než mají nyní. Nevstane nedospělé dítě v těle takovém, vjakém zemřelo; nevstane také stářím zvetšelý stařec a zvetšelá stařena v takovém těle v jakém byli pochováni; nevstane ubohý mrzák snad bez údů, kterého nebo kterých zde na zemi neměl: nýbrž vstanou všichni spravedliví v těle dokonalém, úplně vyvinutém, věkem neznetvořeném, celém, v takovém, k jakému dospěje člověk asi v těch letech, ve kterých zemřel a vstal z mrtvých Kristus Pán. Sv. apoštol Pavel píše, že Kristus Pán ustanovil ve své církvi rozličné duchovní úřady, „abychom se sběhli všichni v jednotu víry a poznání Syna Božího, v dokonalého muže, v míru plnosti věku Kristova.“ (Ef. 4, 13). Jest pravda, že svatý apoštol slovy těmi chce hlavně říci, že tyto úřady jsou ustanoveny hlavně k tomu, abychom byli všichni duchem pokud možno Kristu Pánu nejvíce podobni; avšak jisto také jest, že právě z těchto slov mnozí učitelé církevní dovozují, že vstaneme z mrtvých v těle tak úplném a dokonalém, jako vstal Kristus Pán.
3.Třetí vlastnost těla Kristova po z mrtvých vstání byla sláva; tělo to vynikalo obzvláštní krásou a jasností, od té doby nebylo také podrobeno času, nestárlo, nebylo podrobeno utrpení, pak Kristus již trpěti nemohl, nepotřebovalo pokrmu – a když Pán Ježíš přece jedl, učinil to hlavně z té příčiny, aby dokázal, že má tělo pravé – musilo sice z místa na místo přecházeti, avšak dálo se to s neobyčejnou rychlostí, proto se Pán Ježíš zjevil na jednom místě a ihned na to na místě druhém, a to mnohdy velmi vzdáleném; oslavené tělo Kristovo nebylo také vázáno zákonem o neprostupnosti, nýbrž mohlo procházeti látkou, proto vstal Pán Ježíš z hrobu kamenem uzavřeného a přišel k apoštolům zavřenými dveřmi. Poněvadž jest nejsvětější tělo Kristovo i v tétopříčině obrazem těl spravedlivých po z mrtvých vstání, uzavírají učitelé církevní, že také těla tato budou po z mrtvých vstání krásná, že nebudou stárnouti, aniž bolesti cítiti, že budou moci i látku pronikati, a že se budou moci s neobyčejnou rychlostí ubírati z místa na místo. – Ó jakou radostí a zbožností nás má naplniti toto učení! Těla naše, ovšem zemřeme-li v stavu posvěcující milosti Boží, budou po vzkříšení velmi krásná. Nebudou ovšem všecka stejná, nýbrž každé dle zásluhy. Že sebudou těla všech spravedlivých stkvíti, o tom nás poučuje sám Kristus Pán, an popisuje obecný soud a vzkříšení, praví: „Tehdáž se budou spravedliví jako slunce stkvíti v království Otce jejich.“ (Mat. 13, 43). Že však vstanou v tělech oslavených jenom lidé spravedliví, učí svatý apoštol Pavel, jenž píše: „Všichni zajisté vstaneme z mrtvých, ale ne všichni budeme proměněni.“ (I. Kor. 15, 51). Že však ani všichni spravedliví nebudou oslaveni stejně, nýbrž každý dle zásluh, a že tudíž nade všecka těla bude sei potom stkvěti nejsvětější tělo Kristovo, vysvítá ze slov téhož apoštola Páně, když praví: „Jiná jest jasnost slunce, jiná jasnost měsíce a jiná jasnost hvězd. Nebo hvězda od hvězdy se liší jasností. Tak bude i vzkříšení z mrtvých.“ (v. 41). Ó jakou útěchou pravda tato má naplňovati všecky lidi chudobné, kteří pro chudobu těla svého zdobiti nemohou, ano kteří pro nedostatek mají tváře vyschlé a vybledlé, údy pro práci až snad znetvořené, tak že se od nich odvracejí lidé buď s posměchem, nebo s ošklivostí! Ale jakou bázní a hrůzou má tato pravda naplniti všecky ty, kteří si zakládají na kráse těla svého, toto tělo šlechtí a zdobí; ale duši svou hyzdí rozličnými hříchy! Nebudou po vzkříšení slavná těla všecka, nýbrž jen těla spravedlivých; proto nermuťte se, kdo žijete v bídě a proto také v opovržení lidském; pečujte jen o to, abyste byli spravedliví! Přejde podoba tohoto světa, zemřete, abyste vstali z mrtvých aalleluja vám, zemřete-li v posvěcující milosti Boží. Vstanete v tělech slavných, a slávy vaší nikdo neodejme od vás. – Ale jak se mají naopak třásti lidé, kteří si na ozdobě těla zakládají, ale zemrou v hříchu smrtelném! Také oni vstanou, také jejich těla se spojí s duší, kterou měla zde na zemi, ale oslavena nebudou, nýbrž naopak budou šeredná, a to tím šerednější, čím více je za živa hříšně zdobili. Hleďme tudíž zdobiti ctnostmi svou duši, tím se postaráme nejlépe o nejkrásnější a věčnou ozdobu také svého těla!
4. Čtvrtá důležitá vlastnost těla Krista Pána po z mrtvých vstání záležela v tom, že Kristus měl na svém svatém těle patero ran. Poznáváme to zřejmě ze svatého evangelia. Vždyť svatý Lukáš výslovně poznamenal, že když se svatí apoštolově ulekli Krista Pána a zpěčovali se věřiti, že jest to On skutečně, ukázal jim ruce i nohy, a apoštolé se již nebáli, nýbrž radovali se. A svatému Tomáši řekl Pán Ježíš výslovně: „Viz ruce mé a vpusť ruku v bok můj.“ (Jan 20, 27). Proč měl Tomáš pohlédnouti na ruce? Proč měl vpustiti ruku do boku Kristova? Zajisté proto, že na rukou i v boku byly rány. Tomáš tak neučinil, ale zvolal: „Pán můj a Bůh můj!“ Proč to? Zajisté z té příčiny, žerány tyto tak viděl, že nebylo potřebí přesvědčiti se o nich hmatem; proto také litoval svého pochybování a opravuje je vyznáním víry, že přítomný člověk jest skutečně jeho Mistr, proto Pán a pravý Bůh. Svatý Tomáš Akvinský udává více příčin, pro které se slušelo, aby na těle Kristovu zůstaly rány patrné i po z mrtvých vstání. Praví, že jich Pán Ježíš nepodržel na těle snad proto, že jich nemohl vyléčiti, nýbrž z mnohých důležitých příčin jiných. A to nejprve proto, aby mu byly ku slávě. Mnohý statečný vojín honosí se jizvami, které mu zbyly po ranách v bitvě, a jizvy ty nejsou mu k necti, nýbrž ku slávě, ješto vydávají svědectví o prudkém boji, kterému se podrobil, a ve kterém zvítězil. A podobně jest také s ranami Krista Pána. Z toho uzavírá svatý Augustin dále, že budou po vzkříšení patrné také rány na tělích svatých mučeníků, že jim tyto rány nebudou nikterak k necti a ženebudou činiti těla jejich nehezkými, nýbrž že jim budou naopak ke cti a že budou zdobiti tato těla, poněvadž budou svědectvím lásky, ze které svatímučeníci pro Boha tolik vytrpěli. – Svatý Tomáš připomíná dále, že Kristus Pán podržel tyto rány také pro apoštoly, aby jimi totiž přesvědčil všecky, že má skutečně to tělo, které měl za živa, ve kterém trpěl, ve kterém umřel, a že tudíž nemá nějaké tělo jiné, a že to není jiný člověk. Že důvod ten jest správný, poznáváme z počínání Krista Pána. Vždyť chtěje patrně dokázati apoštolům asvatému Tomáši, že jest to On skutečně, ukázal jim své rány. – Mimo to podržel Kristus Pán tyto rány také pro Boha. Jest totiž na pravici Boží s těmito ranami nepřetržitě, a tak Bohu Otci takřka nepřetržitě připomíná a ukazuje, co pro pokolení lidské vytrpěl, jak dokonale učinil dosti za hříchy jejich, a tudíž vybízí jimi Boha neustále k milosrdenství. – Konečně připomíná svatý Tomáš, že Kristus Pán podržel tyto rány také pro své nepřátele. Svatý Augustin píše v této příčině takto: „Kristus věděl, proč má podržeti na svém těle rány. Jako jimi usvědčil Tomáše, nechtějícího věřiti, leč když se dotkne a bude viděti, tak usvědčí také jednou své nepřátele řka: Ejhle člověk, kterého jste ukřižovali, vidíte rány, které jste mu zasadili, poznáváte bok, který jste otevřeli, vámi a pro vás byl otevřen, a vyjste nechtěli vejíti.“ Ano Pán dokáže právě těmito ranami při soudu posledním, co od svých nepřátel a pro ně trpěl, jak velice, je miloval, a že tato všecka láska byla marná.
Protož vědouce, jaké tělo měl Kristus Pán, když vstal z mrtvých, a vědouce také, že v takovém těle vstanou jenom lidéspravedliví, a že hříšníci nevstanou jen v tělech ohavných, nýbrž že přesvatými ranami Kristovými strašně budou ze své zloby usvědčeni; přičiňme se, abychom spravedlivě žili a jednou spravedlivě zemřeli. Povstali jsme velikonoční sv. zpovědí nebo povstaneme s Pánem Ježíšem z hrobu hříchu: přičiňme se, abychom do toho hrobu nikdy více nepadali. Zemřeme hříchu, abychom žili Kristu! Anděl Páně řekl ženám o Kristu Pánu: „Vstalť jest, není Ho tuto!“ Ano Kristus vstal z hrobu jednou a nikdy více se do něho nevrátil. Tak se nevracejme ani my již vícekráte do hrobu hříchu, nýbrž bojujme budoucně proti všem nepřátelům svého spasení vždy statečně. Když budeme míti vždy vůli dobrou a budeme užívati těch prostředků, které nám k našemu posvěcení a posilnění udílí Bůh, pak dojista šťastně překonáme vše; pak vyčistíme starý kvas dokonale a staneme se skropením novým. Amen.
Zdroj: P. František Šulc, Knihovna sv. Vojtěcha, 1901, str. 247
Zpracoval: Jakub Albert