sobota 27. července 2013

Komentář Eleison CCCXV – Pokračující poškozování I (2013)

Komentář Eleison CCCXV – Pokračující poškozování I (2013)
(315)
27. července 2013
POKRAČUJÍCÍ POŠKOZOVÁNÍ I
Když lidé chtějí obhajovat velmi špatnou Naukovou deklaraci (ND) oficiálně předloženou Bratrstvem sv. Pia X. římským autoritám v polovině dubna minulého roku jako základ pro praktickou dohodu mezi Římem a FSSPX, častou budou argumentovat tím, že jelikož Řím ND odmítnul, ND již nikoho více nezajímá a může být zapomenuta. Ale ve vydání „Recusant“ z tohoto měsíce, což je časopis Odporu v Anglii, který se nově objevil, se objevuje protichůdný argument, který si zasluhuje důkladnou pozornost. Zde je citovaný buď přímo z originálu, nebo souhrnně: --
„ND je, jak objasňuje její název i její obsah, prohlášením, které říká, že množství naukových postojů v otázkách nejvyšší důležitosti v současné krizi v Církvi, je pro FSSPX přijatelných. Problémem je, že několik těchto postojů vyjádřených v ND přijatelných není.“ Například jeden z vůdčích teologů FSSPX řekl generální kapitule FSSPX vloni v červenci, že „Tato Deklarace je (...) hluboce dvojznačná a hřeší opomíjením povinnosti jasně odsuzovat základní omyly, které v Církvi stále zuří a ničí víru katolíků. Tak, jak je, působí tato Deklarace dojmem, že bychom akceptovali ´hermeneutiku kontinuity´.
Škoda, kterou ND učinila, je proto škodou naukově pochybného veřejného výroku. A jako taková ani nebyla „vzata zpět“ či „vypovězena“. Ve skutečnosti biskup Fellay trvale odmítá připustit, že je v jeho Deklaraci cokoliv naukově pochybného. Nanejvýš připouští, že se pokusil být „příliš nuancovaný“, ale nepřipouští, že taková nuance je vysoce nepřijatelná ve věcech příslušejících obraně Víry. Biskup Fellay si stěžuje, že celý problém je, že „nebyl dobře pochopen“ dokonce ani teologicky velmi kvalifikovanými členy FSSPX. Dovoluje mezi jinými P. Themannovi v USA obhajovat Deklaraci na veřejných konferencích, z nichž byl pořízen záznam, a jsou šířeny mezi věřícími.“
Je pravda, že věci by byly horší, kdyby Řím přijal ND, to však nezmenšuje stávající poškození způsobené tím, že ND názorně ukazuje, co je pro FSSPX naukově přijatelné. Protože když biskup Fellay říká, že „bere zpět“ a „zříká se“ ND, jistě tím nemyslí víc, než že byla nepříhodná v danou chvíli, protože měla sklon způsobit rozdělení v FSSPX. „Nikdy netvrdil až tolik, že by byla ND naukově pochybná a nepřijatelná. A v tom právě celou dobu leží skutečný problém a je to problém, který zdaleka nebyl vyřešen: generální představený, jak se zdá, odmítá, že by učinil jakékoliv dvojznačné vyjádření postoje FSSPX.“
Závěrem: pohoršení způsobené ND ještě nebylo napraveno. „Snaha zlehčovat vážnost věci za účelem udržení nebo opětného získání klidu a míru mezi věřícím riskuje, že povzbudí způsob myšlení, že na nauce až tak mnoho nezáleží, dokud věci běží hladce a my si můžeme uchovat pravou mši atd...“ Takové zlehčování pohoršení jenom zhorší. (Konec článku v „Recusant“)
Tento článek velmi rozumně specifikuje problém toho, že ND nebyla biskupem Fellayem veřejně odvolána či vzata zpět. Jak však může jakákoliv katolická kongregace udržet Pravdu a sloužit jí, když je vedena představeným, který tak zatvrzele lehkomyslně zachází s Pravdou? Je-li FSSPX záchranným člunem, buď se zbaví tohoto bláhového kapitána, který se neustále snaží vrtat díry do dna záchranného člunu, nebo se FSSPX změní na člun smrti. Kéž Bůh ve svém milosrdenství otevře FSSPX oči.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof