neděle 25. srpna 2019

Komentář Eleison DCXXXII – „Postmoderna“ – I (2019)


Komentář Eleison DCXXXII – „Postmoderna“ – I (2019)
(632)
24. srpna 2019
„POSTMODERNA“ – I     
Člověk naráží na slova „postmoderní“, „postmoderna“ a přemýšlí nad tím, co znamenají, nebo na co odkazují. Rozumnou domněnkou je, že „moderna“ se vztahuje na období světových dějin, jež začalo s koncem druhé světové války v roce 1945, kdy civilizace musela vystoupat z ruin a vydat se novým směrem. Ale rok 1945 je nyní skoro tři čtvrtě století zpět a 74 let je příliš dlouhá doba, aby se svět nepohnul dál a nevyvinul se v něco jiného – v každé době se svět točí, „Volvitur orbis“, ale nikdy se svět nezdál točit rychleji než ve 21. století. A tudíž, ať už je to cokoliv, kam se pohnul, je to „postmoderna“.
Samozřejmě pak nastává otázka, kam se pohnul? A zde může být samotné jádro „postmoderny“ definováno v knize nazvané Culture as religion; the post-modern interpretation of the relationship between culture and religion [Kultura jako náboženství; postmoderní výklad vztahu mezi kulturou a náboženstvím] od Wojciecka Niemczewskiho. Zde následuje shrnutí Niemczewskiho tezí ve dvou odstavcích:
Žijeme ve věku změn všeho druhu, ale staré náboženské a filozofické zásady brzdí pokrok a už nadále neodpovídají realitě kolem nás, která se mění rychleji, než kdy dříve. Od teď zakoušíme „kulturu volby“ zahrnující všechny ty kulturní prvky, jež můžeme smísit, aby dohromady poskládaly naši vlastní vizi světa. Možnost zvolit si se pak stává znamením svobody za cenu starého prvku pravdy, což nám umožňuje zůstat přizpůsobiví modernímu životu.
Ve výsledku tato postmoderní kultura na celý náš život neuvaluje žádná pravidla, žádné povinnosti, žádný program. Ani nepřesahuje tento život, protože Bůh může existovat, ale pouze v nás, pouze v našem nitru, ve skutečnosti závisí na nás! Postmoderní člověk chce být v souladu se svou dobou, jinak řečeno, s pohybem a změnou. Ale nikdy nekončící pohyb a změna vůči čemu? O tom nemá žádnou představu, protože se učinil neschopným určit, kam směřuje. A tak, i když se lidé přidržují Tradice, mají sklon být pohlceni touto novou kulturou.
V Noemově době – viz Genesis, VI-IX, zvláště VI, 1-13 – bylo lidstvo tak zkažené, že aby Všemohoucí Bůh spasil ještě nějaký významný počet duší, musel uložit celosvětový trest, který by dal alespoň menšině z nich motivaci a čas učinit dobré pokání. A vzhledem k prvotnímu hříchu je logické, že pouze Boží zásahy mohly od té doby zpomalit nebo zvrátit sklon lidstva k pádu. Samozřejmě největším takovým zásahem bylo vlastní Boží Vtělení, ale „čím výše jsou, tím tvrději dopadnou“, a tak po skoro 2000 letech bylo předvídatelné, že stav lidstva bude jen horší, než kdy dřív, jestliže to Bůh dovolí. On se od věčnosti jasně (Lk XVIII, 8) rozhodl dovolit takřka úplné vymizení Církve Svého Syna před koncem světa. Jakou podobu toto vymizení přijme? Vidíme to dnes v Niemczewskiho popisu „nové kultury“.
Jeho popis nás vybízí rozlišovat mezi „moderním“ a „postmoderním“ následovně. „Moderní“ bude všeobjímající kultura nihilismu následující zvláště po druhé světové válce – srdce a myšlení vyprázdněné od všeho přesvědčení, víry, naděje nebo důvěry, tato srdce a myšlení se však ještě sama nerozložila, a stále zde existuje bolestné cítění toho, co bylo ztraceno. Naopak „postmoderní“ bude logický důsledek této bolesti, konkrétně sebezničení zbytků srdce a myšlení skrze vůli, takže tato bolest se již nebude cítit. Záměrně se zříkám pravdy, aby se mé myšlení vznášelo ve stavu zapomnění a krásných lží, jichž si již nejsem vědom, že jsou lžemi, a mé srdce se toulá v zemi snů bláhové touhy, kde je vše hebké a sladké a vždy tomu tak bude.
Ale „skutečnost je silnější než pan primátor“, říká přísloví. Pravda, mnohé moderní myšlení a srdce se zbavila všeho ukotvení a odmítají všechny vlivy, ale vítr a příliv zůstávají větrem a přílivem, jak alespoň neměnní nepřátelé neměnného Boha nikdy nezapomínají. Chtějí všechny reálné duše v reálném pekle. Kdyby jen Boží přátelé měli tolik smyslu pro realitu!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof