neděle 26. července 2020

Komentář Eleison DCLXXX – Drexelova krize (2020)


Komentář Eleison DCLXXX – Drexelova krize (2020)
(680)
25. července 2020
DREXELOVA KRIZE      
V 70. letech 20. století, kdy Náš Pán (jak lze věřit) předal rakouskému knězi a profesorovi P. Albertu Drexelovi tato poselství zahrnutá do knížečky Víra je větší než poslušnost, byla katolická Tradice stále hluboce diskreditována kvůli Druhému vatikánskému koncilu. Katolíci prostě nemohli uvěřit, že byli tak zrazeni svými vlastními kněžími. Teprve o mnoho let později si kvůli němu Tradice začala v Církvi Našeho Pána znovu získávat prvořadé postavení. Jako první část z krátké série těchto „Komentářů“, jež se poselstvími zabývají, je zde několik citátů, které mají ukázat, jak relevantní byla a jsou, pokud jde o bezprecedentní a pokračující drama Církve.
4. září 1970
Počet věřících bude malý, ale jejich nebojácné vyznávání víry bude ve světě zářit jako světlo a bude požehnáno mocí a milostí Svaté Trojice. V místech, kde byl chrám Boží znesvěcen, bude eucharistická oběť slavena v soukromých domovech.
6. listopadu 1970
Mezi těmito vzbouřenci bude člověk nalézat stále více posvěcených služebníků Církve. To jsou ti, kteří se proviňují Jidášovým hříchem, který Mi svým polibkem nedal lásku, ale největší bolest. A kvůli pastýřům (biskupům), kteří byli ustanoveni do svého úřadu a kteří zeslábli, musí opravdoví věřící svými modlitbami, svými boji a utrpeními doplňovat to, co tito kněží zanedbali a opomněli. Proto s velkým soucitem pohlížím na modlící se lidi a obětované duše. Jejich utrpení je v jejich srdcích veliké, ale skvostná a nádherná bude láska, která je očekává na prahu věčnosti.
4. června 1971
Mnozí lidé se odvrátí od Mé jediné pravé Církve, protože ztratili víru v trojjediného Boha a byli špatnými kněžími a učiteli svedeni a oslepeni. Tito pyšní a nevěrní hovoří o náboženství bez nadpřirozeného, bez tajemství a modlitby. Hovoří pouze o člověku a již ne o Bohu! Křesťanskou lásku obracejí vzhůru nohama a přednost dávají lásce k bližnímu, ale se strašlivou opovážlivostí zapomínají, ztrácejí a popírají lásku k Bohu. Snaží se založit Novocírkev, v níž svět a člověk znamenají vše – a Bůh a nebe nic.
7. července 1972
Měli by ti, kteří jsou věrní a oddaní v milosti, kvůli tomu být smutní? Je pravda, že Já sám jsem plakal nad Jeruzalémem, protože jeho obyvatelé odmítli Mou milost. Přesto je to Moje vůle a vůle Otce, aby děti víry byly radostné, jako svatý František, který velebil nebe svým chvalozpěvem na Slunce, nebo šťastné jako svatá Tereza, která naplněna láskou ke Mně šťastně a s úsměvem kráčela zahradou stvoření.
4. května 1973
Mnozí lidé Církve, jejichž jména jsou zanesena ve farních soupisech, ztratili smysl posvátného a světců. Kněží vysvěcení ke službě oltáři a duším se obracejí ke světu a zapomínají na Boží přikázání a opovrhují jimi. Vzdávají hold nebezpečnému duchu světa. Stále více lidí podléhá přitažlivosti mravního zkažení, které svatý Jan v Apokalypse nazývá „Babylonskou nevěstkou“. To, co můj viditelný nástupce v Římě řekl o rozkladu a rozpadu víry v Církvi, je důvodem stížnosti na něj a jeho obžalobou.
7. prosince 1973
Modlitba věřících zvítězí nad řečmi a shromážděními těch, kteří jsou chladní ve víře. Přesto ti, kteří jsou věrní Bohu, stále trpí. Měli by však vědět a uvážit, že tyto oběti jejich utrpení přinášejí požehnání pro Církev. Ti, kteří tímto způsobem trpí, se budou se Mnou podílet na věčném oslavení a na lásce Mého Srdce.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof