úterý 23. března 2021

Bude Řím zničen? – III (2021)

Bude Řím zničen? – III (2021)

Kdy bude Řím zničen?

Homer Sweeney

15. března 2021

Stejně jako mnozí Američané těžko věřím čemukoliv, co přichází z Washingtonu D. C., protože politici tak často lžou. Dalším výmyslem je, že musíme přestat jezdit v benzínových autech a během příštích devíti let přijmout Zelený nový úděl. Pokud to neučiníme, bude podle Bidena příliš pozdě na záchranu planety a všech těch nových zaměstnání pro ty, kteří budou budovat solární panely a dokonce i větrné mlýny.

Miliony lidí této zelené historce věří a jsou slepí ke skutečnosti, že přijetí této politiky oslabí Ameriku a zničí naše vojenské schopnosti, což je cíl, který po mnoho let měla americká levice.

Jejich predikce má jediný problém. Bůh má jiné plány!

Angel binds the Devil for 1000 years

Anděl spoutá starého hada na tisíc let

Ve Zjevení sv. Jana se říká:

„A spatřil jsem anděla sestupovati s nebe. I uchopil draka, starého hada, to jest ďábla neboli satana, a spoutal ho na tisíc let.

Potom ho uvrhl do propasti a zavřel ji a zapečetil, aby drak již nesváděl národy, dokud by neuplynulo tisíc let. Poté měl býti na krátký čas rozvázán.“ (Kap. 20:2–3)

Oněch tisíc let je nejspíš řečnický obrat znamenající mnoho staletí, která započnou s univerzální vládou Ježíše Krista a Panny Marie, což je doba, která se rychle blíží. Než to bude moci nastat, jsou hlavy Církve momentálně pod vlivem Lucifera a jeho posluhovačů, kteří pobízejí vůdce hereze a schizmatu a vedou je k tomu, že jim bude vládnout Antikrist a falešný prorok.

Bůh nás také varoval, že pokud nepřestaneme hřešit, dopadnou na nás tresty jako například válka, hladomor, smrtící nákaza – zničení větší, než jaké utrpěl pohanský Řím za pronásledování Církve. Písmo svaté tento trest nazývá Soudem národů.

Zničení Říma

Zničení Říma bylo prorokováno 2 000 let. Nastane brzy? Komentář ke Zjevení sv. Jana, který sepsal dp. E. Sylvestr Berry, je rozdělen do tří částí, jež odpovídají třem po sobě následujícím obdobím historie Církve:

1) Od doby sv. Jana do otevření propasti.

2) Od otevření propasti po její uzavření.

3) Od uzavření propasti do konce světa.

bosch

La Saletta: Démoni budou vypuštěni z pekla na zem

Jsem přesvědčen, že v současnosti žijeme v době velmi blízké období Antikrista, jejíž konec bude zahrnovat zničení Říma.

P. Berry se po pečlivé četbě Zjevení sv. Jana domníval, že Antikrist se objeví mnoho století před posledním soudem a koncem světa. P. Berry kritizuje obvyklou domněnku, že Antikrist přijde až po vládě Ježíše Krista nebo ke konci onoho tisíciletého období.

Poselství z La Saletty, které nám předala Naše Paní v polovině 19. století, tento komentář ke Zjevení sv. Jana sepsaného na počátku Církve potvrzuje. Toto poselství (viz zde) nás informuje, že „v roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonům vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší.

Byl to sám Kristus, kdo povolil toto vypuštění spoutaných andělů, což ukazuje, že nepřátelé Církve nemají žádnou moc proti ní, pokud to Bůh nedovolí.

fatima

Papežové nedbali požadavku Naší Paní z Fatimy

V roce 1917 přišla Naše Paní do Fatimy, aby lidstvu pomohla spasit duše před pádem do bezedné propasti v nebezpečných časech, které jsou před námi. Domníváme se, že díky činnosti Lucifera a jeho démonů bylo její poselství ze strany církevních vůdců zcela ignorováno.

Začalo na počátku 30. let 20. století, když Pius XI. nereagoval na požadavek Naší Paní zasvětit Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Naše Paní řekla při zjevení v Rianju v roce 1931 sestře Lucii toto: „Oznam to Mým služebníkům: vzhledem k tomu, že následují příkladu krále Francie, když odkládají vykonání Mého příkazu, budou jej následovat v neštěstí. Nikdy nebude příliš pozdě obrátit se k Ježíši a Marii.

Později si při jiném rozhovoru Naše Paní Lucii stěžovala: „Nedbali Mého požadavku. Jako francouzský král se budou kát a vyplní jej, ale bude už pozdě. Rusko již rozšíří své omyly po celém světě, což způsobí války a pronásledování Církve. Svatý Otec bude mnoho trpět!

Francouzský král Ludvík XVI. ztratil svůj trůn a o tři roky později byl sťat. Jaká jsou to neštěstí, která čekají na Boží služebníky?

Budoucí pohromy

Následující proroctví mohou pomoci objasnit, jaký druh trestu čeká svět, který opustil Ježíše Krista a Jeho blahoslavenou Matku.

Sv. Pius X. měl dvě vidění, která předpovídala velký trest. U prvního z roku 1909 se papež dostal do vytržení během audience poskytnuté účastníkům generální kapituly františkánského řádu:

Pope Pius X

Papež Pius X. měl dvě děsivá vidění

To, co jsem viděl, je děsivé! Budu jím já, nebo to bude můj nástupce? Jisté je, že papež opustí Řím a až bude opouštět Vatikán, bude kráčet přes mrtvá těla svých kněží!

Pak těsně předtím, než v roce 1914 umřel: „Viděl jsem jednoho z mých nástupců stejného jména, který prchal přes mrtvá těla svých bratří. Nalezne útočiště na nějakém skrytém místě, ale po krátkém oddechu zemře krutou smrtí. Úcta k Bohu se z lidských srdcí vytratila. Chtějí vymazat dokonce i Boží paměť.

Někteří lidé spekulují, že papež sv. Pius X. se jmenoval Giuseppe Sarto a své první jméno má stejné s Benediktem XVI. – Josef. Můžeme z toho odvodit, že na Benediktu XVI. se naplní toto neštěstí, kdy ztratí Řím a svůj život podobně jako francouzský král, jak slíbil Náš Pán ve 30. letech, jestliže Rusko nebude zasvěceno Naší Paní? Zdá se to nepravděpodobné, protože se zřekl papežství. Kdo tedy bude tím papežem?

Papež Pius X. měl také zjevení Ludvíka XVI., který papeži řekl: „Všichni, kteří přežijí, se jednoho dne shromáždí kolem místa, kde byla prolita má krev. Uprostřed nich se objeví ten, o kterém se myslelo, že je mrtvý. On bude třímat mé žezlo ve své ruce; on je po mně prvorozený.

Otázka, kdo bude tímto nástupcem Ludvíka XVI., zůstává záhadou. S největší pravděpodobností to bude obnovitel francouzského trůnu.

Pompeii

Zničení Pompejí. Bude Řím zničen stejným způsobem?

Další tajemnou otázkou je, kdo bude posledním papežem zmiňovaným sv. Malachiášem v jeho proslulém proroctví z 12. století. Fakticky říká: „Během extrémního pronásledování Svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid.

Je nepravděpodobné, že by sv. Malachiáš mluvil o Františkovi jednoduše proto, že on sám pronásleduje pravé katolické věřící. Skutečně dělá vše pro to, aby ukončil rozjímavý život, a zaměřuje se na všechny řeholní řády, které si ještě uchovávají něco z Tradice.

Jediný bod, který je jasný, je, že Řím bude zničen.

Když zvážíme ohromné množství muslimských imigrantů, kteří přicházejí do Itálie, vidíme, že v kteroukoliv chvíli mohou od svých muftí obdržet příkaz uvrhnout Itálii do chaosu a zničit Řím.

Bude Řím zničen v roce 2021? To ví jen Bůh, ale článek „Proč umřeli špačci v Římě?“ může naznačovat, že se v Římě stane něco tragického.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof