sobota 28. června 2014

Komentář Eleison CCCLXIII – Kardinál Pie I (2014)


Komentář Eleison CCCLXIII – Kardinál Pie I (2014)
(363)
28. června 2014
 
KARDINÁL PIE I
Kardinál Pie (1815-1880) byl velkým duchovním Francie 19. století, jedním z velkých obránců Víry proti liberalismu, který od Francouzské revoluce (1789) požíral svět. Papež Pius X. měl jeho díla na svém nočním stolku a neustále je četl. Není pochyb, že kardinálovo hluboké chápání klíčových myšlenek pohánějících moderní svět sehrálo podstatnou roli v tom, že Piovi X. umožnilo získat padesátiletý odklad, řekněme od roku 1907 do roku 1958, pro katolickou Církev odsouzenou k záhubě.
Odsouzenou k záhubě? Ale katolická Církev nemůže být odsouzena k záhubě! Pravda, s Boží ochranou potrvá do konce světa (Mt. XXVIII, 20), ale zároveň z Božího Slova víme, že tehdy skoro nebude na světě Víra (Lk. XVIII, 8) a že silám zla bude dáno porazit světce (Zj. XIII, 7). Toto jsou dva důležité citáty, které máme mít na paměti v roce 2014, protože vše kolem nás nám dnes říká, že Kristovi stoupenci musí být připraveni na jednu zdánlivou porážku za druhou, např. pád Bratrstva sv. Pia X. Toto k této věci řekl kardinál Pie před nějakými 150 lety! –
„Bojujme a proti očekávání v naději věřme, což je to, co chci říci malomyslným křesťanům, otrokům popularity, uctívačům úspěchu a těm, kteří jsou otřeseni i nejmenším postupem zla. Vzhledem k tomu, jak se cítí, proste Boha, aby byli ušetřeni agónie poslední zkoušky světa. Je tato zkouška blízko nebo je stále daleko? To nikdo neví a já se neodvážím hádat. Jedna věc je však jistá, konkrétně to, že čím blíže přicházíme ke konci světa, tím více to budou zlí a nepoctiví lidé, kteří budou získávat nadvládu. Víra bude na zemi sotva k nalezení, což znamená, že takřka vymizí z pozemských institucí. Samotní věřící se sotva odváží vyznávat veřejně či ve společnosti svou víru.
„Rozdělení, oddělení a odluka států od Boha, která byla pro sv. Pavla znamením věštícím konec, bude postupovat den za dnem. Přestože Církev bude vždy zůstávat viditelnou společností, bude čím dál více redukována na rozměr jednotlivce a domova. Když začínala, řekla, že je uvězněna a volala po tom, aby měla více místa a mohla dýchat, ale jak se přibližuje svému konci na zemi, bude ze všech stran obklopená a obklíčená muset cestou každým coulem bojovat ústupový boj. O co více se v dřívějších dobách rozšířila, o to větší úsilí nyní bude vyvinuto, aby byla umenšena. Nakonec Církev podstoupí to, co vypadá jako opravdová porážka a šelmě bude dáno rozpoutat válku proti svatým a přemoci je. Nestoudnost zla bude na svém vrcholu.“
Toto jsou prorocká slova, která se den za dnem čím dál více naplňují, není vůbec příjemné je připustit, jsou však zakotvena v Písmu svatém. Moudrý anglikánský biskup (Butler) v 18. století řekl: „Věci jsou, jaké jsou. Jejich následky budou, jaké budou. Proč bychom se tedy měli pokoušet klamat sami sebe?“ Všimněte si zvláště, jak kardinál předvídá nemožnost obrany Víry v jakémkoliv větším měřítku, než jen doma. Ne všichni souhlasí s tím, že jsme již tohoto bodu dosáhli v roce 2014. Mohu si přát, aby měli pravdu, musí mě však ještě přesvědčit, že lze s dezintegrovanými lidmi utvořit integrovanou společnost. Porovnejte s námi demokratickými občany dneška římského setníka v Evangeliu, který pochopil subordinaci a přirozeně uznal autoritu Našeho Pána (Mt. VIII, 5-18) – jak jej Náš Pán velebil!
Trpělivost. Příští týden se podívejte, jak sám kardinál reagoval na to, co předvídal. Nebyl žádným defétistou!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof