středa 22. června 2016

Židovský naturalismus a povinnost katolíků (1953)

 
Židovský naturalismus a povinnost katolíků (1953)
P. Denis Fahey
Na jednu stranu musíme statečně stát za Božskou osobou Našeho Pána a transcendentními nároky Jeho Mystického Těla, katolické Církve, v níž dále žije a do níž musí všichni vstoupit, aby s Ním byli jedno. Osobnost Našeho Pána, pravého Boha i pravého Člověka, není jen bytím stvořené duše; je to osobnost druhé Osoby Nejsvětější Trojice. Židé jako národ vždy odmítali tuto Božskou Osobu a jejich úsilí směřuje k potírání vlivu nadpřirozeného života, jejž On usiluje rozšířit v katolické Církvi. Musíme proto jednoznačně hájit práva Krista Krále. Židovské snahy eliminovat nadpřirozený život milosti a víry v Ježíše nevyhnutelně mají sklon snižovat život na podlidskou úroveň. Musíme proto vzdorovat a bránit židovskému úsilí vládnout naší společnosti a formovat ji v naturalistické linii. Zvláště se jim z rukou musí vzít vytváření peněz a regulování objemu směnných prostředků užívaných křesťanskými národy. Slyšel jsem rčení Meyera Amschela Rothschilda citované následovně: „Dovolte mi tisknout a kontrolovat peníze národa a je mi jedno, kdo tvoří zákony.“
Na druhou stranu je Náš Pán, pravý Člověk i pravý Bůh, Židem z rodu Davidova, zrozeným z Panny Marie, lilie izraelské. Individualita Našeho Pána, ta, jež jej jako Člověka odlišuje od jiných členů lidské rasy a skrze níž patří do jistého prostředí a k jistému původu, je židovská. Krev, která byla prolita na Kříži rukama oficiálních vůdců Jeho vlastního národa za obnovu Božího života světa, byla krev židovská. Nejsvětější Srdce Našeho Pána je lidské srdce a On miluje Svůj vlastní národ se zvláštní láskou. Nesmíme na to nikdy zapomínat či padnout za oběť přístupu nenávisti k Židům jako národu. Musíme mít vždy na paměti, že On se je snaží přitáhnout k oné nadpřirozené jednotě se Sebou, kterou oni odmítají.
Židovský národ se postupně stal nejsilněji organizovanou neutajenou viditelnou silou k eliminaci nadpřirozeného postoje ve společnosti a k zavedení naturalismu. Nadpřirozený postoj trvá na tom, že jsme plemenem, jehož nejvyšší život, Boží život milosti, jímž Blahoslavená Trojice přebývá v naší duši, byl ztracen Adamovým pádem, ale byl obnoven Naším Pánem Ježíšem Kristem. Naturalismus popírá existenci jakéhokoliv života vyššího než přirozeného života, a zastává názor, že společenské vztahy musí být organizovány na tomto základě. Jako údy Kristovy musíme pracovat na návratu společnosti našemu milovanému Spasiteli, aby mohla být společenská organizace proniknuta realitou nadpřirozeného života milosti. Papež Pius XI. na tom trvá ve své encyklice o Kristu Králi. Vezměme si nyní dva příklady, jak nás naše úsilí potírat naturalismus dovede do konfliktu s Židy při jejich přípravě na naturalistického Mesiáše. První příklad se bude zabývat politickou a druhý hospodářskou organizací světa.
Státy a národy musí uznat katolickou Církev jako jedinou pravou Církev. Papež Pius XI. ukazuje, že naturalistický duch postupně infikoval společnost, protože se „ponenáhlu náboženství Kristovo počalo přirovnávati k nepravým náboženstvím a začalo se klásti zcela nejapně na touž úroveň.“ (1) Předtím papež Pius VII. napsal: „Tím, že se vyhlašuje nijak nerozlišená svoboda všech forem uctívání Boha, se pravda zaměňuje s omylem a Svatá a Neposkvrněná nevěsta Kristova, mimo níž nemůže být žádná spása, se klade na stejnou úroveň jako heretické sekty a dokonce i jako židovská proradnost.“ (2) Od doby Francouzské revoluce položily státy všechny formy omylu na stejnou úroveň s Mystickým Tělem Krista a Židé byli úplně přijati za občany kdysi křesťanských států. (3) Zaručením plného občanství členům židovského náboženství, dává stát v podstatě volnou ruku formovacímu procesu uskutečňovanému židovským národem s ohledem na eliminaci přítomnosti Krista a zavedení nové mesiášské éry. Tím se ukazuje jako lhostejný v boji mezi pravým nadpřirozeným Mesiášem, který přišel, a naturalistickým Mesiášem, na nějž se těší Židé.
S ohledem na hospodářskou organizaci světa trvá papež Pius XI. na tom, že „svorná spolupráce všech k dosažení jediného společného blaha zde opravdu bude jen tehdy, budou-li složky společnosti živě cítit, že jsou údy jediné veliké rodiny a dětmi téhož nebeského Otce, ano že jsou jediným tělem v Kristu, ´k sobě navzájem ... však údy´ (Ř XIII, 5).“ (4) Abychom měli trvalý pokoj ve společnosti, musíme my, katolíci, usilovat o to znovu oživit velkou pravdu, že zaměstnavatelé a zaměstnanci se k sobě musí chovat jako údy Kristovy. To je, jak jsme viděli, část toho, co slibujeme Kristu jako Králi, když se podřizujeme našemu nebeskému Otci spolu s Kristem jakožto Knězem při mši. Cílem židovského národa je nahradit nadpřirozeného Mesiáše, v němž jsme údy jednoho těla, vládou přirozeného Mesiáše. V souladu s tím na základě katolických zásad musíme odporovat úsilí Židů získat kontrolu nad hospodářskou organizací společnosti. Jak můžeme uspět v tom, aby se zaměstnavatelé a zaměstnanci k sobě chovali jako údy Krista, jestliže dovolíme, aby společenská organizace přešla do rukou těch, kteří trvale popírají a odmítají Jeho Božského Poslání a pro něž nadpřirozené Království Jeho Mystického Těla je prostě falešným pokusem odvrátit Izrael od jeho údělu.
Proto musíme vzdorovat a bránit židovskému úsilí ovládnout společenské organismy a formovat je dle naturalistické linie, v protikladu k Našemu Pánu a Jeho Mystickému Tělu. Středověké cechy, které odrážely solidaritu údů Mystického těla Kristova v hospodářské organizaci, učinily skvělou službu svým členům v době nemoci a strádání, čímž efektivně bránily židovským lichvářům, aby získali kontrolu nad rodinami a majetkem. (5) Také my v dnešní době musíme ochránit chudé a potřebné před tím, aby byli týráni židovskými lichváři. Naše jednání v této souvislosti však nesmí být jen negativní, potírající nezákonnosti a zajišťující aby byly zákony náležitě novelizovány, ale i pozitivní, kdy budou ustaveny organizace, které budou sloužit podobně jako ty, jež sloužily jako cechy.
Kromě této ochrany chudých a potřebných existuje mnohem dalekosáhlejší otázka vytváření peněz a regulace objemu prostředku směny používaného křesťanskými národy. Této moci se nesmí dovolit, aby upadla do židovských rukou – někteří by mohli říct, aby zůstala v židovských rukách – nebo aby upadla do rukou pouze formálních nebo bývalých křesťanů, zednářů a dalších, kteří jsou závislí na Židech nebo jsou s nimi ve spojenectví. Musíme potírat židovské pokusy dostat pod svou kontrolu jednotlivé katolíky a katolické země ještě s větší vervou než u zednářů, protože Židé tvoří silněji organizovanou a soudržnější naturalistickou sílu než je svobodné zednářství. (6)
Není snadné potírat židovský naturalismus ve veřejném životě a zároveň se zdržet rasové nenávisti, která je sama o sobě formou naturalismu. Přesto se tak musí učinit. 25. března 1928 Kongregace posvátného Officia zrušila sdružení nazvané Přátelé Izraele, které se jednáním a jazykem vzdálilo od myšlení Církve a Otců a přijalo způsob jednání ohavný vůči liturgii, čímž upadlo do naturalismu. Nicméně ve stejném výnosu trvá Církev na skutečnosti, že se „obvykle modlí za židovský národ, který byl správcem Božích příslibů až do doby Ježíše Krista, a to navzdory, či spíše kvůli jeho [židovského národa] následné slepotě. Poháněn tímto duchem lásky apoštolský stolec chránil tento lid před nespravedlivým zacházením. A protože odsuzuje všechny druhy nenávisti a nevraživosti mezi národy, tak i zvláštním způsobem odsuzuje nenávist obvykle označovanou jako „antisemitismus“. (7)
Zvláštní pozornost se musí věnovat slovnímu obratu kdysi Bohem vyvoleným. Je to podruhé, co Svatý stolec v posledních letech používá tento slovní obrat, předtím to bylo v textu modlitby schválené papežem Piem XI. pro zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Svatý stolec zjevně trvá na faktu, že již neexistuje jakýkoliv vyvolený národ nebo rasa, s výjimkou do té míry, že Židé, kteří byli správci Božích příslibů do doby Ježíše Krista, navzdory jejich oficiálnímu odmítnutí nadpřirozeného Mesiáše, nepřestali být členy Jeho vlastní rasy. Jisté národy se příležitostně ukázaly jako, přinejmenším do jisté míry, uchvácené přesvědčením, že jsou vyvoleným lidem nebo rasou v přirozeném řádu. Pohanský kult rasy není ničím jiným nežli moderním projevem naturalismu.
Židé na sebe nyní pohlíží jako na vyvolený lid, protože zastávají názor, že jsou lidem předurčeným přinést světu štěstí v mesiášské éře, která má teprve přijít. Katoličtí spisovatelé by udělali dobře, kdyby tomuto naturalismu neustupovali tím, že o Židech hovoří prostě jako o vyvoleném lidu, protože tak zvyšují zmatení myšlení v moderní době. Židé byli vyvoleni za správce Božích příslibů do příchodu Ježíše Krista, z nějž měli být pramenem dle původu. Nepřestali být rasou, v níž se „Slovo stalo Tělem“, a jako takoví jsou objektem zvláštní lásky ze strany Našeho Pána. Ale naturalismus, jímž Jej odmítli a nadále zastávají názor, že štěstí světa má přijít skrze jejich mesiášské aspirace, je mylný a musí se všude potírat.
Máme tedy před sebou program sestávající ze dvou částí. Musíme na jednu stranu hájit práva Našeho Pána, a na druhou, usilovat o to strhnout závoj z očí těch, jejichž slepota Jej zvláštním způsobem zraňuje. To je program předložený nám v těchto slovech encykliky Quas Primas papeže Pia XI.: „Jestliže však věřící pochopí, že pod praporem Krista Krále jsou povinni bojovati statečně a bez ustání, pak, budou-li proniknuti ohněm apoštolátu, budou se snažit získat pro svého Pána odpadlé nebo nevědomé a hájiti jeho práva, aby nebyla nijak porušena.“
Papež Pius X. v promluvě, jíž pronesl 13. prosince 1908 při blahořečení Johanky z Arku, trval co nejúpěnlivěji na nutnosti odvahy ze strany katolíků v moderním světě. Sv. Johanka měla vždy na paměti korunovaci a pomazání Krále Francie, protože toto pomazání vzdalo poctu univerzálnímu kralování Krista a propojilo politickou moc s vládou Pána Ježíše. Ona byla světcem poslaným, aby na sklonku středověku světu připomněla formální princip řádu ve světě, uznání kralování Krista. Svatý papež hovořil o hrdinství blahoslavené Johanky a dal jej do protikladu k ustrašenosti tolika katolíků v naší době: „V naší době, víc než kdy dříve, hlavní síla zlých spočívá ve zbabělosti a slabosti dobrých lidí... Všechna síla Satanovy vlády je kvůli nevzrušené slabosti katolíků. Ach! Kdybych se mohl zeptat Božského Vykupitele, jako to v duchu učinil prorok Zachariáš: A co ty jizvy, co máš na rukách?, odpověď by byla jistá: To mě zranili doma ti, kdo mě milují! Byl jsem zraněn svými přáteli, kteří neudělali nic, aby mě bránili, a kteří ze sebe při každé příležitosti činili komplice mých protivníků. A tato výčitka může být vznesena vůči slabým a ustrašeným katolíkům všech zemí.“
Poznámky:
1)      Encyklika Quas Primas, O Kristu Králi.
2)      List Post tam diuturnas.
3)      Výstižné zásady, které byly v roce 1789 prohlášeny za syntézu Práv člověka, byly ve skutečnosti jen Právy Židů k újmě těch národů, mezi nimiž byla tato ´Práva´ ustavena.“ (Článek v Civiltá Cattolica, Della Questione Giudaica in Europa, 15. listopadu 1890).
4)      Encyklika Quadragesimo Anno, O uspořádání společnosti.
5)      Srovnej Les Corporations Ouvriéres au Moyen Age, Godefroid Kurth.
6)      Židé vykonávají velmi reálnou a účinnou moc vlivu v zednářství a řídí jeho akce díky lóžím B´nai B´rith, které nepřijímají Nežidy, ale jejichž členové jsou přijímáni do normálních zednářských lóží.
7)      Lze jen litovat, že v brožuře vydané v Paulist Press, nazvané Církev a Židé, je výše zmíněný výnos Posvátného Officia citován, jako by jeho hlavním účelem bylo odsoudit antisemitismus. Tento výnos odsuzuje antisemitismus jednoznačnými výrazy, ale jeho hlavním účelem bylo potlačit společnost, která se svým koketováním s židovským naturalismem stala zdrojem zmatení. Navíc, je vynechán důležitý slovní obrat kdysi vyvolený Bohem (olim a Deo Electum) z textu výnosu, jak je citován v brožuře a v brožuře neexistuje žádný náznak jeho potlačení. To je politováníhodné. Pečlivě promyšlené vysvětlení všeho toho, co je nepřímo vyjádřeno v tomto slovním obratu by, zdá se mi, pomohlo vyjasnit některé odstavce brožury. A opět, název brožury je příliš široký pro pojednávanou věc.  Nepojednává o celé otázce vztahů katolické Církve a židovského národa, ani o naturalismu a supernaturalismu. Spíše se zaobírá vyvracením argumentů užívaných hitlerovskou německou vládou k ospravedlnění jejího zacházení se Židy. Přesnější název by byl Církev a hitlerovské tažení proti Židům. Jako takový by byl vynikající.
Zdroj: P. Denis Fahey, The Kingship of Christ and The Conversion of the Jewish Nation, 1953, kapitola VI, str. 72-77
Překlad: D. Grof