pátek 19. července 2013

Sedesvakantisté (1983)


Sedesvakantisté (1983)
Michael Davies
Čas od času jsem varoval před vzrůstající schizmatickou mentalitou v rámci některých tradicionalistických skupin v USA i v Evropě. Již nepostačuje mluvit o schizmatické mentalitě, musíme použít slovo schizma. Formální schizma je teď mezi námi.
Mnozí čtenáři četli o arcibiskupovi Pierru Martinovi Ngo-Dinh-Thucovi, bývalém arcibiskupovi Hanoje. Získal si proslulost kvůli biskupskému svěcení Clementeho, samozvaného vizionáře z Palmar de Troya ve Španělsku, který se pak prohlásil „papežem“. Clemente vysvětil tucet „biskupů“, kteří dále vysvětili další. Počty biskupů z Palmar de Troya mohou nyní být stovky a já jsem byl informován, že někteří nyní působí v USA. Arcibiskup Ngo-Dinh-Thuc byl pro toto pobouření docela správně exkomunikován, ale chápu, že se kál a smířil se s Církví. Ale je v tom zase. Udělil biskupská svěcení třem „tradicionalistickým“ kněžím: Francouzi P. Guerardovi des Lauriers, OP, a dvěma Mexičanům, P. Moisesovi Carmonovi a P. Adolfu Zamorovi. Tato nepovolená svěcení se udála v Toulonu ve Francii, v případě P. des Laurierse 7. května 1981 a u dvou Mexičanů 17. října 1981. Nemám jakkoliv v úmyslu vyslovovat se k subjektivním dispozicím kteréhokoliv ze zúčastněných kleriků. Nepochybuji, že jsou to muži s hlubokou láskou k Víře, kteří pobouřeni množícím se a nespoutaným pohoršením v koncilní Církvi cítí, že jednají tak, aby zajistili pokračování katolické Církve. Jestliže je toto jejich poctivou vírou, jestliže prozkoumali svá srdce a opravdově tomu věří a jako Luther nemohou konat jinak („Ich kann nicht anders“), pak jim Bůh odpustí. Objektivně vzato však neexistuje problém v posouzení jejich jednání: jsou to schizmatici, vyčlenili se z Církve.
Kdo je schizmatik?
Bylo by užitečné vyjasnit, kdo je schizmatik. Vysvětlení podal P. Donald Sanborn z Bratrstva sv. Pia X. v „Otevřeném dopise kněžím“ zveřejněném v roce 1978. Tento otec napsal:
Schizma je v kanonickém právu definováno takto: „Jestliže nakonec kdokoliv popře, že podléhá nejvyššímu pontifikovi, nebo odmítne společenství s těmi členy Církve, kteří mu podléhají, je schizmatikem.“ To je doslovný překlad kánonu 1325, odst. 2 [Kodexu kanonického práva z roku 1917 – pozn. překl.]. Vybízím každého, aby si ověřil můj odkaz a můj překlad. Kanonické právo tedy prohlašuje, že osoba je vinná schizmatem, jestliže popírá, že podléhá římskému pontifikovi, nebo když odmítá společenství, tj. když odmítá uznat jako členy Církve ty, kteří uznávají nejvyššího pontifika za hlavu Církve. To jsou dle oficiálního církevního práva jediné dva způsoby, jak se osoba může stát schizmatikem. Je třeba pochopit, že já sám a všichni kněží Bratrstva sv. Pia X. uznáváme a obhajujeme naprostou a nejvyšší jurisdikci římského pontifika nad celou Církví a zůstáváme v úplném a naprostém společenství se všemi těmi členy Církve, kteří stejně tak uznávají nadvládu římského pontifika. Veřejně prohlašujeme a vyznáváme, že jako všichni římští katolíci podléháme římskému pontifikovi. Římský pontifik je Kristovým náměstkem na zemi, a aby člověk patřil do Římskokatolické církve, musí mu být podřízen.
Sedesvakantisté
Vietnamský arcibiskup a kněží, které konsekroval, by pravděpodobně prohlásili, že bezvýhradně přijímají nauku vyloženou P. Sanbornem, tvrdili by však nicméně, že nejsou schizmatiky, protože Svatý stolec je v současnosti uprázdněný a že jelikož zde není žádný svrchovaný pontifik, nemohou být obviňováni z odmítání společenství s ním. Arcibiskup Ngo-Dinh-Thuc vlastně vydal veřejné prohlášení vyhlašující, že je Svatý stolec uprázdněný. Existují náznaky toho, že nezákonně konsekrovaní biskupové se mohou setkat a zvolit jednoho z nich za „papeže“. Ti, kteří tvrdí, že je Svatý stolec uprázdněný, jsou známí jako „sedesvakantisté“ (z latinského sede vacante, „uprázdněný stolec“). Arcibiskup Lefebvre tuto teorii vždy odmítal. Setkal jsem se s ním v Texasu počátkem května 1982 a byl jsem potěšen tím, že tak opět učinil. Zde je přesný překlad jeho slov, která mám nahraná ve francouzštině:
Vždy jsem odmítal říkat, že zde není žádný papež a že od papeže Pia XII. Církev žádného papeže neměla. Dokonce jsem požádal některé ze svých kněží, aby nás opustili raději, než aby tento názor hlásali. Protože si nepřeji, aby Bratrstvo, naše společenství, vedlo věřící do slepé uličky, která kromě toho v tuto chvíli nastává pro ty lidi, kteří tvrdí, že již není žádný papež. Brzy budou náchylní k tomu vybrat si „papeže“ ze svého středu, což názorně ukazuje, že tento postoj logicky vede ke schizmatu.
Sedesvakantisté a schizmatici
Je smutné, že to byl jeden z kněží, jenž opustil Bratrstvo sv. Pia X., který se dle zpravodajů ve Fatimě pokusil spáchat atentát na papeže. Jsem si jistý, že nikdo nebyl tak velmi nešťastný z tohoto násilného činu jako sám arcibiskup. Nepřátelé Bratrstva bezpochyby využijí skutečnosti, že dotčený kněz byl členem Bratrstva a budou naznačovat, že arcibiskup má určité sympatie k teorii sedesvakantismu, což je ironické, když je tak pod palbou, protože ji odmítá. A tak jsou ve vydání „Catholics for Tradition“ z 30. dubna [1982], časopisu „Pravověrného římskokatolického hnutí“ (Orhodox Roman Catholic Movement – ORCM) nepovolené konsekrace arcibiskupa Pierra Martina vítány jako pozitivní krok; jsou popisováni jako „pravověrní biskupové“, tj. naprosto katoličtí biskupové, „zatímco arcibiskup Lefebvre je kritizován za svou ochotu koexistovat s vatikánským vedením.“ Pravdou je, že tito muži nejsou vůbec katolickými biskupy, protože člověk se nestává katolickým biskupem prostě jen tím, že obdrží platnou biskupskou posloupnost. Existují stovky mužů patřících k mnoha starokatolickým sektám, kteří mají platnou posloupnost, ale nejsou katolickými biskupy. Francis Schuckardt může mít platnou biskupskou posloupnost, ale není katolickým biskupem. Katolický biskup musí být ve společenství s papežem a být jím jako takový uznán. Arcibiskup Lefebvre se takovému uznání těší, jak může objevit každý, kdo si dá práci konzultovat Annuario Pontifico, nebo si přečte cokoliv z korespondence adresované mu z Vatikánu, která mu prokazuje úctu jako katolickému biskupovi.
Zpravodaj ORCM souhlasí, že:
Dá se očekávat, že přinejmenším někteří věřící v katolickém zbytku se budou nad těmito posledními nedovolenými konsekracemi pohoršovat a budou v těchto čtyřech biskupech (zahrnují v to arcibiskupa Pierra Martina) vidět počátek schizmatické církve oddělené od pravé Církve v Římě pod papežem Janem Pavlem II. To vznáší otázku: Existuje zde však skutečné schizma? „Oddělují“ se tito biskupové a jejich příznivci opravdu od Církve? Můžeme my jako tradicionalisté toto trpět a snad i podporovat... Naše odpověď je, že ačkoliv kněží ORCM preferovali říkat o papežích Druhého vatikánského koncilu tak málo, jak jen je možné, a zastávali se jich, pokud jde o jejich volbu a legitimitu, nepopíráme, že existuje prostor pro pochyby, a že ti, kteří popírají jejich legitimitu, mají na své straně autoritu vážených teologů. Je možné, že Jan Pavel II. a jeho tři (nebo dva) předchůdci ztratili papežství tím, že upadli do hereze, jak věří tito noví biskupové.
Může heretický papež pozbýt svého úřadu?
Zde vznesené otázky jsou vážné a zasluhují si seriozně promyslet, když odpovědi na ně by mohly znamenat rozdíl mezi spásou a zatracením. První otázka vznesená sedesvakantistickou teorií je ta, zda by papež mohl pozbýt svého úřadu skrze herezi. Církev v této věci nikdy neučinila definitivní prohlášení a tak se musíme řídit shodou teologických názorů. Velmi detailně jsem tento předmět rozebral v příloze II své knihy Apologia Pro Marcel Lefebvre (viz zvláště strany 415-417). Odpověď je, že papež, který by zatvrzele zastával formální herezi, by byl samotným tímto aktem zbaven svého úřadu, protože je nemožné být zároveň katolík a heretik, a papež musí být katolíkem. Církev by však o tom musela vědět. Stěží by se dalo říci, že papež ztratil svůj úřad prostě proto, že jeden laik, jeden kněz, jeden biskup nebo dokonce jeden kardinál prohlásil, že [papež] ztratil svůj úřad. Arcibiskup Pierre Martin právě takové prohlášení vydal 25. února 1982 a tvrdí, že Svatý stolec je uprázdněný. Věci by ani nepomohlo, kdyby skupina katolíků, dokonce čítající tisíce lidí prohlásila, že je Svatý stolec uprázdněný a toto tvrzení by podporovalo třeba i mnoho kněží a biskupů. Kdyby jiní biskupové tvrdili, že papež není heretikem a není zbaven úřadu, jak bychom rozhodli mezi těmito dvěma stranami s výjimkou toho, že bychom učinili z vlastního soukromého úsudku konečné kritérium toho, kdo je a kdo není Kristovým náměstkem? Teologická shoda je, že existuje jeden jistý způsob, jímž bychom poznali, že byl papež zbaven úřadu: všeobecný církevní koncil by musel deklarovat, že tento případ nastal. Všimněte si, prosím, a je to velmi spletitý bod, že všeobecný koncil by jej úřadu nezbavil. Žádnou takovou autoritu nemá a První vatikánský koncil nám zakazuje odvolávat se od autority papeže k všeobecnému koncilu. Rozsudek koncilu by nebyl soudní, ale deklaratorní, prostě by jen informoval věřící, že člověk, který sedí na Petrově stolci, přestal být papežem kvůli zatvrzelé herezi. Žádný takový rozsudek však nad kterýmkoliv papežem následujícím po papeži Piu XII. nebyl vynesen, a my nemáme žádné jiné právo, než je považovat za platně zvolené papeže, kteří legitimně vládli nebo legitimně vládnou. To, zda byli dobří, moudří, obezřetní či efektivní papeži je docela jiná věc. Faktem však je, že jakkoliv moc s nimi nesouhlasíme, byli a jsou legitimními papeži.
Prozkoumejme nyní některé praktické důsledky sedesvakantistické teorie. Ty jsou úděsné a arcibiskup Lefebvre při několika příležitostech správně obracel pozornost na jejich závažnou povahu.
Je potřeba poznamenat z citátu, který jsem vzal ze zpravodaje ORCM, že sedesvakantisté se sami mezi sebou neshodnou, kolik přesně papežů ztratilo svůj úřad nebo papeži vůbec nebylo. Někteří zahrnují papeže Jana XXIII. mezi papeže, kteří byli zbaveni úřadu, jiní ne. Chápu, že zde nyní jsou někteří, kteří odmítají papeže Pia XII. Zdá se však, že všichni věří, že papež Pavel VI. nebyl pravým papežem. Někteří tvrdí, že jeho volba byla neplatná, a jiní, že ztratil svůj úřad skrze herezi. Je jisté, že pokud papež Pavel VI. a jeho dva nástupci nebyli papeži, pak kardinálové, které jmenovali, nejsou kardinály, a žádní skuteční kardinálové nebyli jmenováni od pontifikátu papeže Pia XII. (za předpokladu, že byl pravým papežem).
Některým čtenářům nemusí být jasné, jak přesně je papež volen, a tak bude lepší, když o tom řeknu pár slov. Svatý Petr byl Naším Pánem ustanoven, aby byl viditelnou hlavou Církve na zemi. Následně se stal biskupem Říma, kde vytrpěl mučednickou smrt, a od té doby je římský biskup Kristovým náměstkem, viditelnou hlavou Církve na zemi. Římský biskup je volen římským klérem a proto kdykoliv je člověk jmenován kardinálem, je také jmenován pastýřem nějaké římské farnosti a jeho erb je normálně umístěn nad dveře [farního kostela]. Farní kněz v římské diecézi může být samozřejmě jmenován pouze římským biskupem. Kdyby neexistovali žádní praví kardinálové jmenování od pontifikátu papeže Pia XII. (nebo papeže Jana XXIII.), pak jedinými muži, kteří mohou zákonně volit pravého římského biskupa, a tedy pravého papeže, by byli kardinálové jmenovaní Piem XII., kteří jsou nyní v kolegiu kardinálů menšinou na sklonku svého života. Také vůbec není pochyb, že tito kardinálové všichni uznávají legitimitu posledních papežů a nemají jakýkoliv úmysl volit „pravého papeže“ v opozici vůči papeži Janu Pavlu II. Proto až tito kardinálové zemřou, znamená to, že zde nebude nikdo, kdo by zvolil papeže, a papežství by skončilo – což by ve skutečnosti znamenalo, že Boží příslib Našeho Pána selhal, což by znamenalo, že On nebyl Božího původu a nikdy zde nebyla katolická Církev. Arcibiskup Lefebvre byl vskutku moudrý, když poukázal na závažné důsledky sedesvakantistické teorie.
Argumentem, který by se mohl vznést proti tomu, co jsem napsal, je, že ačkoliv papežství je Božskou institucí, způsob volby papeže nikoliv. Striktně řečeno, papež by měl zákonnou pravomoc učinit změny ve způsobu volby svého nástupce. Lze se ptát, co by se stalo, kdyby per impossibile papež a všichni kardinálové byli zavražděni zároveň? Domnívám se, že v takovém případě by se setkali biskupové světa jakožto nástupci apoštolů, aby zvolili nového papeže. Chápu, že toto je „řešení“, které přinejmenším někteří sedesvakantisté vztahují na dnešní situaci. Tvrdí, že současná situace je právě taková, jako by papež a všichni kardinálové byli mrtví (přičemž přehlížejí ty, kteří byli jmenováni papežem Piem XII.), a předpokládám, že by řekli, že všichni biskupové světa ztratili svůj úřad skrze herezi s výjimkou jejich vlastních sedesvakantistických biskupů, a že jelikož jsou tito jedinými pravými katolickými biskupy světa, jsou oprávnění sejít se a zvolit papeže. Mezi sedesvakantisty však v žádném případě neexistuje úplný soulad a zdaleka není nemožné, že možná uvidíme několik konkurenčních sedesvakantistických „papežů“ navzájem se proklínajících z různých konců světa, kteří přibudou k „papeži“ z Palmar de Troya a dalšímu „papeži“ vládnoucímu, tuším že, v Kanadě. Mohl by jakýkoliv pravý katolík, kdokoliv se smyslem pro to, co znamená být katolíkem, uvažovat, natožpak seriózně uvažovat, o takovém šílenství? Nemám pochyb, že satan v současnosti soustředí s velkým úspěchem své úsilí na tradicionalistické hnutí. Zprávy a literatura, které dostávám z několika zemí, naznačují skličující obraz roztříštěnosti, vnitřní hašteřivosti a nakažlivé animozity, která se zcela zpronevěřuje křesťanskému duchu. Ve své skutečně vynikající knize The Gates of Hell (Brány pekelné) Anne Roche naléhala, abychom se nenechali pokoncilními biskupy a klérem vypudit z Církve (ona je popsala poněkud silnějším termínem, který raději nebudu opakovat). Modleme se nyní, aby sedesvakantističtí „biskupové“ a kněží neuspěli v odlákání členů katolického zbytku z Církve. Když čelíme tomuto nebezpečí pro víru, zastávám názor, že pro katolíka zůstává otevřená jediná schůdná pozice: měli bychom se těmto duchovním zcela vyhýbat. Jestliže některý duchovní tvrdí, že je biskupem, přičemž nebyl za biskupa uznán papežem, neměli bychom se účastnit jeho mší nebo s ním mít jakoukoliv formu kontaktu a stejně bychom se měli chovat vůči kněžím, kteří takového člověka přijímají za biskupa. Mimoto, neměli bychom se účastnit mší jakéhokoliv kněze, který tvrdí, že papež Jan Pavel II. není pravým papežem, nebo jen naznačuje, že existuje možnost, že jím není. Je zcela irelevantní, zda jsou tito muži zbožní, upřímní, hlásají velmi zdravou nauku, dávají najevo velkou lásku k Našemu Pánu a slouží pouze tridentskou mši. Cožpak nám satan neposílá pokušitele maskované za anděly světla? 
Překlad: D. Grof