čtvrtek 23. července 2020

Podvod a zrada (2020)


Podvod a zrada (2020)
Poznámka REX!: Exkomunikace arcibiskupa Lefebvra a biskupa de Castro Mayera (i čtyř jimi vysvěcených biskupů z 30. června 1988) byla z hlediska kanonického práva neplatná. Jmenovaní jednali ve stavu nouze, kdy je akt, který vykonali, legitimní. Argumentem není ani to, že stav nouze dle neomodernistického Říma nenastal. I kdyby tomu tak objektivně nebylo, nicméně světitelé i svěcení byli vnitřně upřímně přesvědčeni, že ano, a čin samotný by zároveň nebyl ke škodě duší, byla by dle kanonického práva exkomunikace neplatná. V případě výše zmíněných tedy není co snímat, protože žádná exkomunikace činem samým nenastala.
***
17. července 2020
Vážení přátelé,
dne 11. února [2020] jsem na fóru CathInfo  přinesl zprávu, že na webových stránkách FSSPX ve Francii bylo oznámeno, že „snětí“ „exkomunikací“ ze čtyř biskupů Bratrstva v roce 2009 také zahrnovalo prominutí sankcí uložených arcibiskupu Lefebvrovi a biskupu de Castro Mayerovi:
Bylo v působnosti kardinála Re, jakožto prefekta biskupů, podepsat dekret datovaný 21. ledna 2009, který snímal nespravedlivou exkomunikaci, jež byla uvalena na zakladatele Bratrstva sv. Pia X., arcibiskupa Marcela Lefebvra (1905–1991) a čtyři biskupy, které vysvětil, a také na Msgr. Antonia de Castro Mayera, který byl spolusvětícím biskupem při biskupských svěceních 30. června 1988.“ (https://fsspx.news/fr/le-sacre-college-nouveau-doyen-54990)
Protože mě urážela zjevná nepravdivost tohoto prohlášení FSSPX (jež mělo v úmyslu maskovat opuštění principů svého zakladatele při rozhovorech Říma s FSSPX), rozhodl jsem se 12. února kontaktovat apoštolskou nunciaturu ve Washingtonu D.C. a získat poštovní adresu kardinála Giovanniho Re, a zeptat se přímo jej.
Dne 14. února jsem mu zaslal tento dopis:
 „Vaše Eminence,
je známo, že Jeho Excelence Marcel Lefebvre byl považován za exkomunikovaného latae sententiae na základě kánonu 1382 za to, že vysvětil biskupy bez papežského mandátu, a že tato exkomunikace byla vyhlášena v apoštolském dopise Ecclesia Dei Adflicta.
21. ledna 2009 Vaše Eminence uveřejnila „Dekret snímající exkomunikace latae sentetiae z biskupů Bratrstva sv. Pia X.“
Protože dekret Vaší Eminence nijak nezmiňuje světící biskupy (tj. arcibiskupa Marcela Lefebvra a biskupa Antonia de Castro Mayera), obecně se má za to, že tento dekret nesňal exkomunikace z těchto dvou prelátů, zvláště proto, že zemřeli, aniž by projevili lítost.
Nedávno jsem však narazil na článek na oficiálních stránkách FSSPX ve francouzštině, který obsahoval toto tvrzení:
 Bylo v působnosti kardinála Re, jakožto prefekta biskupů, podepsat dekret datovaný 21. ledna 2009, který snímal nespravedlivou exkomunikaci, jež byla uvalena na zakladatele Bratrstva sv. Pia X., arcibiskupa Marcela Lefebvra (1905–1991) a čtyři biskupy, které vysvětil, a také na Msgr. Antonia de Castro Mayera, který byl spolusvětícím biskupem při biskupských svěceních 30. června 1988.“ (https://fsspx.news/fr/le-sacre-college-nouveau-doyen-54990)
Sporným bodem se zdá být, že na základě poslední věty z dekretu Vaší Eminence z roku 2009 (tj. „…tehdy vydaný dekret již nemá právní účinek.“) byly exkomunikace prominuty také arcibiskupu Lefebvrovi a biskupu Antoniu de Castro Mayerovi, navzdory tomu, že v dekretu nebyli jmenováni.
Proto Vaši Eminenci pokorně žádám, aby mi pomohla objasnit, který z výkladů dekretu z roku 2009, týkajícího se současného kanonického statutu zmíněných dvou biskupů (+Lefebvre a +de Castro Mayer), je správný. Mají být nadále považováni za exkomunikované?
S příslibem modliteb za Vaší Eminenci
Sean Johnson“
***
O pět měsíců později jsem obdržel pohoršující (ale čestnou) odpověď od Jeho Eminence:
   
„Vážený pane Johnsone,
v odpovědi na Váš milý dopis ze 14. února chci potvrdit, že dekret, který jsem podepsal 21. ledna 2009, se týkal pouze oněch čtyř v něm zmíněných osob.
V té době již byly Jejich Excelence arcibiskup Marcel Lefebvre a biskup Antonio de Castro Mayer zesnulé a tedy již nebyly předmětem lidské spravedlnosti, ale spravedlnosti Boží. Z tohoto důvodu nebyly v tomto dekretu zmíněny.
Se zbožným pozdravem
Giovanni Battista kardinál Re“
***
Proto je nepopiratelné, že dle modernistického Říma umřeli arcibiskup Lefebvre i biskup de Castro Mayer exkomunikováni.
Kdyby FSSPX nekapitulovalo a nepřestalo od Říma požadovat prohlášení o neplatnosti, namísto toho, že se spokojilo se „snětím“ nepravých „exkomunikací“, svět by se mylně nedomníval, že arcibiskup Lefebvre byl právem a platně exkomunikován.
Protože však FSSPX na tuto věc kapitulovalo, zdá se, že přijímá, že tyto sankce byly platné a oceňuje, že byly sňaty (a na oplátku tento mylný dojem přenáší na věřící).
To je zrada Tradice.
Semper Idem,
Sean Johnson
Obálka s dopisem kardinála Re
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof